Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ

Program szkoły „Kreatorzy Świata” na lata 2017- 2022

Słów kilka o wspólnej modyfikacji programu Kreatorzy Świata

Wiosną 2017 r. poddaliśmy program „Kreatorzy Świata” ewaluacji. Zapytaliśmy rodziców i uczniów o jego zalety oraz co należy poprawić i uwzględnić w zmodyfikowanym programie. Do ewaluacji dołączyli również nauczyciele. Po zebraniu opinii powstał zespół, który pod opieką dyrektora rozpoczął pracę nad drogowskazami – uznaliśmy, że wspólnie „zaplanowana” szkoła będzie jeszcze lepszym miejscem.

Pracując nad programem analizowaliśmy badania PISA 2015 i międzynarodowy ranking Evidence Institute, z którego wynika, że polscy uczniowie deklarują jedne z niższych ocen tzw. przynależności do szkoły niż uczniowie z innych krajów OECD, głównie ze względu na nikłą więź z kolegami i koleżankami ze szkoły. Często wybierali odpowiedź „czuję się jak outsider w szkole”. Podobny obraz wyłania się z innego badania TIMSS 2015. Choć pokazuje ono dobre umiejętności uczniów, uwidacznia problemy w relacjach społecznych między uczniami.

Również z raportu z badań Fundacji Pokolenia oraz Fundacji Ośrodka Badań i Analiz Społecznych 2016 wynika, że uczniowie odczuwają tzw. triadę braków:

 • Brak swobody w wyrażaniu własnego Ja, własnych emocji i poglądów;
 • Brak poczucia bycia dostrzeganym przez dorosłych w szkole (koncentracja nawynikach nie procesie rozwojowym);
 • Brak poczucia wspólnotowości; autentycznych relacji i budowania społeczności.

Wszystkie wymienione aspekty znajdują odzwierciedlenie w naszym zmodyfikowanym programie „Kreatorzy Świata”. Kontynuujemy również nasze przesłanie – stworzenie przestrzeni wyróżniającej się wysoką jakością kształcenia. „Chcemy, by nasza szkoła pozwalała uczniom rozwinąć kompetencje i cechy charakteru, by jednocześnie dostrzegała indywidualność każdego dziecka, by rozbudzała pozytywne nastawienie do świata i pozwalała dzieciom odkryć pasje i rozwinąć zainteresowania”.(1)
Te słowa zapisane zostały w koncepcji funkcjonowania szkoły prowadzonej przez Fundację Familijny Poznań.

(1) Oferta Fundacji Familijny Poznań.

Zależy nam, aby tworzyć szkołę niepowtarzalną, o specyfice związanej z kontekstem kulturowym i społecznym środowiska, w którym się znajduje. Podstawą podejścia pedagogicznego jest wyobrażenie dziecka jako zdolnego, (2) silnego, bogatego w różnego rodzaju potencjał i zasoby; dziecka, które chce się rozwijać, jest ciekawe świata i nim zadziwione; dziecka, które pragnie komunikować się z innymi i wyrażać siebie.

(2) Zachęcam do przeczytania publikacji: G. Huther, U. Hauser, 2014, Wszystkie dzieci są zdolne.

Z tym się nie zgadzamy:

 • Brak indywidualizacji, personalizacji edukacji, a tym samym brak miejsca na realizację własnych pomysłów, patentów, projektów.
 • Pedagogika hydrauliczna – najważniejsze jest przygotowanie do testów.
 • Bez ocen dziecko nie będzie się uczyć.
 • Kary (i nagrody) to podstawa wychowania.
 • Jedynie zadania domowe mogą nauczyć dziecko systematyczności.
 • Jedyną drogą do sukcesu jest współzawodnictwo.
 • Dzieci nie potrafią samodzielnie rozwiązywać problemów.
 • Nagradzane są tylko poprawne odpowiedzi.

Odpowiedź na te kwestie, niezmiernie istotne z punktu widzenia nowoczesnego systemu wychowania odnajdujemy w spuściźnie Korczaka i Freineta, którzy:

 • Traktują swoich wychowanków jako ludzi, którzy mają już własne doświadczenia, swoje pragnienia i marzenia, swój sposób odczuwania, przeżywania, myślenia, swoje oczekiwania i nadzieje;
 • Uznają psychofizyczną odrębność dziecka, należne mu prawa, a zwłaszcza prawo do szacunku. Nie traktują życia dziecka jako preludium do czegoś, co dopiero będzie kiedyś, w przyszłości, gdy dziecko dorośnie, ale każde przeżycie ma wartość samoistną, najprawdziwszą już teraz;
 • Wychowanie traktują nie jako urabianie według jakiegoś jednego, z góry narzuconego wzorca, lecz jako wzajemne oddziaływanie na siebie ludzi: człowieka na człowieka;
 • Szczególna wagę przywiązują do uczestnictwa dzieci w realizacji wspólnie podjętych zadań;
 • Wykazują, że istnieją ogromne, nie wykorzystane dotąd możliwości udziału dzieci w organizacji podstawowych dziedzin życia każdej szkoły, lecz i w ponoszeniu odpowiedzialności za jej los i kierunki rozwoju.
2 Zachęcam do przeczytania publikacji: G. Huther, U. Hauser, 2014, Wszystkie dzieci są zdolne.

Uważali, że życie w społeczności dziecięcej, wymaga od każdego stałej pracy nad sobą, samokontroli, samooceny, dużego wysiłku, by sprostać jej wymaganiom, jak również liczenie się z opinią rówieśników i dorosłych.

Cel główny – Budowanie nowej kultury uczenia się

Drogowskazy:

 • Stworzenie bezpiecznego, przyjaznego środowiska „uczenia się”, w którym porażka nie oznacza końca świata, a jedynie początek nowych możliwości!
 • Wykształcenie poczucia odpowiedzialności uczniów za własne uczenie się;
 • Maksymalizacja aktywności uczniów przy równoczesnym zaangażowaniu w rozwiązywanie problemów i rozwijaniu kreatywności;
 • Budowanie poczucia sprawstwa, współpracy, empatii, uważności i przywództwa.

Wybrane elementy z naszego programu Obszary działań
1. Organizacja

 • Szkoła bez dzwonków
 • Zajęcia w grupach mieszanych wiekowo (kanony, kluby)
 • Brak prac domowych
 • Czas na zewnątrz

2. Edukacja to relacja

 • Budowanie relacji
 • Wychowanie bez kar i nagród
 • Budowanie ładu i harmonii
 • Dni adaptacyjne dla uczniów klas czwartych
 • Informacja i przejrzysta komunikacja

3. Kompetencje przyszłości – czego chcemy nauczyć dzieci zanim dorosną (3)

 • Samoświadomość
 • Rozumienie świata
 • Zarządzanie sobą
 • Przedsiębiorczość
(3) Na podstawie: http://www.juniorowo.pl/kompetencje-przyszlosci-czego-powinny-nauczyc-sie-dzieci-zanim- dorosna/, (dostęp: 14. 07. 2017 r.).

4. Nauka poprzez „prowokujące techniki”

 • Freinetowskie technik kształcenia
 • Odwrócone nauczanie
 • Uczenie się nawzajem od siebie (4)
 • Tutoring
 • Indywidualny Projekt Tutoringowy
 • Tutoring rówieśniczy
 • Kanony

5. Laboratorium demokracji

 • Samorządna Szkoła
 • Mam głos
 • Rada Dialogu Szkolnego
 • Odpowiedzialności szkolne
 • Spółdzielnia uczniowska
 • Debaty
 • Konferencje dziecięce
 • Mini prezentacje
 • „Skrzynka wychowawcza” w szkole i „gazetka wychowawcza” w klasach
 • Akcje zarobkowe

6. Przestrzeń do działania, czyli szkoła bliska życiu

 • Szkolni Przewodnicy
 • Tygodnie tematyczne
 • Skrzydlaki – działalność charytatywna, działania na rzecz innych
 • Zobowiązania
 • „Otwarte okno”
 • Halo, Cogito w czym mogę pomóc?

7. Dajmy światu szkołę – współpraca z instytucjami

 • Akademia Cogito
(4) DieMethodeLernendurchLehren [online],[dostęp: 6.05.2014], dostępny w Internecie: www.ldl.mixxt.de/networks/files/download.3841.

Akademia Cogito

Pomysł powstania Akademii zrodził się podczas jednego ze spotkań Rady Rodziców. Chcemy, aby Akademia była miejscem umożliwiającym nauczycielom rozwój kompetencji w drodze do mistrzostwa zawodowo-osobistego oraz inspirowania do doskonalenia swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Ponadto chcemy umożliwić studentom – przyszłym nauczycielom poznanie w praktyce specyfiki pracy w szkole Cogito. Zakładamy również, że Akademia będzie także przestrzenią do wspólnego działania wszystkich podmiotów w szkole: rodziców, dzieci i nauczycieli. Mamy nadzieję, że wszystkie podmioty będą czerpać z potencjału Akademii: zasobów lokalowych, sprzętowych, kadrowych, z poszanowaniem otwartości grona pedagogicznego do dzielenia się wiedzą. Nasze osiągnięcia chcemy popularyzować w środowisku lokalnym. To pozwoli na implementację sprawdzonych w Akademii form i metod pracy do praktyki w innych szkołach, a także podejmowanie działań w celu adaptacji nowych trendów do praktyki szkolnej. Nie bez znaczenia jest także towarzyszenie, wyższych uczelni, organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego w działaniach Akademii. Umożliwi to rekomendowanie obszarów i kierunków działania Akademii oraz popularyzowanie jej osiągnięć.

Akademia Kompetencji dla II etapu edukacyjnego

Podstaw prawna: Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu § 6 ust.5 „Szkoła podejmuje działania innowacyjne, które mogą skutkować uruchomieniem obowiązkowych zajęć edukacyjnych”.

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu

Autor: Marzena Kędra

Zakres: wszystkie przedmioty 

Adresaci: uczniowie klas IV – VI

Koncepcja 

Program przeznaczony jest dla uczniów z klas IV- VI. Realizacja programu obejmuje treści i umiejętności realizowane w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych.

W ramach programu wspomniane treści i umiejętności będą integrowane do rozwiązywania praktycznych problemów.

Program będzie realizowany jako „dodatkowe zajęcia edukacyjne”. W tym celu, na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej zostanie włączony do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania. Konsekwencją tej decyzji stanie się fakt, że zajęcia stają się obowiązkowymi dla uczniów. Uczniowie uczestniczący w zajęciach otrzymują na świadectwie szkolnym wpis o realizowaniu tych zajęć.

Zajęcia realizowane są w cyklu – 6 tygodniowym przez 2 godziny w każdym tygodniu. W ostatnim tygodniu realizacji nastąpi prezentacja efektów pracy podczas zorganizowanego „Festiwalu nauki”.

W tak zorganizowanym procesie istotne jest jeszcze to, że grupy spotykające się w pracowniach są wymieszane wiekowo. w pracowniach. Na zajęciach tych nie ma też ocen, co jest szczególnie istotne w uczeniu dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych.

Każde zajęcie ma swój program, który opracowuje nauczyciel prowadzący. Do każdego programu zostały przypisane konkretne kompetencje kluczowe.

Program realizowany jest przez zespół nauczycieli, na czele którego stoi lider, wskazany przez dyrektora szkoły. Do zespołu realizującego program mogą należeć nauczyciele wszystkich przedmiotów.

Program w całości realizowany jest techniką „kompleksu zainteresowań”. Innowację stanowi fakt, że co 6 tygodni uczniowie mogą wybrać zajęcia, w których chcą uczestniczyć i które związane są z poszerzeniem ich zainteresowań. W tak zorganizowanym procesie istotne jest jeszcze to, że grupy spotykające się są wymieszane wiekowo. Starsi uczniowie w ten sposób stają się opiekunami i przewodnikami młodszych. Obowiązkiem wszystkich jest sprzątanie i dbanie o porządek.

Kanony w roku szkolny 2020/2021

Lp.

Nazwa kanonu wraz z opisem

Prowadzący

1

Zaplątani. Na kanonie będziemy szyć, zaplatać, nawlekać i plątać. Będziemy rozwijać wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne i kreatywność. Poznamy tajniki szycia ręcznego jak i maszynowego, nauczymy się kilku splotów sznurkowych oraz robienia bransoletek.

Patrycja Kulka

2

Planszówkomania. Kanon przeznaczony dla wszystkich miłośników gier planszowych i nie tylko. Na zajęciach zagramy w różne rozwijające gry edukacyjne, przygodowe i towarzyskie. Dowiemy się, jak gry planszowe wpływają na rozwój umysłu i logicznego myślenia. Stworzymy także własne gry planszowe.

Natalia Stempczyńska 

 

3

(Nie)Dalekie podróże. Na tym kanonie przeniesiemy się w ciekawe miejsca na całym świecie, nie wychodząc ze szkoły. Poznamy inne kultury, tradycje. Islandia, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Peru, Nowa Zelandia… to tylko kilka miejsc, o których możesz się sporo dowiedzieć oraz wymienić swoje myśli, spostrzeżenia. Jeśli lubisz podróżować to zapraszam Cię na ten kanon.

Monika Staniszewska  

4

Kreatywek. Na zajęciach będziemy twórczo i kreatywnie patrzeć na nasze najbliższe otoczenie i otaczające nas przedmioty. Będziemy wykorzystywać puszki, skrawki materiałów, liście, stare gazety, plastikowe pudełka. Nauczymy się jak przetworzyć surowce wtórne i dawać im drugie życie. Jak dbać o środowisko, produkować mniej śmieci i jednocześnie tworzyć małe dzieła sztuki. Pobudzimy wyobraźnię, poznamy nowe techniki plastyczno-techniczne i będziemy się twórczo i świetnie bawić.

Karolina Waligóra

5

Tworzę więc jestem, czyli warsztat plastyczno-techniczny z wykorzystaniem wielu różnorodnych technik. Na zajęciach będziemy lepić z plasteliny, konstruować, malować, tworzyć krótkie animacje, a także realizować twórcze pomysły dzieciaków-Cogiciaków.

Maria Hnatejko

6

Ruch, zabawa, taniec – to wszechstronne zajęcia ruchowe dla dzieci, podczas których wykorzystuje się zarówno zabawy ruchowe znane z lekcji wychowania fizycznego, jak i proste kroki taneczne. Warto wspomnieć, że na tych zajęciach każdy z uczestników ma okazję wykazać się własną inwencją twórczą, tzn poprowadzić dowolną wybraną przez siebie zabawę lub krótki układ taneczny, oczywiście z małą pomocą nauczyciela.

Katarzyna Kuryś

7

Bajki z czterech stron – to wspólna podróż szlakiem opowieści z przeróżnych zakątków świata i Polski. Podczas zajęć poznajemy nie tylko kultury i obyczaje, ale także formy ekspresji artystycznej: literaturę, słuchowiska, teatr, animacje czy filmy.

Justyna Peret

 

8

Origami nie jest zwykłym składaniem papieru – to sztuka, która pochodzi z Japonii. Jej początek sięga najdawniejszych czasów, a dziś jest bardzo rozpowszechniona. Każdy kto posiada trochę wyobraźni potrafi z kawałka papieru wyczarować coś fantastycznego. Wystarczy przestrzegać reguł składania i mieć trochę fantazji, a kolorowe kartki przybiorą realnych kształtów.

Weronika Kasperkowiak

9

Europa da się lubić. Na zajęciach dowiemy się o tradycji, kulturze i historii poszczególnych europejskich krajów. Nie zabraknie ciekawostek. Między innymi wybierzemy się w podróż do samego serca mody – Francji, gdzie czekają na nas pyszne croissanty i pokaz mody stworzony z rzeczy z recyklingu. Odwiedzimy także Włochy i zabawimy się w makaroniarzy tworząc jak najdłuższy makaron. Na naszej mapie nie zabraknie takich państw jak Grecja, Szwecja, Hiszpania, Holandia, a także naszych granicznych sąsiadów. Kiedy nasza podróż dobiegnie końca i zacumujemy do portu, stworzymy wspólnymi siłami przewodnik z ciekawostkami o poznanych krajach.

Joanna Buda

10

 Impro – gry kreatywne dla każdego. Improwizacja to działanie bez wcześniejszego przygotowania i podczas kanonu IMPRO będziemy właśnie spontanicznie wymyślać historie, dzieci wcielą się w różne role, stworzą dialogi i scenki.
Korzystając z gier i zabaw improwizacyjnych trenujemy umiejętności: aktywnego słuchania, akceptacji i szybkiego reagowania.
Każdy może improwizować – wystarczy współpracować, angażować się i korzystać z wyobraźni! Wszystkie pomysły są dobre, a my mamy mnóstwo frajdy!

Agnieszka Rogaczewska – Foryś

11

Kanon ŚWIAT SZTUKI rozwija dziecięcą wyobraźnię oraz wrażliwość estetyczną. To miejsce wymiany doświadczeń, rozmów inspirowanych sztukami plastycznymi, muzyką, poezją, teatrem. Tu można stawiać pytania natury twórczej i samodzielnie poszukiwać na nie odpowiedzi. Nieustannie pogłębiamy wiedzę i umiejętności z zakresu różnych technik plastycznych ( malarstwo, rysunek, tkanina, gobelin).
Akademia Kompetencji – MÓJ SEN NA JAWIE.

Monika Marczyk-Żabińska

12

Gry i zabawy ruchowe dla klas 1 – 3. Zajęcia zachęcające do uprawiania aktywności fizycznym oraz kształtujące współpracę w grupie. Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej, które pomogą wykształcić prawidłową postawę ciała.

Joanna Nowicka

13

Gry logiczne dla klas 4 – 8. Gry logiczne uczą dyscypliny, determinacji, systematyczności czy cierpliwości, a także doskonalą intelekt. Pomagają w wyrabianiu matematycznego sprytu, uczą przewidywania skutków własnych decyzji i strategicznego planowania.

Joanna Nowicka

14

Francuskie opowiastki – poznacie podstawowe słówka francuskie i proste zwroty, dowiecie się wielu ciekawostek o Francji, opowiem Wam o mentalności Francuzów, kuchni, omówimy najważniejsze zabytki Paryża oraz nauczymy się śpiewać Marsyliankę; będziemy też projektować kolekcję ubrań gdyż Paryż jest stolicą mody.

Joanna Wołodkiewicz

15

Kultura krajów hiszpańskojęzycznych. Zajęcia poświęcone wprowadzeniu dzieci w świat hiszpańskojęzyczny: geografia, przyroda, kuchnia, tradycje, zwyczaje, ciekawostki. Celem jest pokazanie różnorodności krajów iberyjskich i latynoskich  oraz rozbudzenie chęci nauki zarówno języka hiszpańskiego jak i poznanie tamtejszej kultury. Elementy nauki języka, a także  w miarę możliwości wizyty przedstawicieli różnych krajów hiszpańskojęzycznych.

Magdalena Charczuk

16

Kuchcikowo to miejsce dla tych, którzy lubią gotować i chcą się nauczyć, jak przyrządzać potrawy. Będziemy szukać inspiracji w książkach kucharskich, uczyć się od siebie nawzajem i eksperymentować. Dowiemy się o różnych rodzajach diet oraz o tym, jak przez pożywienie zadbać o swój organizm.

Katarzyna Kręcicka

17

Kanon odkrywca przyrody jest skierowany do osób interesujących się zwierzętami, roślinami oraz procesami jakie zachodzą w przyrodzie. Na kanonie będziemy obserwowali, poszukiwali informacji o zwierzętach i roślinach oraz prowadzili doświadczenia.

Żaneta Banasiak

18

Miłośnicy przyrody”. Zajęcia dają uczniom możliwość, aby z uwagą przyjrzeli się światu, który ich otacza, zainteresowali się jego pięknem oraz ochroną otaczającej ich przyrody. Podczas zajęć będziemy aktywnie obserwować, eksperymentować i doświadczać. Oprócz zdobywania wiedzy, dzięki swoim działaniom podczas zajęć, dzieci uczą się dostrzegać informacje przyrodnicze w życiu codziennym, aby rozbudzić w sobie ciekawość poznawania świata.

Elżbieta Stankowska

19

Podróż za jeden uśmiech”. Zajęcia na których uczniowie będą mogli zdobyć wiedzę nie tylko z zakresu geografii turystycznej, ale również poznać języki obce. Zastanowimy się jak dobrze przygotować się do podróży, może przygotujemy ofertę wycieczki po Poznaniu dla rówieśników z innego miasta, a może nawet z innego państwa.

Podejmiemy próbę poznania języka i kultury włoskiej oraz życia dzieci w tym kraju. Czy podróżowanie to tylko przyjemności i odpoczynek, a może to wyzwanie? Uczniowie z Cogito na pewno je podejmą, pamiętając, że uśmiech to uniwersalny język, który z pewnością pomaga w podróży.

Elżbieta Stankowska

20

Bajki z czterech stron to wspólna podróż szlakiem opowieści z przeróżnych zakątków świata i Polski. Podczas zajęć poznajemy nie tylko kultury i obyczaje, ale także formy ekspresji artystycznej: literaturę, słuchowiska, teatr, animacje czy filmy.

Justyna Peret

21

Lego – na kanonie tworzymy wspaniałe budowle z klocków. Dzieci mogą inspirować się swoją wyobraźnią, dzielić pomysłami i wspólnie budować coraz bardziej skomplikowane rzeczy.

Oliwia Michalak

22

Twórcze umysły. Zajęcia kreatywne, plastyczne. Rozwijanie kreatywności różnorodnymi metodami plastycznymi(m.in. masa solna, decoupage, czy malowanie farbami) podczas tworzenia tematycznych prac.

Marta Jach

23

Na kanonie Drukarnia uczniowie mają okazję tworzyć swoje teksty wykorzystując starą prasę drukarską. Za pomocą odbicia lustrzanego układa się czcionki. Zadanie wymaga skupienia i cierpliwości, ale daje również wiele radości.

Izabela Groborz

24

Myślografia to kanon, na którym rysujemy! To kanon dla wszystkich, dla tych którzy lubią i nie lubią rysować, potrafią i uważają, że to ich słaba strona. To nie jest zwykłe rysowanie – tutaj uczymy się tworząc notatki graficzne. Poznajemy kolejne elementy, tworzymy bank prostych ikon, dowiadujemy się jak wykorzystać rysowanie w nauce i codziennym życiu :).

Maria Nowaczyk

25

Mikro świat – zajęcia podczas których uczymy się obsługi mikroskopu i obserwacji mikroorganizmów. Każdy uczeń pracować będzie na własnym mikroskopie i samodzielnie przygotowywać preparaty.

Justyna Odrzykoska

26

Gry i zabawy podwórkowe to zajęcia podczas których poznajemy zabawy z dzieciństwa naszych rodziców. Wiele z nich przetrwało do dnia dzisiejszego. Będziemy dużo się ruszać a w deszczowe dni grać w karty lub kapsle.

Justyna Odrzykoska

27

Grafika komputerowa. Rysowanie w wybranych programach graficznych, praca z tabletem graficznym.

Paweł Hoffmann

28

Fotograficzne ABC. Podstawy fotografii, nauka robienia zdjęć smartfonem i aparatem cyfrowym. Podstawy video-filmowania.

Paweł Hoffmann

29

Robotyka i programowanie. Budowa, sterowanie i programowanie robotów. Podstawy języka Phyton.

Paweł Hoffmann

30

Ogrodnictwo. Najlepszym sposobem na zarażenie dziecka pasją do przyrody jest po prostu zabieranie go do ogrodu i pokazywanie wszystkiego w praktyce, wykonywanie wspólnych czynności. W trakcie tego kanonu wybierzemy się w niezwykłą podróż i dowiemy się: Jak powstały pierwsze ogrody? Komu starożytni Grecy zakładali wieńce z mięty? Który z owianych złą sławą władców był nazywany zjadaczem porów? Dlaczego pod koniec lata liście jednych drzew czerwienieją, a innych żółkną? Które owoce można zbierać niedojrzałe? Ile lat może spoczywać w ziemi ziarenko maku, nim wykiełkuje? Czy warto zaprosić ropuchę pomiędzy grządki i rabaty? I co to naprawdę oznacza uciec gdzie pieprz rośnie ? Jakie tajemnice skrywa tulipan? Kot jest dobrym a kto złym sąsiadem na grządce?  Ruszajmy zatem w niezwykłą podróż w tajemniczy świat roślin.

Barbara Jurga – Szlempo

31

Eko – inżynier jest częścią ogrodu, a nie tylko jego twórcą! Tworzy przestrzeń która chroni naturalne gatunki zapylające (domki dla owadów, poidełka, łąka kwietna), oszczędza wodę (zbiorniki na deszczówkę oraz ogrody deszczowe), pozyskuje złoto ogrodników i użyźnia glebę (kompostownik), stosuje naturalne środki ochrony roślin (wyciągi z roślin). Czasem nawet z pozoru drobne zabiegi mogą korzystnie wpływać na środowisko. A co zdziałamy w skali mikro, będzie naszym wkładem w procesy zachodzące w makroskali. Zostań eko – inżynierem kreującym życie w zgodzie z naturą.  

Barbara Jurga – Szlempo

32

Kanon Masterchef. Co będziemy robić? Oczywiście będziemy wymyślać, bo inaczej w kuchni to nie ma frajdy. Chciałabym aby każdy miesiąc poświęcony był innemu produktowi przewodniemu i dookoła niego będą krążyć nasze kulinarne zmagania. Zależy mi aby przepisy były jak najprostsze i możliwe do samodzielnego powtórzenia przez Dzieci w domowych kuchniach. Będziemy gotować ze zdrowych, sezonowych produktów, doświadczać wszystkimi zmysłami i mam nadzieję świetnie się przy tym bawić. Mam nadzieję, że czasem nam coś nie wyjdzie. Myślę, że pomyłki i kuchy kuchenne, to najlepszy sposób na naukę, wyciąganie wniosków i ćwiczenie kreatywności. Chciałabym, zachęcić Dzieci aby i one wymyślały co ugotujemy i abyśmy wspólnie dopracowali przepis i wykonali wymyśloną przez nas potrawę. Na pewno przy okazji przećwiczymy sobie miary i wagi, na pewno będzie wielozmysłowo i kolorowo. Mam nadzieję świetnie się bawić z Waszymi Dziećmi i pysznie jeść.

Agata Heymann

33

Kanon Domino  – są to zajęcia rozwijające cierpliwość każdego ucznia, sprawność rąk, a także pomagają w rozwoju przewidywania i tworzenia strategii oraz współpracy z innymi uczniami. Gra domino cieszy w każdym wieku.

Małgorzata Ratajczak

34

Szachy to jedna z najstarszych gier strategicznych na świecie. Szachy stwarzają nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy, kształcą wyobraźnię przestrzenną, ćwiczą pamięć, uwagę, koncentrację a przede wszystkim inicjują sytuacje wymagające abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniom w naszej szkoły organizujemy zajęcia szachowe. Podczas nich dzieci poznają podstawy i taktykę gry w szachy, a także ćwiczą własny sposób myślenia. W zajęciach biorą udział uczniowie zarówno znający grę w szachy, jak i tacy, którzy chcą się jej nauczyć i poznać jej zasady.

Bartosz Kaczmarek

 

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2020–2021

Domino
Masz świętą cierpliwość lub może chcesz ją wyćwiczyć? Wspólnymi siłami będziemy stawiać domino. Może kiedyś pobijemy rekord Guinessa!

Geograficzny projekt naukowy (pierwszy semestr):
Uczniowie są uczestnikami projektu naukowego, którego celem jest stworzenie geograficznej ścieżki dydaktycznej na terenie szkoły, która będzie w kolejnych latach wykorzystywana w nauczaniu geografii. Uczniowie tworzą bazę wiedzy na temat geografii jako nauki, proponują sposób wytyczenia ścieżki geograficznej oraz decydują o jej formie. W projekcie uczniowie odbywają spotkanie z przedstawicielami rady osiedla, a także wykorzystują geoportale tematyczne do pozyskiwania informacji. Biorąc udział w projekcie o charakterze współuczestniczącym (partycypacyjnym) dokonują refleksji nad swoją rolą w projektowaniu procesu kształcenia.

Kółko robotyki i grafiki 3D
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania podczas 2 godzinnych zajęć z programowania, projektowania robotów, przygotowania do zawodów  robotów oraz działań związanych z projektowaniem 3D (grafika i druk).
Dodatkowo stworzyliśmy dwa stanowiska dla uczniów uzdolnionych graficznie (cyfrowa obróbka obrazu).

Kółko przyrodnicze
Kółko przyrodnicze to miejsce dla wszystkich pasjonatów przyrody, którzy lubią wymyślać i realizować własne projekty przyrodnicze. Uczniowie co roku opiekują się hotelem dla owadów i pszczołami murarkami, dbają o przyrodę wokół szkoły oraz uczestniczą w wyprawie terenowej.

Koło dziennikarsko-telewizyjne
Kółko prowadzone przez dwóch nauczycieli. Ma na celu stworzenie cyfrowej telewizji Cogito (nazwa robocza). Uczniowie podczas zajęć uczą się sztuki dziennikarza telewizyjnego, zasad tworzenia materiałów wizyjnych i obsługi urządzeń i programów do zapisu i obróbki video.
Celem koła dziennikarskiego jest włączenie uczniów w tematykę społeczną i środowiskową, kształcenie postaw otwartości i asertywności oraz pobudzanie do samokształcenia. Na tych zajęciach będzie można nie tylko poznać pracę dziennikarza „od kuchni”, ale przede wszystkim spróbować swoich sił w różnych formach publicystycznych, doskonalić umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz środkami audiowizualnymi i udział w życiu kulturalnym kraju. 

Koło języka niemieckiego – grupa początkująca A1
Nauka języka niemieckiego od podstaw.

Koło języka niemieckiego – grupa początkująca A1+
Nauka języka niemieckiego dla dzieci, które już uczyły się niemieckiego. Potrafią się przedstawić, powiedzieć coś o sobie oraz o innych. Znają kolory, liczebniki, słowa dotyczące rodziny oraz szkoły.

Koło języka duńskiego – grupa początkująca A1
Koło dedykowane dzieciom, które lubią uczyć się języków obcych i chciałyby spróbować swoich sił w nauce jednego z języków skandynawskich.

Język angielski
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego mają na celu rozwijanie kompetencji uczniów szczególnie uzdolnionych. Podczas spotkań będziemy doskonalić umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania. Poznamy również zwyczaje, tradycje i kulturę krajów anglojęzycznych, a przede wszystkim będziemy się dobrze bawić. 

MINDFULNESS W COGITO

„UWAŻNOŚĆ TO SZCZEGÓLNY RODZAJ UWAGI – ŚWIADOMEJ, NIEOSĄDZAJĄCEJ I SKIEROWANEJ NA BIEŻĄCĄ CHWILĘ”.

J. Kabat-Zinn

Mindfulness lub uważność to proces psychologiczny koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili, który może zostać rozwijany poprzez medytację lub inne ćwiczenia. Badania przeprowadzone na dużych populacjach wykazały, że praktyka medytacji mindfulness jest silnie skorelowana z dobrym samopoczuciem i poczuciem zdrowia (źródło: Wikipedia) Korzyści z uważności – (źródło: Magdalena Goetz „Głos pedagogiczny”) Co w takim razie dzieciom i młodzieży może dać uważność? Lista korzyści jest dość długa, ale co ważniejsze, są to korzyści bardzo istotne zarówno dla rozwoju poznawczego, jak i psychicznego czy emocjonalnego dziecka w każdym wieku. Uważność przede wszystkim:
 • poprawia koncentrację uwagi i pozwala aktywnie, świadomie nią dysponować, a także ignorować czynniki rozpraszające,
 • pozwala bardziej świadomie i aktywnie doświadczać rzeczywistości, dostrzegać więcej jej ważnych aspektów,
 • umożliwia podchodzenie do doświadczeń z otwartym umysłem i ciekawością,
 • zwiększa równowagę emocjonalną i odporność na stres, pozwala szybciej uporać się z jego objawami, ułatwia relaksowanie się i łagodzi spowodowane stresem objawy psychosomatyczne,
 • pomaga nabrać dystansu do sytuacji i spojrzeć na nią bardziej obiektywnie, dzięki czemu łatwiej jest konstruktywnie uporać się z problemem (dostrzec więcej możliwych, adekwatnych rozwiązań oraz wprowadzić je w życie),
 • rozwija cierpliwość i pomaga wytrwale dążyć do celu,
 • wzmacnia odporność psychiczną – jest czynnikiem chroniącym przed zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi,
 • pozwala doświadczać poczucia własnej skuteczności, wewnętrznej siły i aktywnej postawy, dzięki czemu korzystnie wpływa na samoocenę i poczucie własnej wartości,
 • ułatwia harmonijne współistnienie z innym, rozwija empatię.
Uważność w Cogito dla klas 1-3 Spotkania z psychologiem o luźnym charakterze i różnym czasie trwania – dopasowanym do rozkładu dnia danej klasy, zorganizowane w formie wspólnej zabawy. Teoria dotycząca uważności zostanie ograniczona do minimum (np. podstawowe informacje dotyczące oddechu, uwagi, mózgu). Zajęcia polegały będą głownie na uczestniczeniu w zabawach i doświadczeniach, które jednocześnie są praktykowaniem uważności w sposób nieformalny. Uważność w Cogito dla klas 4-7. Cykl 5 spotkań 45 minutowych dla całej klasy podczas których uczniowie dowiedzą się czym jest uważność, w jaki sposób działa, jakie może przynieść nam korzyści, na czym polega jej praktykowanie oraz zostaną zaproszeni do wspólnych ćwiczeń. Każde spotkanie będzie zawierało elementy:
 • teoretyczne: mini wykład, dyskusja, krótkie filmy, karty pracy itp.
 • oraz praktyczne: praca w małych grupach, praca w parach, doświadczenia i eksperymenty związane z uważnością, postrzeganiem, odczuwaniem, myśleniem. Praktykowanie formalnych i nieformalnych metod medytacji: uważność oddechu, skanowanie ciała, medytacja na siedząco i inne.
Program „Mindfulness w Cogito” prowadzi psycholog szkolny Adam Stepnowski-Said. Zapraszam do kontaktu przez aplikację Librus.

Freinetowskie techniki pracy nauczania i wychowania

Swobodny tekst – dzieci piszą tekst na dowolny temat o dowolnej treści (pierwszaki mogą rysować). Potem wspólnie wybierają tekst, który im się najbardziej podoba, także pod względem tematu, który chcieliby zbadać. Na jego podstawie uczniowie budują kompleks zainteresowań i rozwiązują zadania związane z tematem.

Kompleks zainteresowań – kiedy uczniowie postanowią zgłębić jakiś temat, generują pomysły i dzielą się pracą. Najczęściej w małych zespołach uczniowie pracują nad wybranym zagadnieniem, na końcu prezentując efekty swoich działań. Zarówno temat jak i sposób realizacji zależy od uczniów, nauczyciel może pomagać, inspirować i wspierać w procesie zgłębiania tematu.

Fiszki autokorektywne – to małe karteczki zawierające jedno zadanie. Są uzupełnieniem codziennej pracy i najczęściej uczniowie sięgają po nie wtedy, kiedy szybciej wykonają jakąś inną aktywność lub kiedy potrzebują dodatkowo poćwiczyć np. dodawania czy ortografii. Po rozwiązaniu fiszki, uczeń dokonuje autokorekty na podstawie drugiej fiszki, z poprawnym rozwiązaniem zadania.

Fiszki poszukujące – to zapisane na karcie instrukcje, które uczniowie wykonują samodzielnie lub w małych zespołach.

Odpowiedzialności – są rozbudowanymi „dyżurami” znanymi z tradycyjnej szkoły. Freinetowskie odpowiedzialności są wybierane podczas poniedziałkowej narady otwierającej tydzień oraz omawiane podczas każdej klasowej narady podsumowującej tydzień (uczniowie dokonują samooceny tego, jak wywiązali się ze swojej odpowiedzialności).

Księga Życia – jest kroniką prowadzoną przez każdego ucznia. W zależności od pomysłu samego ucznia jak i nauczyciela, opisywane są w niej najważniejsze wydarzenia z życia klasy i szkoły. Towarzyszy uczniowi od pierwszej aż do ósmej klasy.

Dziennik Badacza – to segregator, w którym uczniowie zbierają karty do planowania pracy indywidualnej, zakresy omawianego materiału, kryteria sukcesu (a więc spis zagadnień, które powinni znać) i wszystkie inne ważne dla nich dokumenty szkolne. Dzienniki badacza w klasach 1-3 dotyczą ogólnie edukacji, a w klasach starszych każdego przedmiotu z osobna.

Planowanie pracy – jest to moment na początku tygodnia, gdy uczniowie wybierają kiedy wykonają daną aktywność z zaproponowanych przez nauczyciela. Nauczyciel określa minimum aktywności, które muszą zostać wykonane oraz ramy czasowe, gdy będzie się to odbywać. Na przykład w klasie 3c czas na pracę indywidualną jest we wtorek, środę i czwartek (ok godziny zegarowej) – uczeń sam decyduje kiedy wykona dane zadanie. Poniedziałki przeznacza się na omówienie planowana, a w piątek podsumowuje się pracę.

Praca indywidualna – to wyznaczony przez nauczyciela czas, kiedy uczniowie wykonują zaplanowane przez siebie aktywności. Najczęściej mają ich kilka do wyboru. Taki tryb pracy sprawia, że każdy uczeń pracuje nad tym co sam wybrał, dzięki czemu jest lepiej zmotywowany. Każdy pracuje w swoim tempie, a nauczyciel ma większą możliwość aby pochylić się nad indywidualnymi potrzebami dziecka.

Narada klasowa – to czas na początku i końcu tygodnia, kiedy cała klasa zasiada do wspólnej rozmowy na bieżące tematy. Jest to czas aby wybrać i podsumować pracę Odpowiedzialnych, aby odczytać listy z Gazetki Wychowawczej, porozmawiać o problemach i rozwiązać je na forum.

Gazetka Wychowawcza  to miejsce, gdzie uczniowie mogą zostawić  krótkie informacje, o których chcieliby porozmawiać w czasie narady. Poprzez gazetkę wychowawczą mogą komuś podziękować, przeprosić lub życzyć sobie jakiejś zmiany. Każdy list musi być podpisany przez autora, aby mógł być omówiony na forum klasy w czasie narady.

Sprawności – to alternatywa do zadań domowych. Uczniowie samodzielnie wybierają jaką sprawność chcą zdobywać, wykonują przypisane do niej zadania w domu oraz prezentują efekty swojej pracy w klasie. Sprawności w sprytny sposób „przemycają” szkolne zadania, ale dzięki przystępnej formie są chętnie realizowane przez dzieci. Uczniowie pracują nad tematem, któy ich ciekawi, w swoim tempie i według własnego planu. Dzięki temu uczą się.

Dodatkowo w Cogito

Kanony – to obowiązkowe zajęcia dodatkowe. W klasach 1-3 uczniowie biorą udział w czterech kanonach, a w klasach starszych w dwóch. Kanony odbywają się po zajęciach dydaktycznych i dotyczą rozmaitych dziedzin. Dzieci wybierają co pół roku kanony, w których chcą uczestniczyć. Tematyka kanonów jest bardzo szeroka – od działań artystycznych, przez naukowe po sportowe.

TIK i multimedia

Technologie informacyjno-komunikacyjne i multimedia

Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito wychodząc naprzeciw cyfrowej rewolucji w edukacji stosuje najnowsze technologie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej.

Tablet w edukacji wraz z technologią posługiwania się informacją stanowią szansę odejścia od encyklopedyzmu, czyli od przekazywania przez nauczycieli dużych zasobów informacji. Jest zatem oczywiste, że wyposażenie uczniów w kompetencje medialne i ich wykorzystanie to jedno z podstawowych zadań współczesnej szkoły.

Tablice i telewizory interaktywne

Tablica interaktywna to urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym.  Jej najważniejszą cechą jest pełna interakcja z użytkownikiem. Uczeń stojąc przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze.

Na każdym wyświetlonym na tablicy obrazie/zdjęciu/tekście może pisać, notować, zaznaczać, podkreślać. Wszystkie naniesione na tablicę notatki można zapisać rozesłać pocztą e-mail, umieścić na serwerze szkolnym lub wydrukować.

Wszystkie zajęcia prowadzone przy użyciu tablicy interaktywnej mogą zostać zapisane, dzięki czemu mogą być wykorzystane w dowolnej chwili na kolejnych zajęciach, np. zajęciach wyrównawczych, lekcjach powtórzeniowych lub w innych klasach w następnych latach.

Szkoła posiada również telewizory multimedialne wyposażone w system android i windows. Dzięki wykorzystaniu systemów operacyjnych lekcje nabierają nowej formy edukacji, np. nauczyciel może „w locie” przesłać pliki czy zrzuty ekranowe na konta uczniów w chmurze Cogito.

Programy edukacyjne

Zajęcia z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych stwarzają warunki do rozwijania umiejętności dzieci w wielu zakresach tj. uczenia się, myślenia, poszukiwania, wykorzystywania informacji z różnych źródeł, działania, współpracy.

Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem tabletów

Wykorzystanie tabletów w toku codziennych zajęć lekcyjnych bazuje na naturalnej umiejętności uczniów w posługiwaniu się nowoczesną technologią i narzędziami multimedialnymi.

Uczniowie pracują wyłącznie metodami projektowymi, dzięki temu rozwijają i doskonalą osobiste kompetencje z zakresu: przedsiębiorczości, praktycznego posługiwania się językiem angielskim, umiejętności matematycznych, umiejętności naukowo-technicznych oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi.

Dostęp do bezprzewodowego Internetu

Internet w szkole stanowi przede wszystkim źródło szybko dostępnej informacji z bardzo wielu dziedzin potrzebnych uczniom w nauce i łatwo przyswajalnych, ponieważ podanych w formule multimedialnej. Daje więc możliwości korzystania z technologii informacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

Indywidualna ścieżka rozwoju, czyli tutoring w Cogito.

Kto chce nauczyć Johna matematyki, musi znać matematykę i znać Johna”.

Stare angielskie przysłowie

 1. Głównym celem tutoringu w szkole Cogito jest wspomaganie ucznia we wszechstronnym rozwoju emocjonalnym, społecznym i edukacyjnym.
 2. Cele szczegółowe:
  1. Rozwijanie umiejętności planowania, w tym własnego rozwoju,
  2. Odkrywanie i rozwijanie mocnych stron ucznia,
  3. Budowanie poczucia własnej wartości,
  4. Podejmowanie własnych wyborów i ponoszenie odpowiedzialności za ich konsekwencje,
  5. Uczenie się na błędach, traktowanych jako próby osiągania celów,
  6. Przygotowanie ucznia do odpowiedzialnego i samodzielnego życia,
  7. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa psychicznego uczniów i nauczycieli,
  8. Rozwijanie umiejętności samooceny,
  9. Samopoznanie, w tym wyznawanych wartości,
  10. Wzmacnianie relacji pomiędzy uczniem a nauczycielem, w oparciu o wzajemne zaufanie,
  11. Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela,
  12. Zwiększenie oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych szkoły,
  13. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w indywidualnej pracy z podopiecznym,
  14. Pogłębianie współpracy z rodzicami,
  15. Budowanie zespołu tutorów w szkole.
 1. Ogólne założenia:

Tutoring w Cogito wpisuje się w program wychowawczy szkoły. Staje się jego dopełnieniem, poprzez indywidualizację pracy z pojedynczym uczniem. Biorąc pod uwagę potrzeby, możliwości, mocne strony i ograniczenia ucznia, tutor staje się jego towarzyszem. Nie jest już nauczycielem, którego zna z sali lekcyjnej, czy korytarza szkolnego. To ktoś, kto staje obok, nawet za podopiecznym i uważnie go słucha, doradza, gdy o to poprosi. Pomaga w rozwoju, zgodnie z tempem wyznaczonym przez ucznia.

 1. Forma organizacji:

Uczeń sam wybiera tutora. Przyjmuje się, że każdy z tutorów opiekuje się maksymalnie trzema podopiecznymi. Tutorem nie musi być nauczyciel uczący danego ucznia.

Częstotliwość spotkań powinna być dostosowana do potrzeb ucznia i możliwości nauczyciela, przy założeniu systematycznej współpracy i utrzymywaniu kontaktów przez ucznia i tutora. Dłuższa rozmowa (tutorial) odbywa się raz w miesiącu.

Co dwa, trzy miesiące lub w zależności od potrzeb odbywają się szkolne superwizje wśród tutorów, prowadzone przez szkolnego koordynatora tutoringu.

Rodzice zostają poinformowani, że dziecko zostało objęte opieką tutora i za ich zgodą rozpoczyna się proces tutoringu.

 1. Etapy współpracy między uczniem a tutorem (współpraca trwająca co najmniej jedno półrocze):
  • Wzajemne poznanie, w tym ustalenie zasad współpracy – kontrakt,
  • Wspólne wyznaczenie celów edukacyjnych i rozwojowych,
  • Planowanie – ustalenie działań zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych celów,
  • Realizacja przyjętego planu poprzez stałe monitorowanie i motywowanie podopiecznego,
  • Ewaluacja,
  • Świętowanie.
 1. Zamierzone efekty:
 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole,
 • Powstanie wspierającego się wzajemnie zespołu tutorskiego,
 • Zwiększenie pozytywnych relacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami opartych na wzajemnym zaufaniu,
 • Wyposażenie nauczycieli w dodatkowe narzędzia i kompetencje, zwłaszcza wychowawcze,
 • Podniesienie jakości komunikacji interpersonalnej w szkole,
 • Przygotowanie uczniów do samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów drogi życiowej,
 • Zwiększenie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów,
 • Zwiększenie satysfakcji nauczycieli z pracy.
 1. Organizacja tutoringu w roku szkolnym 2020/2021
  • Wrzesień
   • Przedstawienie założeń tutoringu uczniom na lekcjach wychowawczych – wychowawcy,
   • Przedstawienie założeń tutoringu rodzicom na zebraniach – wychowawcy,
   • Wybór tutorów przez uczniów, maksymalnie 1 tutor – 3 podopiecznych, poinformowanie rodziców,
   • Przygotowanie dokumentacji.
  • Październik – maj
   • Dłuższe spotkania (tutoriale) tutor – podopieczny – raz w miesiącu,
   • Spotkania podtrzymujące relacje: tutor – podopieczny – w miarę indywidualnych, ustaleń, np. 1x w tygodniu, czas 5 minut,
   • Co dwa, trzy miesiące lub w miarę potrzeb superwizje,
   • Raz lub dwa razy w półroczu spotkania z rodzicami lub w razie potrzeb.
  • Czerwiec
   • Podsumowanie tutoringu – indywidualnie tutorzy, superwizja – grupa tutorów,
   • Podsumowanie monitorowania tutoringu w ramach nadzoru pedagogicznego.
 1. Dokumentacja
  • Indywidualne dokumenty tutora – kontrakty z podopiecznymi, notatki itp.
  • Miesięczne indywidualne karty ucznia – załącznik nr 1.
Mediacje rówieśnicze
 
metoda rozwiązywania konfliktów w szkole. Polega ona na szukaniu satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu między uczniami przy pomocy mediatora – ucznia. 

W ubiegłym roku szkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito rozpoczął swoją działalność Szkolny Klub Mediatora. 

W roku 2019/2020 kontynuujemy pracę Klubu! 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów klas V, VI i VII – spotkania klubu mediatora odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach 8:00 -9:45

Serdecznie zapraszamy 

Mundurek szkolny

Opis jednolitego stroju:
strój nawiązuje stylem i kolorystyką do systemu identyfikacji wizualnej szkoły, na który składa się ciemnoniebieska koszulka z krótkim rękawem w kolorze zielonym oraz jednolita, ciemnoniebieska koszulka z długim rękawem.

Zdobienia występujące na obu wersjach koszulek to: zielona pliska wokół dekoltu, nadrukowany logotyp szkoły na lewej piersi, żakardowa aplikacja w kolorach szkoły w prawym, dolnym narożniku.

Bez tytułu