Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ
PolskiУкраїнська

Statut Szkoły

STATUT

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Podstawa prawna:

Art. 98  ust.1 Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019(Dz.U.2019.502) r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U.2019.502).

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

1.     Nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito

2.     Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sierakowskiej 23 w Poznaniu.

3.     Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używany jest skrót: „Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito”.

4.     Organem prowadzącym szkołę jest Ogólnopolski Operator Oświaty przy ulicy Gorczyczewskiego 2/7 w Poznaniu.

5.     Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

§ 2

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. 

2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3

1. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)    szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową Cogito,

2)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito,

3)    nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)    rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby     (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5)    organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Ogólnopolski Operator Oświaty.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

§ 6

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a) treści o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

b) treści o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej,

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

5. Szkoła podejmuje działania innowacyjne, które mogą skutkować uruchomieniem obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 7

1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19) rozwijanie umiejętności asertywnych,

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

25) integrację uczniów niepełnosprawnych.

§ 8

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły, 

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

4) prowadzenie kanonów, klubów, kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną nr 2 w Poznaniu, Sądem Rodzinnym w Poznaniu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poznaniu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę. 

§ 9

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach  zasady i organizację ww. dyżurów określa regulamin dyżurów, 

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku I – III oraz IV – VIII,

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki,

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia.

     a także:

13) nauczyciel natychmiast reaguje na dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

14) inny pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,

15) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):  

            1) Wycieczki przedmiotowe w Poznaniu        

            a) jeden opiekun na 25 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta

            z publicznych środków lokomocji,      

b) jeden opiekun na 15 uczniów podczas wycieczek przedmiotowych w miejscu, które jest siedzibą szkoły, czyli na terenie miasta Poznań, przy wykorzystaniu środków komunikacji miejskiej. 

            2) Wycieczki autokarowe poza miastem Poznań         

            a) jeden opiekun na 15 dzieci przy wyjeździe autokarem poza miasto Poznań

            3) Wycieczki w terenach górskich i parkach narodowych       

            a) jeden opiekun na 15 osób na wycieczki górskie, do wysokości 600 metrów n.p.m. 

b) jeden opiekun na 10 osób na wycieczcie w terenach górskich powyżej 600 metrów n.p.m.            

c) na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz w terenie leżącym powyżej 1000 metrów n.p.m., wycieczkę prowadzi  tylko górski przewodnik turystyczny wraz z opiekunami.  

3. Szkoła może zgłaszać policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę

4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu tylko do celów edukacyjnych oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

§ 10 

1.   Szkoła podejmuje działania z zakresu wolontariatu sprzyjające aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

2.   Zadania podejmowane w ramach wolontariatu są systemowe i oparte na:        

1)  zapewnieniu przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy,

2)  możliwości podejmowania wolontariatu przez samorząd uczniowski (w porozumieniu z dyrektorem) i powołania rady wolontariatu.

3.     W ramach działań z zakresu wolontariatu w szkole mogą być podejmowane działania:

1)  zbiórki pieniędzy dla potrzebujących;

2)  pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych, zastępczych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)  odwiedziny w świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznej;

4)  organizacje imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek funkcjonujących w środowisku lokalnym;

5)  przygotowywanie świątecznych paczek dla seniorów bądź potrzebujących dzieci i rodzin;

6)  realizacja bądź udział w partnerskich projektach.

4.   Opiekę nad radą wolontariatu sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

 

§ 11

1.     Organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi polega w szczególności na:

1) W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

2) Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi.

3) Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

4) Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.     Uczniom tym Szkoła zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów;

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;

4) inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne;

5) integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi;

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym;

7) organizuje działania na rzecz środowiska przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz innych osób;

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 12

1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd uczniowski,

4) rada rodziców.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

§ 13

1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII, 

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10) występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

14) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

15) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

16) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

17) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

18) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

19) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

20) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie pracą zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.

5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w dzienniku zarządzeń oraz w li brusie.

§ 14

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.

2. Do jej kompetencji stanowiących należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły. 

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

3) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

6) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania,

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

9) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,

10) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

4. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.

5. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

7. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 15

1.     Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.

2.   Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego,  który określa w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.

3.   Zebrania  Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.

4.   Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:

1)  pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

2)  współdziałanie z Dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;

3)  współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku  i rozrywki;

4)  dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;

5)  organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;

6)  zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;

7)  rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.

5.     W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.

6.     Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:

1)    możliwość przedstawiania Dyrektorowi i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

2)    wyrażanie opinii w sprawie:

a)     wniosku Dyrektora o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;

b)    wzoru jednolitego stroju;

c)     ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

d)    oceny pracy nauczyciela –  na wniosek Dyrektora.

7.     Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.

8.     Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze Statutem Szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Szkole.

§ 16

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

3. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)    uchwała regulaminu swojej działalności;

2)    uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4. Program, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2,  Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3pkt.1.

6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 17

1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

2. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania 
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.

3. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.

4. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.

5. Wszelkie sprawy sporne między organami rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem następujących zasad:

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora;

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze.

a) W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

b) Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności przeprowadza postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

c) Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

d) Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 18

1.   Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku. 

2.   Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3.   Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:

1)  I okres – trwa od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 31 stycznia; 

2)  II okres – trwa od 1 lutego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych wyznaczonych przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 19

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25 

1) Liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

2) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

3) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Minimalna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 18.

W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można tworzyć oddziały przy liczbie uczniów mniejszej niż 18.

5. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin mogą być realizowane w formie:

1)    zajęć rekreacyjno – zdrowotnych,

2)    zajęć tanecznych,

3)    aktywnych form turystyki,

4)    zajęć sportowych.

6.     Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie dwóch godzin obowiązkowych zajęć, o których mowa w ust. 5, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

§ 20

1. Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:

1)    każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu,

2)    każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

3)    każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem.

§ 21

1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

§ 22

1. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 23

1.     Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 

1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne;

3)  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

6)  zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;

7)  zajęcia pozalekcyjne. 

2.     Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

3.     Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym.

4.     Zajęcia w szkole prowadzone są: 

1)  w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć edukacyjnych;

2)  w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;

3)  na zajęciach z języków obcych, religii, wychowania fizycznego, techniki w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego;

4)  w formie bloków przedmiotowych;

5)  w formie nauczania indywidualnego; 

6)  w formie realizacji indywidualnego toku lub programu nauki;

7)  w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;

8)  w formie zajęć pozalekcyjnych;

9)  w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej, np. obozy, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze.

5. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 4.

6. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

7. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

8. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

9. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie.

1) Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

2) Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

3) Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym.

4) Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej ciężkiej lub długotrwałej choroby.

6) Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

7) Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formie, o których mowa w ust. 6 nie jest możliwe.

8) Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.

9) Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

10) Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

11) Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku.

12) O zasiłek rodzic ucznia może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

13) Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego typuje osoby.

14) Pomoc materialna dla uczniów jest organizowana również w formie:

a) bezpłatne dożywianie finansowane przez MOPS i parafię;

b) innych, w zależności od potrzeb i możliwości.

§ 24

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 25

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 § 26

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

4. Szkoła używa librusa jako dziennik dokumentujący zajęcia lekcyjne. 

5. Szczegółowe zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli, uczniów i rodziców reguluje  „Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego”.

§ 27

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.

2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej. 

6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia 
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii

8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

§ 28

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, są objęci zajęciami świetlicowymi.

5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 29

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 30

1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.

2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: 

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

4. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

4) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

5) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z: 

1) uczniami, poprzez:

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,

b) tworzenie aktywu bibliotecznego,

c) informowanie o aktywności czytelniczej,

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,

b) organizowanie wystawek tematycznych,

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,

g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych; 

3) rodzicami, poprzez:

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,

d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,

4) innymi bibliotekami, poprzez:

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

§ 31

1. W szkole działa świetlica dla uczniów.

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców oraz kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma wychowawcę.

7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów. 

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

 

§ 31b

1) W szkole może być zorganizowany oddział przygotowawczy dla uczniów nie znających języka polskiego, przybywających z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zajęcia odbywają się w budynku szkoły.

2) Oddział przygotowawczy może być zorganizowany w trakcie roku szkolnego. Za zgodą organu prowadzącego szkołę do oddziału przygotowawczego mogą uczęszczać uczniowie zapisani do innej szkoły lub innych szkół.

3) Uczniów niebędących obywatelami polskimi do oddziału przygotowawczego kwalifikuje zespół powołany przez dyrektora szkoły, w skład którego wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog lub psycholog. Znajomość języka polskiego jest badana w formie rozmowy z uczniem.

4) Oddział przygotowawczy może liczyć do 25 uczniów. Dopuszcza się nauczanie w klasach łączonych:

  • I-III,
  • IV-VI,
  • VII-VIII.

5) Wymiar zajęć w oddziale przygotowawczym wynosi:

  • dla klas I-III – co najmniej 20 godzin tygodniowo,
  • dla klas IV-VI – co najmniej 23 godziny tygodniowo,
  • dla klas VII-VIII – co najmniej 25 godzin tygodniowo.

6) Tygodniowy wymiar godzin ustalony przez dyrektora określa arkusz organizacji szkoły.

7) Zajęcia w oddziale przygotowawczym mają charakter integracyjny, przygotowują uczniów do nauki w polskiej szkole. Prowadzone są w oparciu o szkolne programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dostosowywane pod względem zakresu treści nauczania, metod i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

8) Nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców. Wymiar godzin nauczania jest nieograniczony, nie mniejszy niż 6 godzin tygodniowo. Pozostały wymiar godzin jest wykorzystany na inne zajęcia.

9) Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy mogą być wspomagani przez pomoc nauczyciela władającą językiem ukraińskim.

10)  Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny. Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale przygotowawczym podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, pedagoga lub psychologa.

11)  Sposób diagnozowania umiejętności uczniów, a następnie określania ich postępów w nauce, w szczególności w zakresie nauki języka polskiego, odbywa się na zasadach określonych w rozdziale: Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów.

12)  Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną na warunkach określonych dla uczniów polskich. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z Ukrainy organizowana jest w szczególności w związku z doświadczeniem migracyjnym. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa statut w części dotyczącej udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

13)  Zasady zapewniania uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu określa statut szkoły w części dotyczącej zakres zadań nauczycieli, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

§ 32

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole działa stołówka.

1)    Szkoła organizuje dla uczniów odpłatnie obiady.

2)    Wysokość odpłatności ustala organ prowadzący.

2. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

§ 33

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: 

1)    sale lekcyjne;

2)    sale do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania.

3)    gabinet dyrektora;

4)    pokój nauczycielski;

5)    sekretariat;

6)    zaplecze kuchenne;

7)    sanitariaty;

8)    salę gimnastyczną;

9)    plac gier i zabaw;

10) boiska szkolne;

11) pomieszczenia gospodarcze;

12) pomieszczenia socjalne obsługi;

13) gabinet pielęgniarki;

14) bibliotekę;

15) salę  komputerową.

§ 34

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie: 

1) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

§ 35

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Poznaniu oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem: 

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest psycholog szkolny.

3. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

5. Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej polega w szczególności na: 

1) realizowaniu nowatorskich programów i projektów w zakresie bezpieczeństwa, nauki, zdrowia i sportu, 

2) organizowaniu wymian międzynarodowych.

§ 36

1.   W szkole, oprócz dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, wprowadza się dodatkową dokumentację:

1)  teczkę wychowawcy;

2)  dziennik elektroniczny.

2.   Teczkę wychowawcy zakłada się dla każdego oddziału. Za jej prowadzenie odpowiada wychowawca. 

3.   Teczka wychowawcy zawiera:

1)  imienną listę uczniów w oddziale;

2)  kalendarz roku szkolnego;

3)  kalendarz imprez szkolnych

4)  plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny;

5)  imienną listę uczniów posiadających orzeczenia, opinię lub zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

6)  oświadczenia rodziców uczniów o organizacji nauki religii lub etyki;

7)  rezygnacje uczestnictwo ucznia w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie;

8)  zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;

9)  terminy spotkań z rodzicami;

10)    listę obecności rodziców na zebraniach;

11)  potwierdzenie rodziców ucznia o otrzymaniu dostępu do dziennika elektronicznego oraz zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika  elektronicznego;

12)    zgody rodziców na usprawiedliwianie nieobecności poprzez dziennik elektroniczny;

13)    potwierdzenie zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły (Statut, Plan Wychowawczo-Profilaktyczny) przez rodziców i uczniów;

14)    potwierdzenia zapoznania się przez uczniów ze Statutem szkoły –rozdział dotyczący wewnątrzszkolnego oceniania i przedmiotowymi systemami oceniania, a także wymaganiami edukacyjnymi ze wszystkich przedmiotów nauczania;

15)    przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych.

4.   Teczkę wychowawcy przechowuje wychowawca.

5.   Teczka wychowawcy jest własnością szkoły i przechowywana jest w szkole.

6.   Materiały zawarte w teczce wychowawcy podlegają zniszczeniu po zakończeniu nauki w szkole przez uczniów danej klasy.

7.   Szkoła prowadzi dzienniki zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej, zwane dalej „dziennikiem elektronicznym”.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 37

1. W szkole  zatrudnia się  nauczycieli i pracowników  na stanowiskach niepedagogicznych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy  Kodeks pracy.

§ 38

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym  tworzy stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

§ 39

1. Do zadań wychowawcy klasy należy: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami dyrektora szkoły,

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.

4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

6. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.

7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

§ 40

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; 

3. Do zadań nauczyciela należy: 

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

§ 41

1.     Zakres zadań asystenta nauczyciela klas I-III obejmuje w szczególności:

1)    wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 
w klasach I-III
, w tym obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela w:

a)     realizowaniu programu nauczania uwzględniającego indywidualne tempo rozwoju i możliwości uczenia się dziecka;

b)    respektowaniu trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny;

c)     rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

d)    kształtowaniu u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości 
w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

e)     poszanowaniu godności dziecka; 

f)     zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy;

g)    działania indywidualnego i zespołowego; 

h)    rozwijaniu samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

i)      wyposażeniu dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

j)      dbałości o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;

k)     sprzyjaniu rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym;

2)    pomoc dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, w spożywaniu posiłków, czynnościach higienicznych, ubieraniu i rozbieraniu się, itp.;

3)    wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć edukacyjnych;

4)    opiekowanie się dziećmi podczas wycieczek, spacerów i zabaw;

5)    organizowanie miejsca pracy nauczyciela i uczniów zgodnie z zasadami bhp i ppoż.;

6)    porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych;

7)    wykonywanie innych zadań wskazanych przez nauczyciela. 

2.     Asystent wykonuje  zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia 

w oddziałach klas I-III.

§ 42

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Poznaniu i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.

2. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

§ 43

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5) udzielanie informacji bibliotecznych,

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania: 

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

§ 44

1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.

2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,

3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,

4) opracowanie kalendarza imprez do 15 września danego roku szkolnego.

3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

§ 45

1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

§ 46

1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.

2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:

1) po jednym wychowawcy z każdego rocznika szkolnego,

2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele. 

3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.

4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,

4) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja.

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§ 47

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3. Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) zapewnienia dziecku pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,

5) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

§ 48

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.

 

 

 

§ 49

1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad pedagoga i psychologa szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).

2. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

4) pisemne usprawiedliwienie nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w ciągu dwóch

tygodni od jej zakończenia, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu uzasadniającego

nieobecność lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, zawierając w prośbie o

usprawiedliwienie: daty nieobecności oraz jej przyczynę, korzystania z dziennika

elektronicznego: analizowania ocen i frekwencji dziecka, odbierania wiadomości od dyrekcji

szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub pracowników szkoły.

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy. 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 § 50

1. Do klasy pierwszej pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci z obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu. 

2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

 § 51

1.     Szkoła wprowadza obowiązek noszenia jednolitego stroju uczniowskiego według zasad ustalonych przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców. 

2.     Opis jednolitego stroju: strój nawiązuje stylem i kolorystyką do systemu identyfikacji wizualnej szkoły, na który składa się ciemnoniebieska koszulka z krótkim rękawem w kolorze zielonym oraz jednolita, ciemnoniebieska koszulka z długim rękawem.

3.     Zdobienia występujące na obu wersjach koszulek to: zielona pliska wokół dekoltu, nadrukowany logotyp szkoły na lewej piersi, żakardowa aplikacja w kolorach szkoły w prawym, dolnym narożniku.

4.     W przypadku zmiany stroju obowiązują odpowiednio zapisy:

1)    Ogłoszenie wśród uczniów szkoły konkursu plastycznego na projekt mundurka;

2)    Analiza ofert rynkowych napływających do szkoły lub pozyskanych przez szkołę;

3)    Wybór wykonawcy w drodze konkursu ofert;

4)    Pozyskanie akceptacji rodziców wybranej oferty;

5)    Ustalenie trybu realizacji zamówień;

6)    Analiza sytuacji materialnej uczniów – ustalenie liczby koniecznych dofinansowań;

7)    Ustalenie zasad dystrybucji mundurków w szkole;

5.   Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia Edukacji Narodowej, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja obowiązuje uczniów strój galowy. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.

6.  Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.

7.  W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiającej śladów i na płaskiej podeszwie.

8.  W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

9. (Uchylony).

10.  W piątek obowiązuje dzień bez mundurka. W tym dniu zobowiązuje się uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju.

11.  Paznokcie powinny być krótkie i zadbane.

§ 52

Uczniowie mają obowiązek dostarczenia wychowawcy klasy pisemnego usprawiedliwienia

nieobecności na obowiązkowych zajęciach organizowanych przez szkołę, w terminie do

dwóch tygodni od zakończenia nieobecności, o ile rodzic nie przesłał usprawiedliwienia ze

swego konta w dzienniku elektronicznym przy zachowaniu tych samych terminów.

§ 53

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia, 

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów.

 § 54

1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka. 

3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie. 

4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 

5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia. 

 § 55

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: 

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę.

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka, 

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

17) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny,

 

2.    Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

1)    Uczeń  na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne rejestrujące dźwięk i obraz.

2)    Przed wejściem do szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne rejestrujące dźwięk i obraz

3)    Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie tego rodzaju sprzętu.

4)    W czasie przebywania na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych rejestrujących dźwięk lub obraz chyba, że nauczyciel pozwoli na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych.

5)    W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.

6)    W przypadku łamania przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego i innych urządzeń:

a)    nauczyciel odnotowuje ten fakt i zapisuje negatywną uwagę w dzienniku Librus;

7)    Nauczyciel wysyła wiadomość tekstową z telefonu szkolnego do rodziców/opiekunów prawnych w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji, a telefon ucznia zostaje przekazany do depozytu znajdującego się w sekretariacie szkoły 

8)    Osoba przekazująca telefon do „depozytu” ma obowiązek:

a)     wyłączyć go przy właścicielu;

b)    wypisać pokwitowanie, w którym powinny być zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data, godz. zabrania urządzenia, typ urządzenia, nazwisko i imię nauczyciela, podpis nauczyciela, opis stanu zewnętrznego telefonu (jeżeli urządzenie posiada widoczne uszkodzenia należy wykonać zdjęcie)

c)     przekazać jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi.

9)      Rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać telefon lub inne   urządzenie elektroniczne z sekretariatu szkoły po okazaniu wystawionego pokwitowania.

 

10) Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej), chyba, że nauczyciel wykorzystuje go do celów dydaktycznych.

11)   W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli i pracowników szkoły Dyrektor udziela upomnienia.

3.    Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 § 56

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,

4) dyplom uznania,

5) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski.

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1) szczególne osiągnięcia w nauce,

2) aktywny udział w życiu szkoły,

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.

3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły. 

 § 57

1.     Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności:

1)    nieprzestrzeganie statutu szkoły oraz zarządzeń wewnętrznych (klasowych i szkolnych),

2)    nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na terenie szkoły oraz niestosowanie się do poleceń organizacyjno – porządkowych dyrektora szkoły i nauczycieli,

      3) naruszanie obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.

2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.

 

3. Uczeń może ponieść następujące kary:

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły,

3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy, 

4) nagana dyrektora szkoły,

5) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy,

6) przeniesienie do innej szkoły.

§ 57a

1.     W stosunku do ucznia sprawiającego trudności wychowawcze szkoła podejmuje następujące kroki:

1)    Dzieci rozwiązują problem z nauczycielem;

2)    Zwołuje się zespół wychowawczy: rodzice – nauczyciel – pedagog/psycholog, podczas którego ustala się działania;

3)    Interwencja dyrektora szkoły – ponowne zwołanie zespołu wychowawczego i ustalenie dalszych działań;

4)    W przypadku braku zmiany w zachowaniu ucznia szkoła powiadamia sąd rodzinny wraz z prośbą o wgląd w sytuację małoletniego.

 

§ 58

1.     Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków  w szczególności, gdy:

1)    jego pobyt w szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych,

2)    zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów,

3)    umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc fizyczną,

4)    jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na terenie szkoły lub poza nią,

5)    dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej,

6)    dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu,

7)    nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po  zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia,

2.     Z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły. 

§ 59

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 60

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu. 

2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 61

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 62

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie: 

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie: 

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie  z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole. 

§ 63

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia roku szkolnego. 

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. 

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:

1) uczniowie  zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2) rodzice uczniów  na zebraniach klasowych lub na prośbę kierowaną do nauczyciela uczącego danego przedmiotu.

 

§ 64

1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

§ 65

1.     Dodatkowo, w klasach I – III:

1)    wychowawca klasy przygotowuje na początku roku wykaz najważniejszych działań i wymagań edukacyjnych związanych z realizacją programu nauczania.

2)    szczegółowe wymagania edukacyjne wychowawca klasy formułuje w arkuszach do planowania pracy, w postaci wykazu wiadomości i umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń. Uczniowie otrzymują arkusze na początku kolejnych tygodni nauki.

2.     Dodatkowo w klasach IV – VIII: 

1)    Szczegółowe wymagania edukacyjne nauczyciele przedmiotów języka polskiego, historii, matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki, wiedzy i społeczeństwie, geografii i języków obcych zapisują w arkuszach do planowania pracy przygotowywanych oddzielnie dla każdego bloku tematycznego. Uczeń otrzymuje plan pracy przed rozpoczęciem kolejnego bloku lub modułu tematycznego.

2)    Arkusz do planowania pracy z języka polskiego, historii, matematyki, przyrody, biologii, geografii i języków obcych, zawiera wymagania edukacyjne, wielopoziomowe propozycje zadań, formy sprawdzania osiągnięć oraz cztery rodzaje wymagań edukacyjnych: 

a)     główne (obowiązkowe), związane z programem nauczania, obejmujące całokształt wiedzy i umiejętności, które powinien zdobyć uczeń w danym bloku lub module tematycznym; 

b)    formalne (obowiązkowe), służące ocenie stopnia wywiązywania się ucznia z obowiązków związanych z organizacją nauki, takich jak zaangażowanie w wykonywanie zadań, prowadzenie „dziennika badacza”, zeszytu przedmiotowego; 

c)     dodatkowe (nieobowiązkowe), służące poszerzaniu wiedzy i umiejętności ucznia; 

d)    tematy pracy samodzielnej, wykonywanej przez uczniów, indywidualnie lub grupowo.

 

3.     Nauczyciele pozostałych przedmiotów nauczania przygotowują na początku roku szkolnego planowaną tematykę zajęć i powiązanych z nimi wymagania edukacyjne, z podziałem na dwa półrocza oraz przybliżone terminy zaplanowanych zaliczeń modułów.

4.     Szczegółowe wymagania edukacyjne nauczyciele pozostałych przedmiotów nauczania zapisują w kartach wymagań przygotowywanych na dany okres. Karta zawiera wykaz wszystkich wymagań, które będą podlegały ocenie. Uczeń otrzymuje kartę wymagań przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.

 

 

 

 

 

§ 66

 

Ocenianie bieżące w klasach I – III:  

1.     Ocena bieżąca w klasach I- III wyrażana jest w postaci krótkiej informacji odnoszącej się do konkretnej umiejętności/wiedzy/postawy ucznia w formie ustnej lub pisemnej.

2.     Dla udokumentowania bieżącej oceny opisowej stosuje się ocenę kształtującą, odnosząc się do konkretnych umiejętności wynikających z podstawy programowej i realizowanych programów nauczania. 

3.     W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia -ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.

4.     Nauczyciel informuje ucznia, które z form sprawdzania wiedzy i umiejętności będzie oceniał opisowo, 

5.     Przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel podaje kryteria do pracy, czyli – co będzie podlegać ocenianiu. W komentarzu do pracy ucznia  nauczyciel odnosi się do wcześniej ustalonych kryteriów. 

6.     Dokumentując ocenę bieżącą nauczyciel: wszystkie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności opatruje tylko komentarzem ustnym lub pisemnym, wskazującym, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

7.     Nauczyciele pierwszego etapu edukacyjnego dokonują we wrześniu wstępnej diagnozy rozwoju uczniów klasy pierwszej, która stanowi punkt wyjścia do oceny ich postępów.

 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach I-III są ocenami opisowymi. 

1.     Ocena opisowa śródroczna powinna: 

1)    dawać informację o tym, co już dziecko umie, nad czym musi jeszcze popracować; 

2)    uwzględniać indywidualne możliwości dziecka; 

3)    brać pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek i chęci; 

4)    nie etykietować uczniów; 

5)    eliminować niezdrową rywalizację o ocenę cyfrową; 

6)    nie pełnić funkcji nagrody czy kary; 

7)    nie zawierać krytyki dziecka. 

8)    zawierać wskazówki do dalszej pracy. 

2.     Ocena śródroczna w klasach I – III informuje o osiągnięciach uczniów, zawiera wskazania, nad czym uczeń powinien popracować w następnym okresie. 

3.     Wychowawca przedstawia rodzicom ocenę śródroczną pisemnie, na opracowanym przez siebie formularzu podczas zebrania z rodzicami organizowanego po klasyfikacji śródrocznej. 

4.     Roczna ocena klasyfikacyjna w klasach I-III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

5.     Nauczyciele klas I-III przedstawiają propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej rodzicom/opiekunom prawnym uczniów na co najmniej dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. 

6.     Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w klasach I-III z zajęć edukacyjnych i z zachowania formułuje wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danym oddziale. 

7.     Zasady wystawiania ocen z religii regulują odrębne przepisy. 

8.     Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

9.     Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego. 

10.  Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

11. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

11.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela.

12.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

13.  Oceny śródroczne i roczne z religii i etyki w klasach I – III wyrażane są w skali 1 – 6.

 

Ocenianie bieżące w klasach IV-VI: 

 

1.     Ustala się następujący sposób oceniania bieżącego 

1)    forma zaliczania poszczególnych wymagań jest ustalana przez nauczyciela.

a)nauczyciel może wpisać „spróbuj jeszcze raz”, co oznacza uzyskanie przez ucznia mniej niż 33%. 

b)    każdą uzyskaną ocenę z zaliczenia modułu uczeń ma prawo jeden raz poprawiać, chyba, że ze względów organizacyjnych poprawianie nie jest możliwe. 

c)     poprawa prac pisemnych odbywa się wyłącznie w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni. 

d)    oceny z zakresu innych niż zliczenie modułu nie podlegają poprawie. 

e)     ocenę wpisuje się do dziennika elektronicznego wraz z wynikiem procentowym i opisowym komentarzem.

 

 

 

 

Ocenianie bieżące w klasach VII – VIII

 

1.     Ustala się następujący sposób oceniania bieżącego 

1)    forma zaliczania poszczególnych wymagań jest ustalana przez nauczyciela. 

2)    nauczyciel może wpisać „spróbuj jeszcze raz”, co oznacza uzyskanie przez ucznia mniej niż 33%. 

3)    każdą uzyskaną ocenę z zaliczenia modułu uczeń ma prawo jeden raz poprawiać, chyba, że ze względów organizacyjnych poprawianie nie jest możliwe. 

4)    poprawa prac pisemnych odbywa się wyłącznie w terminie wyznaczonym przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni. 

5)    oceny z zakresu innych niż zliczenie modułu nie podlegają poprawie. 

6)    Ocenę wpisuje się do dziennika elektronicznego wraz z wynikiem procentowym 

i opisowym komentarzem.

 

2.     Realizacja wymagań przewidzianych w danym module tematycznym opisywana jest wg następujących zasad:

1)    Uczeń klas 7 – 8 jest oceniany z każdego przedmiotu za swoje osiągnięcia w nauce na przestrzeni realizacji modułów tematycznych. Za każdy moduł tematyczny otrzymuje ocenę cząstkową, wpisywaną do dziennika lekcyjnego;

2)    Podstawą oceny jest stopień realizacji wymagań dydaktycznych, określonych przez nauczyciela przed rozpoczęciem danego modułu i zapisanych w planie pracy wymagań odpowiedniego przedmiotu.

3)    Ustala się następującą skalę oceniania prac.

100 – celujący

95– 99 % bardzo dobry+

86– 94 % bardzo dobry

78– 85 dobry +

67– 77 dobry

60 – 66 – dostateczny +

50 – 59 dostateczny 

42 – 49 dopuszczający +

34– 41 dopuszczający

Mniej niż 33% niedostateczny 

 

Ocenianie bieżące w klasach IV – VIII

1. W zakresie pozostałych przedmiotów ocenie podlegają wyłącznie wymagania zapisane w kartach wymagań i są one ocenianie opisowo. 

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki brany jest pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3. Nauczyciele przekazują Rodzicom ucznia informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce poprzez wpisywanie ocen do dziennika elektronicznego nie później niż w ciągu tygodnia od chwili wystawienia oceny.

4. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1)    stopień celujący – otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę określoną w podstawie programowej, systematycznie pracuje, a jego zasób wiedzy i umiejętności wskazuje na określone uzdolnienia umożliwiające rozwiązanie wielu nietypowych problemów praktycznych i teoretycznych, jest twórczy i rozwija swoje uzdolnienia;

2)    stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę określoną w podstawie programowej i swobodnie nią dysponuje, zasób wiedzy i umiejętności pozwala uczniowi zastosować je do właściwego interpretowania otaczającej go rzeczywistości, systematycznie uczy się i pogłębia własną wiedzę;

3)    stopień dobry – otrzymuje uczeń, który opanował treści przewidziane w podstawie programowej, poprawnie stosuje nabyte wiadomości i umiejętności wykorzystując je do rozwiązywania typowych zadań i problemów;

4)    stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności przewidziane w podstawie programowej w stopniu wystarczającym, posiada umiejętności odtwarzania zdobytych wiadomości, ale wymaga wsparcia nauczyciela w zakresie poprawności ich zastosowania;

5)    stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone w podstawach programowych w stopniu ograniczonym, jednak jest w stanie rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności;

6)    stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował treści zawartych 
w podstawach programowych w sposób pozwalający na kontynuację nauki na wyższym szczeblu kształcenia.

 

5. Zaliczenie modułu powinno być zapowiedziane uczniom co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

6. W jednej klasie można przeprowadzić najwyżej trzy zaliczenia modułu (są tożsame ze sprawdzianem) w ciągu tygodnia.

7. W przypadku nieobecności na zaliczeniu modułu, uczeń jest zobowiązany zaliczyć moduł w terminie ustalonym z nauczycielem. 

8.     Oceniając zaliczenie modułu nauczyciel korzysta z ustalonej przez siebie punktacji. 

9.     Nauczyciel powinien sprawdzić i ocenić prace pisemne uczniów w terminie dwóch tygodni. 

10.  Kartkówki (trwające do 15 minut) sprawdzają umiejętności nabyte podczas trzech ostatnich tematów lekcyjnych. Mogą być niezapowiedziane. Ilość kartkówek nie może być większa, niż liczba rodzajów zajęć edukacyjnych w danym dniu. Ocena z kartkówek jest oceną opisową (z możliwością wpisania punktów lub wyniku procentowego). 

11.  Nauczyciel przechowuje prace pisemne uczniów do końca roku szkolnego. 

12.  Skróty, które mogą być stosowane w dzienniku lekcyjnym oznaczają: np. – oznacza nieprzygotowanie ucznia do zajęć, brak zeszytu, przyrządów, przyborów, innych pomocy szkolnych. 

13.  W przypadku, gdy liczba godzin danych zajęć edukacyjnych w ciągu jednego tygodnia wynosi 1-3, uczeń ma prawo zgłosić bez konsekwencji jedno nieprzygotowanie w semestrze.

14.  W przypadku, gdy liczba godzin danych zajęć edukacyjnych w ciągu jednego tygodnia wynosi więcej niż 3, uczniowi przysługuje prawo do zgłoszenia bez konsekwencji dwóch nieprzygotowań (np.) do zajęć w semestrze.

15.  Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania nie zwalnia go z zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych. 

 

§ 66

Ocenianie zachowania w klasach I – III: 

1.     W bieżącym ocenianiu zachowania nauczyciel przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje, co robi dobrze (jakie są jego mocne strony), co i jak powinien poprawić w swoim zachowaniu oraz wskazówki – jak powinien się dalej rozwijać (nad czym pracować).  Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia -ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny

2.     Ocenianie bieżące zachowania odnosi się do wywiązywania się z obowiązków ucznia, postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej, dbałości o honor i tradycje szkoły, dbałości o piękno mowy ojczystej, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom; 

3.     Ze względu na specyfikę rozwoju psychofizycznego uczniów w młodszym wieku szkolnym, nauczyciele dostosowują proces bieżącego oceniania zachowania do poziomu rozwoju i wieku ocenianych uczniów; 

4.     Śródroczne i roczne oceny zachowania w klasach I- III są ocenami opisowymi. 

 

Ocenianie zachowania w klasach IV – VIII 

1.     W bieżącym ocenianiu zachowania nauczyciel przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje, co robi dobrze (jakie są jego mocne strony), co i jak powinien poprawić w swoim zachowaniu oraz wskazówki – jak powinien się dalej rozwijać (nad czym pracować).  Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.

2.     śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone według następującej skali: 

1)    Wzorowe (wz); 

2)    Bardzo dobre (bdb); 

3)    Dobre (db); 

4)    Poprawne (pop); 

5)    Nieodpowiednie (ndp); 

6)    Naganne (ng). 

 

3.     Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia odzwierciedla stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego oraz norm etycznych obowiązujących w szkole.

4.     Oceny zachowania dokonuje się biorąc pod uwagę cztery równoważne aspekty zachowania ucznia: 

1) kultura osobista

2) pilność

3) odpowiedzialność

4) aktywność

 

5.     Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i ich Rodziców o szczegółowych wymaganiach, jakie kryją się pod pojęciami kultura osobista, pilności, odpowiedzialność i aktywności, a także o trybie wystawiania oceny zachowania.

 

6.     Zasady współżycie społecznego i normy etyczne obowiązujące w szkole. 

 

1) W zakresie kultury osobistej uczeń powinien: 

a) odnosić się do otoczenia z życzliwością i szacunkiem, 

b) posługiwać się na co dzień piękną polszczyzną, 

c) stosować zwroty grzecznościowe, takie jak: „dzień dobry”, „do widzenia”, „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”, 

d) zachowywać się stosownie do miejsca i okoliczności, 

e) nosić mundurek i ubierać się odpowiednio do okoliczności, 

f) utrzymywać porządek wokół siebie, 

g) rozwiązywać konflikty w sposób pokojowy.

 

2) W zakresie pilności uczeń powinien: 

a) sumiennie przygotowywać się do lekcji, 

b) terminowo realizować swój plan pracy, 

c) posiadać podczas zajęć „dziennik badacza” i regularnie okazywać go rodzicom, 

d) regularnie i terminowo zgłaszać się na wybrane przez siebie zajęcia, 

e) wywiązywać się z podjętych zobowiązań, 

f) śledzić uważnie tok lekcji i brać w niej czynny udział,

g) w miarę swoich możliwości podejmować prace samodzielne i realizować wymagania dodatkowe.

 

3) W zakresie odpowiedzialności uczeń powinien: 

a) wykonywać polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

b) przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania się, 

c) szanować majątek własny, szkoły oraz innych ludzi i instytucji, 

d) nosić mundurek,

d) być punktualnym,

e) oddawać wypożyczone książki i otrzymane podręczniki szkolne w ustalonym przez bibliotekarza terminie. 

 

4) W zakresie aktywności ocenę ucznia dokonuje się w sposób wg następujących kryteriów:

a) pełnienie funkcji w szkole: za każdą funkcję zaliczoną przez Samorząd Szkolny;

b) pełnienie funkcji w klasie: ocena wychowawcy za cały semestr, 

c) wypełnianie odpowiedzialności w klasie: ocena wychowawcy za całe półrocze, 

d) wypełnianie odpowiedzialności szkolnych,

e) udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych dowolnego typu,

f) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,

g) podejmowanie inicjatyw na terenie szkoły,

h) udział w wydarzeniach na terenie szkoły (poza obowiązkowymi),

h) aktywne uczestnictwo w wolontariacie.

 

7.     Ocenianie zachowania ucznia ma wyłącznie charakter klasyfikacyjny i odbywa się dwa razy w ciągu roku szkolnego. 

8.     Oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy, biorąc pod uwagę własne spostrzeżenia, samoocenę ucznia, opinie nauczycieli oraz uczniów danej klasy.

 

9.     Nauczyciele uczący daną klasę wyrażają opinię na temat zachowania ucznia w aspektach wymienionych w punkcie 2, z wyjątkiem aktywności, w sposób ustalony przez Radę Pedagogiczną , nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 

10.  Uczniowie danej klasy, w drodze dyskusji odbywającej się pod kierunkiem wychowawcy, mogą wyrazić opinię na temat proponowanych ocen za poszczególne aspekty zachowania swoich koleżanek i kolegów. Na podstawie tej opinii wychowawca może podwyższyć lub obniżyć wybrane oceny cząstkowe

 

11.  Uczeń, który w ocenianym okresie otrzymał naganę wychowawcy lub upomnienie Dyrektora Szkoły otrzymuje ocenę z zachowania nie wyższą niż poprawna.

 

12.  Uczeń, który w ocenianym okresie otrzymał naganę Dyrektora Szkoły otrzymuje w aspekcie zachowania, którego dotyczy popełnione przewinienie ocenę nieodpowiednią.

 

13.  Uczeń, który w ocenianym okresie więcej niż 15 razy spóźnił się na zajęcia szkolne, nie ma możliwości otrzymania wzorowej oceny z zachowania.

14.  Wychowawca ustala proponowaną ocenę klasyfikacyjną na podstawie ocen za poszczególne aspekty zachowania, uwzględniając następujące reguły:

1)    uczeń, dla którego wychowawca ustalił w co najmniej jednym aspekcie zachowania ocenę nieodpowiednią, nie może otrzymać proponowanej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż dobra.

15.  Wychowawca może obniżyć proponowaną ocenę klasyfikacyjną: 

1) do nieodpowiedniej, jeżeli uczeń w ocenianym okresie otrzymał nie mniej niż dwie nagany Dyrektora szkoły lub naganę, 

2) do nagannej, jeżeli uczeń w ocenianym okresie otrzymał więcej niż dwie nagany Dyrektora szkoły lub naganę, albo popełnił ciężkie przewinienie zagrożone, w myśl prawa karnego (dla nieletnich)

 

16.  W stosunku do ucznia klasy ósmej wychowawca, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może ustalić ocenę proponowaną ocenę klasyfikacyjną zachowania o jeden stopień wyższą od tej, która wynika z zastosowania zasad.

 

 67

1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu realizacji zajęć edukacyjnych w miesiącu styczniu.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. W klasach I – III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I – III szkoły podstawowej w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 

5. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

 

§ 68

1. Nie później niż na 14 dni przed radą klasyfikacyjną wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis w odpowiednim miejscu e-dziennika lub podczas zebrań z rodzicami:

1) poprzez przewidywaną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych (w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej) w odpowiednim miejscu e-dziennika,

2) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę wpisaną przez wychowawcę (w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej) w odpowiednim miejscu e-dziennika.

2. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do e-dziennika, zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.

3. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia w dzienniczku ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w statucie  z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach. 

4. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1) w ciągu 3 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień),

2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera: 

a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,

b) termin podwyższenia;

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel,

4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, 

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia 
roku szkolnego

5. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają 
i wpisują do e-dziennika oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

1)    Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

2)    w ciągu 3 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny z zachowania;

3)    Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku. Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków określonych w § 55. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.

4)    Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

§ 69

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 70

1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

5. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

§ 71

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną. 

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 72

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

 

§ 73

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej. 

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 74

1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala  statut.

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

3. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 75

 

1.     Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu” uchwalony  z późn. zm. 11 kwietnia 2022 r.

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

PolskiУкраїнська