Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ
PolskiУкраїнська

Regulamin Porządkowy PSP Cogito

Regulamin Porządkowy Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

Postanowienia wstępne

§ 1

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu, zwana dalej Szkołą, działa w oparciu o zasady sformułowane w Statucie Szkoły i przepisach obowiązujących w placówkach publicznych oraz w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Uczniowie, nauczyciele i rodzice (opiekunowie prawni) uczniów przebywający na terenie Szkoły zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, a także regulaminów pomieszczeń wydzielonych, o ile z nich korzystają.

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Szkoła działa we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach od 6.30 do 17.00, zaś w dni pozostałe w godzinach wynikających z terminarza zaplanowanych zajęć.

2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z zainteresowanymi nauczycielami określa regulaminy pomieszczeń i miejsc wydzielonych.

Przyprowadzanie dzieci do szkoły

§ 3

1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci do szkoły na godzinę 8.00. 

2. Dzieci z klas I przez okres pierwszego półrocza mogą być przyprowadzane przez rodzica do sali lekcyjnej lub świetlicy. Od II półrocza dzieci samodzielnie przechodzą z szatni na zajęcia do sali lekcyjnej zgodnie z planem zajęć.

Odbiór dzieci ze szkoły

§ 4

1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców/prawnych opiekunów pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze ze szkoły.

2. Jeżeli dziecko nie korzysta z dodatkowych zajęć może zostać odebrane przez rodziców po obiedzie. Fakt ten należy zgłosić wychowawcy. 

3. Nauczyciel prowadzący kanon w klasach 1 – 3 zaprowadza uczniów korzystających ze świetlicy na pierwsze piętro i przekazuje pod opiekę nauczycielom świetlicy. Pozostali uczniowie z klas 1 – 3, którzy nie korzystają ze świetlicy odbierani są przez rodziców lub osoby upoważnione w holu szkoły (na parterze – przy sekretariacie) w godzinach od 15.00 – 15.10, albo zgodnie z oświadczeniem rodziców/ prawnych opiekunów uczniowie idą samodzielnie do domu (po ukończeniu 7 roku życia). 

4. Rodzice odbierający dziecko lub osoby upoważnione proszone są o niewchodzenie na teren szkoły i pozostanie w holu szkoły (na parterze – przy sekretariacie).

5. Dzieci z klas I, które nie są zapisane do świetlicy przez okres pierwszego półrocza mogą być odbierane przez rodziców bezpośrednio z kanonów jednak nie wcześniej niż o godz. 15.00.

6. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym ani pod wpływem środków odurzających.

7. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:

− niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami),

− zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka,

− po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję.

Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

8. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić ucznia do domu. 

9. Gdy osoba upoważniona przez rodzica/opiekuna chce z uzasadnionych powodów odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna.

10. Uczeń może także zostać pisemnie zwolniony przez rodzica (prawnego opiekuna) z zajęć lekcyjnych. Bierze on wtedy odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu lub innego wskazanego miejsca (np. do lekarza). Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest w pisemnym oświadczeniu podać datę i godzinę zwolnienia.

11. W przypadku złego samopoczucia lub innych okoliczności, pielęgniarka (kiedy jej nie ma wychowawca), informuje telefonicznie rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic osobiście nie może przyjechać po dziecko, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości. Odbiór dziecka odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.

12. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego. 

13. Wychowawca wpisuje nazwiska dzieci, posiadających pozwolenie na samodzielny powrót ze szkoły (po ukończeniu 7-go roku życia zgodnie z art. 43 Prawa o Ruchu Drogowym), w rubryce do tego wyznaczonej.

14. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas I – III (dzieci od 7 roku życia), którzy wyrazili zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi w formie pisemnej stosownego oświadczenia.

15. Sporadyczny, samodzielny powrót dziecka ze szkoły udokumentowany musi być stosownym oświadczeniem, który mają obowiązek złożyć rodzice (prawni opiekunowie). Wychowawca informuje o tym innych nauczycieli, prowadzących ostatnią lekcję w klasie.

16. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka także jego niepełnoletnie rodzeństwo (po ukończeniu 10 – go roku życia ). W takiej sytuacji nauczyciel powinien uzyskać od rodziców wyraźne oświadczenie woli w przedmiotowym zakresie.

17. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą, czy też niepełnoletnią.

18. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone  przez orzeczenie sądowe.

Poranna opieka świetlicowa

§ 5

1. Świetlica poranna działa w wydzielonym pomieszczeniu świetlicowym w godzinach od 6.30 do 10.30 zapewniając uczniom bezpieczeństwo pod opieką nauczyciela. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna bądź osoby upoważnionej jest oddać dziecko pod opiekę nauczyciela świetlicy zgłaszając jego przyjście lub dziecko przychodząc zgłasza nauczycielowi swoją obecność.

2. Po zakończeniu opieki w porannej świetlicy nauczyciel zaprowadza dzieci do sal lekcyjnych o godz. 7.30. 

3. Uczniowie niekorzystający z porannej opieki świetlicowej przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o godzinie 7.30 o tej godzinie rozpoczynają pracę wyznaczeni nauczyciele dyżurni, otwierający sale lekcyjne i sprawujący nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem na terenie szkoły.

Zajęcia przedpołudniowe

§ 6

1. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00. Obowiązkiem rodzica (prawnego opiekuna) jest przyprowadzenie dziecka przed godziną 8.00, aby uczeń mógł rozpocząć zajęcia punktualnie.

2. Obowiązkowe zajęcia w klasach obejmują godziny przedpołudniowe oraz zajęcia popołudniowe, które trwają od poniedziałku do czwartku od godz. 14.00 – 15.00 dla klas 1- 3 i od 15.00 – 16.00 dla klas 4 – 8. 

3. Opiekę nad dziećmi w klasach podczas przerwy w zajęciach obowiązkowych sprawuje nauczyciel lub asystent nauczyciela.

4. W klasach 1-3 nauczyciel prowadzący w jednej klasie kilka kolejnych lekcji ma prawo swobodnego decydowania o przeprowadzaniu przerw, pod warunkiem, że obejmują one, co najmniej 1/5 czasu zajęć, a przerwa śniadaniowa, około godziny 9-tej, trwa nie krócej niż 15 minut.

5. Po obowiązkowych zajęciach – wyznaczeni nauczyciele pełnią dyżur na korytarzach szkolnych i w szatni.

Przerwa obiadowa

§ 7

1. Podczas przerwy obiadowej nad bezpieczeństwem dzieci czuwa nauczyciel lub asystent nauczyciela. 

2. Obowiązkiem opiekuna jest nadzór nad realizacją zadań porządkowych wynikających z niniejszego regulaminu oraz przebiegiem obiadu, a także realizacja innych zadań wynikających z programu i planu pracy Szkoły.

Popołudniowa opieka świetlicowa

§ 8

1. Świetlica popołudniowa działa w wydzielonych pomieszczeniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.00 do 17.00, w piątek od 14.00 – 17.00 zapewniając uczniom bezpieczeństwo pod opieką nauczyciela.

Rodzice na początku roku lub przy każdej kolejnej zmianie są informowani, do której świetlicy zapisane jest ich dziecko.

2. Dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych w budynku szkoły przez firmy zewnętrzne muszą posiadać zgodę rodziców o odbiorze ucznia ze świetlicy – ze wskazaniem, kto odbiera dziecko i na jakie zajęcia. Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi osoba wydająca pozwolenie na piśmie (rodzice, opiekunowie prawni). Rodzic zobowiązany jest do odbioru dziecka po zajęciach od osoby prowadzącej te zajęcia.

3. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie ucznia odbierają dziecko po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych lub kanonach, a dziecko zapisane jest do świetlicy, wówczas obowiązkiem rodzica jest  poinformowanie o tym fakcie nauczyciela świetlicy.

4. Dzieci muszą być odebrane ze świetlicy do godziny 17.00. 

5. W przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia:

− Wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy i rodziców. 

− W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem w celu uświadomienia konsekwencji samowolnego opuszczenia terenu szkoły. 

− Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy. 

− W przypadku kolejnego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy. 

− W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki. 

6. W przypadku agresji słownej występującej wśród wychowanków świetlicy 

− Nauczyciel  każdorazowo interweniuje, upominając słownie ucznia świetlicy.

− Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół  i uczestników świetlicy działań wychowawczych wobec ucznia stosującego agresję słowną.

− W przypadku braku skuteczności podjętych działań, wychowawca świetlicy informuje rodziców i wychowawcę klasy o negatywnym zachowaniu ucznia oraz sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy.

7. W przypadku występującej wśród wychowanków świetlicy agresji fizycznej 

− Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji – izolacja agresywnych uczestników zajścia, przeprowadzenia z nimi rozmowę oraz powiadomienia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu. 

− Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową  w dzienniku świetlicowym danej grupy.

− W razie konieczności wychowawca świetlicy powiadamia w kolejności: dyrektora szkoły, pedagoga oraz w skrajnie trudnych sytuacjach wzywa policję i pogotowie ratunkowe. 

− W przypadku powtarzającej się agresji fizycznej tego samego ucznia następuje skreślenie z listy uczestników świetlicy.

8. Obowiązkiem ucznia, który wychodzi z zajęć wolnych, pozalekcyjnych, specjalistycznych lub  ze świetlicy jest zgłoszenie tego faktu nauczycielowi przez podanie ręki oraz powiadomienie kto je odbiera.

Zajęcia dodatkowe

§ 9

1. Uczniowie wybierają zajęcia dodatkowe – kanony spośród propozycji przedstawionych przez szkołę.

2. Uczniowie wybierają zajęcia w ramach tzw. Klubów – warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) zgody na uczestnictwo dziecka w tych zajęciach.

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne odbywające się w ramach zajęć dodatkowych są obowiązkowe dla uczniów, którzy zostali skierowani przez wychowawcę lub psychologa szkolnego.

4. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych jest podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) zgody na uczestnictwo dziecka w tych zajęciach.

Inne zajęcia szkolne

§ 10

1. Za zajęcia organizowane przez szkołę w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych odpowiedzialność ponosi prowadzący je nauczyciel.

2. Nauczyciel przygotowujący zajęcia, o których mowa w § 8 zobowiązany jest uzyskać akceptację dyrektora szkoły dla ich terminu i programu.

3. W przypadku wszelkich zajęć związanych z opuszczeniem terenu szkoły w obrębie miasta Poznania obowiązuje dokonanie adnotacji w „Rejestrze wyjść”.

4. W przypadku wszelkich zajęć związanych z opuszczeniem terenu Szkoły i jej najbliższej okolicy poza miasto Poznań obowiązuje wypełnianie karty wycieczki. Zatwierdzenie karty jest równoznaczne z upoważnieniem do prowadzenia zajęć poza terenem szkoły.

Poszanowanie reguł

§ 11

1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania reguł zachowania obowiązujących na terenie szkoły.

2. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach przewidzianychw rozkładzie zajęć.

3. W przypadku spóźnienia uczeń zobowiązany jest do cichego zajęcia miejsca. Wyjaśnienie przyczyny spóźnienia winno odbyć się po zakończeniu zajęć.

4. Uczniowie spóźniający się na pierwszą lekcję mają obowiązek wykonać wszystkie możliwe czynności związane z przygotowaniem się do zajęć przed wejściem do klasy.

5. Uczniowie mają prawo opuszczania budynku szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i podczas przerw wyłącznie pod opieką nauczyciela.

6. Rodzice ucznia zobowiązani są do usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach lekcyjnych.

Porządek na terenie Szkoły

§ 12

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przynoszone przez uczniów z wyjątkiem sytuacji, w której powierzone zostały pod opiekę jednego z nauczycieli.

2. Klasy zobowiązane są do utrzymywania porządku w swoich salach lekcyjnych. Za realizacjętego obowiązku odpowiedzialny jest wychowawca klasy i asystent nauczyciela.

3. W szczególności sala winna być uporządkowana przed zakończeniem przerwy obiadowej oraz po zakończeniu ostatniej tury zajęć dodatkowych.

4. Nauczyciel ma prawo zażądać od uczniów sprzątnięcia sali przed rozpoczęciem przewidzianychw niej zajęć.

5. Klasy zobowiązane są do należytej opieki nad powierzonymi hodowlami.

6. Każdy uczeń dysponuje szafką zamykaną na klucz przeznaczoną do przechowywania obuwia i odzieży.

7. Użytkownik szafki odpowiada za utrzymanie w niej porządku oraz za klucz.

8. Obowiązkiem ucznia jest zwrot klucza po zakończeniu zajęć szkolnych. 

9. W szatni mogą przebywać wyłącznie osoby przebierające się. 

10. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2018 r. 

Marzena Kędra
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

PolskiУкраїнська