Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   ZAMKNIJ

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Ostateczne ogłoszenie wyników będzie 14 maja 2020r.

 

Zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego – kliknij tutaj

Niezakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego – kliknij tutaj

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz rodziców składających dokumenty rekrutacyjne, potwierdzenia woli będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@cogito.org.pl od 8 do 12 maja 2020r.

Druk potwierdzenia woli znajduje się na stronie internetowej szkoły – kliknij tutaj

 

 

 

 

Aneks nr 1
do
Regulaminu Postępowania Rekrutacyjnego
do Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito
w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021
z dnia 29 stycznia 2020 roku

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz inne organy od dnia 1 września 2020 roku.

Punkt I Regulaminu pozostaje bez zmian.

Punkt II Regulaminu otrzymuje brzmienie:

II. Zasady przyjęć kandydatów z obwodu

Do szkoły podstawowej w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkujący na terenie obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu.

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są na podstawie zgłoszenia. 
 2. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. 

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły – albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

Punk III Regulaminu otrzymuje brzmienie

I. Zasady przyjęć kandydatów spoza obwodu:

 1. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów  kandydaci zamieszkujący poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Brane są  wówczas pod uwagę następujące kryteria:
  a) rodzeństwo kandydata uczęszcza do Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu – 5 pkt.

  wymagana dokumentacja: informacja umieszczona przez rodzica/rodziców we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły potwierdzona oświadczeniem rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa do Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu; 

  b) kandydat jest absolwentem Publicznego Przedszkola Cogito w Poznaniu.

Za każdy rok edukacji w Publicznym Przedszkolu Cogito w Poznaniu przyznaje się 1 pkt (maksymalna liczba punktów wynosi 4):

– od 1 IX 2019- 1 pkt.

– od 1 IX 2018- 2 pkt.

– od 1 IX 2017- 3 pkt.

– od 1 IX 2016- 4 pkt.

wymagana dokumentacja: informacja umieszczona przez rodzica/rodziców we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły potwierdzona oświadczeniem rodzica o uczęszczaniu kandydata do Publicznego Przedszkola Cogito w Poznaniu;

c) kandydat jest dzieckiem pracownika Ogólnopolskiego Operatora Oświaty – 2 pkt.

wymagana dokumentacja: informacja umieszczona przez rodzica/rodziców we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły potwierdzona oświadczeniem rodzica o zatrudnieniu u Ogólnopolskiego Operatora Oświaty.

2) Rodzice/prawni opiekunowie drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole.

3) Rodzice/prawni opiekunowie od dnia 8 maja do dnia 12 maja 2020r. pisemne potwierdzają wolę zapisu dziecka zakwalifikowanego do szkoły podstawowej.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z zapisu do szkoły na rok szkolny 2020/2021.

4) Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. 

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły – albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

5) Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. 

Punkty IV i V Regulaminu pozostają bez zmian.

 

 

[1] Zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

 


Ogólnopolski Operator Oświaty

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ COGITO

w POZNANIU na ROK SZKOLNY 2020/2021

Zasady przyjęć do klas I w szkole podstawowej zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
 • ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),
 • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r.
  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz.U 2017, poz. 610),
 • zarządzenia Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w sprawie terminów składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty,
 • uchwały Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

I. Informacje ogólne 

 1. Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki
   w szkole podstawowej.

II. Zasady przyjęć kandydatów z obwodu

Do szkoły podstawowej w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci zamieszkujący na terenie obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 88 w Poznaniu.

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 88 w Poznaniu, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – przyjmowani są na podstawie wniosku.
 2. Jeżeli liczba kandydatów zamieszkujących na terenie obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 88 w Poznaniu przekroczy liczbę miejsc wówczas brane pod uwagę są następujące kryteria:

a) rodzeństwo kandydata uczęszcza już do Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito – 5 pkt.

  • wymagana dokumentacja: informacja umieszczona przez rodzica/rodziców we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły potwierdzona oświadczeniem rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa do Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito;

b) kandydat jest absolwentem Publicznego Przedszkola Cogito.
Za każdy rok edukacji przyznaje się 1 pkt (maksymalna liczba punktów wynosi 4):

– od 1 IX 2019- 1 pkt.

– od 1 IX 2018- 2 pkt.

– od 1 IX 2017- 3 pkt.

– od 1 IX 2016- 4 pkt.

  • wymagana dokumentacja: informacja umieszczona przez rodzica/rodziców we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły potwierdzona oświadczeniem rodzica o uczęszczaniu kandydata do Publicznego Przedszkola Cogito w Poznaniu;

 c) kandydat jest dzieckiem pracownika Ogólnopolskiego Operatora Oświaty – 2 pkt.

  • wymagana dokumentacja: informacja umieszczona przez rodzica/rodziców we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły potwierdzona oświadczeniem rodzica o zatrudnieniu u Ogólnopolskiego Operatora Oświaty.

3. Rodzice/prawni opiekunowie drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole.

4. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły – albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

5. Rodzice/prawni opiekunowie od dnia 8 maja do 12 maja 2020r. pisemne potwierdzają wolę zapisu dziecka zakwalifikowanego do szkoły podstawowej.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z zapisu do szkoły na rok szkolny 2020/2021.

III. Zasady przyjęć kandydatów spoza obwodu:

 1. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydaci zamieszkujący poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 88 w Poznaniu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Brane są wówczas pod uwagę następujące kryteria:

a) rodzeństwo kandydata uczęszcza już do Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito – 5 pkt.

  • wymagana dokumentacja: informacja umieszczona przez rodzica/rodziców we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły potwierdzona oświadczeniem rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa do Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito;

b) kandydat jest absolwentem Publicznego Przedszkola Cogito.

Za każdy rok edukacji przyznaje się 1 pkt (maksymalna liczba punktów wynosi 4):

– od 1 IX 2019- 1 pkt.

– od 1 IX 2018- 2 pkt.

– od 1 IX 2017- 3 pkt.

– od 1 IX 2016- 4 pkt.

  • wymagana dokumentacja: informacja umieszczona przez rodzica/rodziców we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły potwierdzona oświadczeniem rodzica o uczęszczaniu kandydata do Publicznego Przedszkola Cogito w Poznaniu;

c) kandydat jest dzieckiem pracownika Ogólnopolskiego Operatora Oświaty – 2 pkt.

  • wymagana dokumentacja: informacja umieszczona przez rodzica/rodziców we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły potwierdzona oświadczeniem rodzica o zatrudnieniu u Ogólnopolskiego Operatora Oświaty.

2. Rodzice/prawni opiekunowie drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole.

3. Rodzice/prawni opiekunowie od dnia 8 maja do 12 maja maja 2020r. pisemne potwierdzają wolę zapisu dziecka zakwalifikowanego do szkoły podstawowej.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z zapisu do szkoły na rok szkolny 2020/2021.

4. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły – albo upoważniony przez niego pracownik szkoły.

5. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów (1).

 

IV. Rekrutacja uzupełniająca.

 1. Jeżeli pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, określony w pkt. II i pkt. III, nie da ostatecznego rozstrzygnięcia (kandydaci uzyskali w tym etapie równorzędne wyniki lub po zakończeniu tego etapu i przyjęciu osób, które spełniły choćby jedno z kryteriów z tej grupy, szkoła dysponuje wolnymi miejscami), przeprowadza się kolejny etap postępowania obejmujący łącznie następujące kryteria i liczbę punktów dla każdego kryterium:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 2 pkt. (2)

  • wymagana dokumentacja: informacja umieszczona przez rodzica/rodziców we wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły potwierdzona oświadczeniem rodziców/rodzica oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe).

V. Rozpatrywanie wniosków

 1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 3. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
 5. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
 6. Komisja rekrutacyjna:

a) przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili pisemnie wolę zapisu,

b) podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

7. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 1. a) złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni pracujących od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

b) wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni pracujących od dnia otrzymania uzasadnienia,

c) złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

VI. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

VII. Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się, wówczas kiedy po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

VIII. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

IX. O przyjęciu dziecka do publicznej szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

(1)  Zgodnie z art. 150 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

(2) Wielodzietność rodziny kandydata oznacza troje i więcej dzieci (zgodnie z art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe – Dz. U. 2017 poz.59).

Ogólnopolski Operator Oświaty

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ COGITO
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Ogólnopolski Operator Oświaty

Poznań, 2 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice, 

w związku z wprowadzeniem przez rząd RP dalszych ograniczeń dotyczących przemieszczania się nie będzie dyżuru w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito.

W celu złożenia dokumentów rekrutacyjnych należy: wypełnione drukiem, podpisane dokumenty wraz z oświadczeniami przesłać skanem na adres: rekrutacja@cogito.org.pl

W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko kandydata oraz numer telefonu Rodzica/Opiekuna do kontaktu.

Tak przesłane dokumenty będą wypełniały na ten szczególny moment zapis
o dostarczeniu dokumentów. W chwili powrotu do szkoły należy dostarczyć dokumenty w wersji papierowej.

Prosimy o sprawdzenie czy wysłaliście Państwo komplet dokumentów, oczywiście najważniejszy jest skan podpisanego wniosku, zaświadczeń i oświadczeń.

Skan podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami należy przesłać na adres rekrutacja@cogito.org.pl

Potwierdzenie woli proszę przesyłać skanem dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Data i sposób ogłoszenia listy zakwalifikowanych będzie potwierdzony w późniejszym terminie z uwagi na wprowadzone zasady przemieszczania się.

Marzena Kędra
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu


Pobierz Instrukcję (plik .pdf)

Ogólnopolski Operator Oświaty

Instrukcja dostarczania dokumentów rekrutacyjnych

Zgłoszenie kandydata z Obwodu


Wniosek kandydata spoza Obwodu

Oświadczenie - pracownicy
Oświadczenie – Absolwenci przedszkolaOświadczenie – pracownicy

Oświadczenie – Rodzeństwo


Oświadczenie – Rekrutacja uzupełniająca

Oświadczenie – wielodzietność

Potwierdzenie woli

Ogólnopolski Operator Oświaty

 

ul. Brzask (część ulicy): [nr 3]

ul. Marcelińska (część ulicy): nr 53, 55, 57, 59, 61, 63

ul. Nowotomyska (część ulicy): nr 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

ul. Sierakowska (cała ulica): nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 18, 20/26, 23, 28, 30, 32, 34, 36

ul. Szamotulska (część ulicy): nr 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7, 7a, 9, 9a, 11, 11a, 13, 13a, 15, 15a, 17, 17a, 19, 19a, 21, 21a, 23, 23a, 25, 25a, 27, 27a

Ogólnopolski Operator Oświaty

Poznań, 2 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice, 

w związku z wprowadzeniem przez rząd RP dalszych ograniczeń dotyczących przemieszczania się nie będzie dyżuru w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito.

W celu złożenia dokumentów rekrutacyjnych należy: wypełnione drukiem, podpisane dokumenty wraz z oświadczeniami przesłać skanem na adres: rekrutacja@cogito.org.pl

W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko kandydata oraz numer telefonu Rodzica/Opiekuna do kontaktu.

Tak przesłane dokumenty będą wypełniały na ten szczególny moment zapis
o dostarczeniu dokumentów. W chwili powrotu do szkoły należy dostarczyć dokumenty w wersji papierowej.

Prosimy o sprawdzenie czy wysłaliście Państwo komplet dokumentów, oczywiście najważniejszy jest skan podpisanego wniosku, zaświadczeń i oświadczeń.

Skan podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami należy przesłać na adres rekrutacja@cogito.org.pl

Potwierdzenie woli proszę przesyłać skanem dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Data i sposób ogłoszenia listy zakwalifikowanych będzie potwierdzony w późniejszym terminie z uwagi na wprowadzone zasady przemieszczania się.

Marzena Kędra
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu


Pobierz Instrukcję (plik .pdf)

UCHWAŁA NR XXV/469/VIII/2020
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 31 marca 2020 r.
 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz inne organy od dnia 1 września 2020 roku. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,  1571, 1696, 1815) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz inne organy, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz inne organy od 1 września 2020 r. zgodnie z treścią załączników:
1) załącznik nr 1: Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań oraz inne organy, obowiązujący od dnia 1 września 2020 r.;
2) załączniki nr 2: Granice obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Poznań oraz inne organy, obowiązujące od 1 września 2020 r.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.   
 
§ 4
 
Traci moc uchwała Rady Miasta Poznania Nr XV/239/VIII/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
 
Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz