Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   ZAMKNIJ

Program szkoły „Kreatorzy Świata” na lata 2017- 2022

Słów kilka o wspólnej modyfikacji programu Kreatorzy Świata

Wiosną 2017 r. poddaliśmy program „Kreatorzy Świata” ewaluacji. Zapytaliśmy rodziców i uczniów o jego zalety oraz co należy poprawić i uwzględnić w zmodyfikowanym programie. Do ewaluacji dołączyli również nauczyciele. Po zebraniu opinii powstał zespół, który pod opieką dyrektora rozpoczął pracę nad drogowskazami – uznaliśmy, że wspólnie „zaplanowana” szkoła będzie jeszcze lepszym miejscem.

Pracując nad programem analizowaliśmy badania PISA 2015 i międzynarodowy ranking Evidence Institute, z którego wynika, że polscy uczniowie deklarują jedne z niższych ocen tzw. przynależności do szkoły niż uczniowie z innych krajów OECD, głównie ze względu na nikłą więź z kolegami i koleżankami ze szkoły. Często wybierali odpowiedź „czuję się jak outsider w szkole”. Podobny obraz wyłania się z innego badania TIMSS 2015. Choć pokazuje ono dobre umiejętności uczniów, uwidacznia problemy w relacjach społecznych między uczniami.

Również z raportu z badań Fundacji Pokolenia oraz Fundacji Ośrodka Badań i Analiz Społecznych 2016 wynika, że uczniowie odczuwają tzw. triadę braków:

 • Brak swobody w wyrażaniu własnego Ja, własnych emocji i poglądów;
 • Brak poczucia bycia dostrzeganym przez dorosłych w szkole (koncentracja nawynikach nie procesie rozwojowym);
 • Brak poczucia wspólnotowości; autentycznych relacji i budowania społeczności.

Wszystkie wymienione aspekty znajdują odzwierciedlenie w naszym zmodyfikowanym programie „Kreatorzy Świata”. Kontynuujemy również nasze przesłanie – stworzenie przestrzeni wyróżniającej się wysoką jakością kształcenia. „Chcemy, by nasza szkoła pozwalała uczniom rozwinąć kompetencje i cechy charakteru, by jednocześnie dostrzegała indywidualność każdego dziecka, by rozbudzała pozytywne nastawienie do świata i pozwalała dzieciom odkryć pasje i rozwinąć zainteresowania”.(1)
Te słowa zapisane zostały w koncepcji funkcjonowania szkoły prowadzonej przez Fundację Familijny Poznań.

(1) Oferta Fundacji Familijny Poznań.

Zależy nam, aby tworzyć szkołę niepowtarzalną, o specyfice związanej z kontekstem kulturowym i społecznym środowiska, w którym się znajduje. Podstawą podejścia pedagogicznego jest wyobrażenie dziecka jako zdolnego, (2) silnego, bogatego w różnego rodzaju potencjał i zasoby; dziecka, które chce się rozwijać, jest ciekawe świata i nim zadziwione; dziecka, które pragnie komunikować się z innymi i wyrażać siebie.

(2) Zachęcam do przeczytania publikacji: G. Huther, U. Hauser, 2014, Wszystkie dzieci są zdolne.

Z tym się nie zgadzamy:

 • Brak indywidualizacji, personalizacji edukacji, a tym samym brak miejsca na realizację własnych pomysłów, patentów, projektów.
 • Pedagogika hydrauliczna – najważniejsze jest przygotowanie do testów.
 • Bez ocen dziecko nie będzie się uczyć.
 • Kary (i nagrody) to podstawa wychowania.
 • Jedynie zadania domowe mogą nauczyć dziecko systematyczności.
 • Jedyną drogą do sukcesu jest współzawodnictwo.
 • Dzieci nie potrafią samodzielnie rozwiązywać problemów.
 • Nagradzane są tylko poprawne odpowiedzi.

Odpowiedź na te kwestie, niezmiernie istotne z punktu widzenia nowoczesnego systemu wychowania odnajdujemy w spuściźnie Korczaka i Freineta, którzy:

 • Traktują swoich wychowanków jako ludzi, którzy mają już własne doświadczenia, swoje pragnienia i marzenia, swój sposób odczuwania, przeżywania, myślenia, swoje oczekiwania i nadzieje;
 • Uznają psychofizyczną odrębność dziecka, należne mu prawa, a zwłaszcza prawo do szacunku. Nie traktują życia dziecka jako preludium do czegoś, co dopiero będzie kiedyś, w przyszłości, gdy dziecko dorośnie, ale każde przeżycie ma wartość samoistną, najprawdziwszą już teraz;
 • Wychowanie traktują nie jako urabianie według jakiegoś jednego, z góry narzuconego wzorca, lecz jako wzajemne oddziaływanie na siebie ludzi: człowieka na człowieka;
 • Szczególna wagę przywiązują do uczestnictwa dzieci w realizacji wspólnie podjętych zadań;
 • Wykazują, że istnieją ogromne, nie wykorzystane dotąd możliwości udziału dzieci w organizacji podstawowych dziedzin życia każdej szkoły, lecz i w ponoszeniu odpowiedzialności za jej los i kierunki rozwoju.
2 Zachęcam do przeczytania publikacji: G. Huther, U. Hauser, 2014, Wszystkie dzieci są zdolne.

Uważali, że życie w społeczności dziecięcej, wymaga od każdego stałej pracy nad sobą, samokontroli, samooceny, dużego wysiłku, by sprostać jej wymaganiom, jak również liczenie się z opinią rówieśników i dorosłych.

Cel główny – Budowanie nowej kultury uczenia się

Drogowskazy:

 • Stworzenie bezpiecznego, przyjaznego środowiska „uczenia się”, w którym porażka nie oznacza końca świata, a jedynie początek nowych możliwości!
 • Wykształcenie poczucia odpowiedzialności uczniów za własne uczenie się;
 • Maksymalizacja aktywności uczniów przy równoczesnym zaangażowaniu w rozwiązywanie problemów i rozwijaniu kreatywności;
 • Budowanie poczucia sprawstwa, współpracy, empatii, uważności i przywództwa.

Wybrane elementy z naszego programu Obszary działań
1. Organizacja

 • Szkoła bez dzwonków
 • Zajęcia w grupach mieszanych wiekowo (kanony, kluby)
 • Brak prac domowych
 • Czas na zewnątrz

2. Edukacja to relacja

 • Budowanie relacji
 • Wychowanie bez kar i nagród
 • Budowanie ładu i harmonii
 • Dni adaptacyjne dla uczniów klas czwartych
 • Informacja i przejrzysta komunikacja

3. Kompetencje przyszłości – czego chcemy nauczyć dzieci zanim dorosną (3)

 • Samoświadomość
 • Rozumienie świata
 • Zarządzanie sobą
 • Przedsiębiorczość
(3) Na podstawie: http://www.juniorowo.pl/kompetencje-przyszlosci-czego-powinny-nauczyc-sie-dzieci-zanim- dorosna/, (dostęp: 14. 07. 2017 r.).

4. Nauka poprzez „prowokujące techniki”

 • Freinetowskie technik kształcenia
 • Odwrócone nauczanie
 • Uczenie się nawzajem od siebie (4)
 • Tutoring
 • Indywidualny Projekt Tutoringowy
 • Tutoring rówieśniczy
 • Kanony

5. Laboratorium demokracji

 • Samorządna Szkoła
 • Mam głos
 • Rada Dialogu Szkolnego
 • Odpowiedzialności szkolne
 • Spółdzielnia uczniowska
 • Debaty
 • Konferencje dziecięce
 • Mini prezentacje
 • „Skrzynka wychowawcza” w szkole i „gazetka wychowawcza” w klasach
 • Akcje zarobkowe

6. Przestrzeń do działania, czyli szkoła bliska życiu

 • Szkolni Przewodnicy
 • Tygodnie tematyczne
 • Skrzydlaki – działalność charytatywna, działania na rzecz innych
 • Zobowiązania
 • „Otwarte okno”
 • Halo, Cogito w czym mogę pomóc?

7. Dajmy światu szkołę – współpraca z instytucjami

 • Akademia Cogito
(4) DieMethodeLernendurchLehren [online],[dostęp: 6.05.2014], dostępny w Internecie: www.ldl.mixxt.de/networks/files/download.3841.

Akademia Cogito

Pomysł powstania Akademii zrodził się podczas jednego ze spotkań Rady Rodziców. Chcemy, aby Akademia była miejscem umożliwiającym nauczycielom rozwój kompetencji w drodze do mistrzostwa zawodowo-osobistego oraz inspirowania do doskonalenia swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Ponadto chcemy umożliwić studentom – przyszłym nauczycielom poznanie w praktyce specyfiki pracy w szkole Cogito. Zakładamy również, że Akademia będzie także przestrzenią do wspólnego działania wszystkich podmiotów w szkole: rodziców, dzieci i nauczycieli. Mamy nadzieję, że wszystkie podmioty będą czerpać z potencjału Akademii: zasobów lokalowych, sprzętowych, kadrowych, z poszanowaniem otwartości grona pedagogicznego do dzielenia się wiedzą. Nasze osiągnięcia chcemy popularyzować w środowisku lokalnym. To pozwoli na implementację sprawdzonych w Akademii form i metod pracy do praktyki w innych szkołach, a także podejmowanie działań w celu adaptacji nowych trendów do praktyki szkolnej. Nie bez znaczenia jest także towarzyszenie, wyższych uczelni, organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego w działaniach Akademii. Umożliwi to rekomendowanie obszarów i kierunków działania Akademii oraz popularyzowanie jej osiągnięć.

Akademia Kompetencjidla II etapu edukacyjnego

Podstaw prawna: Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu § 6 ust.5 „Szkoła podejmuje działania innowacyjne, które mogą skutkować uruchomieniem obowiązkowych zajęć edukacyjnych”.

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu

Autor: Marzena Kędra

Zakres: wszystkie przedmioty 

Adresaci: uczniowie klas IV – VI

Koncepcja  Program przeznaczony jest dla uczniów z klas IV- VI. Realizacja programu obejmuje treści i umiejętności realizowane w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych. W ramach programu wspomniane treści i umiejętności będą integrowane do rozwiązywania praktycznych problemów. Program będzie realizowany jako „dodatkowe zajęcia edukacyjne”. W tym celu, na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej zostanie włączony do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania. Konsekwencją tej decyzji stanie się fakt, że zajęcia stają się obowiązkowymi dla uczniów. Uczniowie uczestniczący w zajęciach otrzymują na świadectwie szkolnym wpis o realizowaniu tych zajęć. Zajęcia realizowane są w cyklu – 6 tygodniowym przez 2 godziny w każdym tygodniu. W ostatnim tygodniu realizacji nastąpi prezentacja efektów pracy podczas zorganizowanego „Festiwalu nauki”. W tak zorganizowanym procesie istotne jest jeszcze to, że grupy spotykające się w pracowniach są wymieszane wiekowo. w pracowniach. Na zajęciach tych nie ma też ocen, co jest szczególnie istotne w uczeniu dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych. Każde zajęcie ma swój program, który opracowuje nauczyciel prowadzący. Do każdego programu zostały przypisane konkretne kompetencje kluczowe. Program realizowany jest przez zespół nauczycieli, na czele którego stoi lider, wskazany przez dyrektora szkoły. Do zespołu realizującego program mogą należeć nauczyciele wszystkich przedmiotów. Program w całości realizowany jest techniką „kompleksu zainteresowań”. Innowację stanowi fakt, że co 6 tygodni uczniowie mogą wybrać zajęcia, w których chcą uczestniczyć i które związane są z poszerzeniem ich zainteresowań. W tak zorganizowanym procesie istotne jest jeszcze to, że grupy spotykające się są wymieszane wiekowo. Starsi uczniowie w ten sposób stają się opiekunami i przewodnikami młodszych. Obowiązkiem wszystkich jest sprzątanie i dbanie o porządek.
page1image55249968
page2image55278208
page3image55275920
page4image55273840
page5image55271968
page6image55278624

Kanony w roku 2019 – 2020

Świat sztuki
Świat sztuki to zajęcia stworzone dla dzieci z nieposkromioną wyobraźnią – tych odważnych, które pragną w twórczy i oryginalny sposób rozwijać artystyczne pasje, ale również dla tych nieśmiałych, którym trzeba pomóc rozwinąć skrzydła. Młodzi twórcy poznają nowe techniki malarskie (m. in. malarstwo na jedwabiu, szkle), będą pracować przy pomocy ciekawych narzędzi rysunkowych (m. in. piórko, węgiel, tusz).

Biżuteria
Każda dama, czy mała, czy duża, lubi pięknie wyglądać. Na tym kanonie będziemy wytwarzać biżuterię, najcenniejszą, bo samodzielnie wykonaną, którą można dumnie nosić lub podarować komuś w prezencie.

Małe formy teatralne
Stworzymy kolejną niepowtarzalną historię, którą zaprezentujemy na deskach naszego teatru w Cogito. Może masz marzenie, kogo chciałbyś zagrać?

Bajki z czterech stron
Bajki z czterech stron to wspólna podróż szlakiem opowieści z przeróżnych zakątków świata i Polski. Podczas zajęć poznajemy nie tylko kultury i obyczaje, ale także formy ekspresji artystycznej: literaturę, słuchowiska, teatr, animacje czy filmy.

Joga
Joga – wzmacnia mięśnie, korzystnie wpływa na koncentrację, pamięć, świadomość, wycisza, relaksuje.

Chemiczne rewolucje
Młody chemiku czas na rewolucje. Będzie to chemiczna rewolucja w naszym laboratorium. Wcielisz się w rolę Domowego Odkrywcy i odkryjesz, że substancje, których używa się na co dzień świetnie nadają się do eksperymentowania. Jednak to nie wszystko! Czaka na Ciebie wiele zaskakujących
i niepowtarzalnych eksperymentów.

Zajęcia ruchowe z elementami tańca
Celem kanonu jest kształtowanie poczucia rytmu i estetyki ruchu oraz podstawowych zdolności motorycznych, a także zapobieganie wadom postawy. Podczas tych zajęć dzieci poznają rozmaite zabawy muzyczno-ruchowe, ćwiczenia gimnastyczno-taneczne, a także podstawowe tańce ludowe. Wszystkie wymienione formy mają ogromne wartości kształcące zarówno w sferze poznawczej, fizycznej, jak i wychowawczej.

Zajęcia taneczne z elementami fitness
Celem kanonu jest kształtowanie poczucia rytmu i estetyki ruchu, wzmocnienie układu kostno-stawowego i mięśniowego, a także zapobieganie wadom postawy. Podczas tych zajęć dzieci poznają podstawowe tańce ludowe, elementy tańca użytkowego oraz kroki bazowe stosowane w choreografii fitness. Ponadto, dzieci będą mogły stworzyć własną choreografię fitness w oparciu o wskazówki prowadzącego, poznane kroki bazowe i własną inwencję twórczą.

Origami
Origami nie jest zwykłym składaniem papieru – to sztuka, która pochodzi z Japonii. Jej początek sięga najdawniejszych czasów, a dziś jest bardzo rozpowszechniona. Każdy kto posiada trochę wyobraźni potrafi z kawałka papieru wyczarować coś fantastycznego. Wystarczy przestrzegać reguł składania i mieć trochę fantazji, a kolorowe kartki przybiorą realnych kształtów.

Planszografia
Tworzymy, testujemy i gramy! Gry planszowe, karciane, logiczne, RPG i wiele innych.

Kreatywek klasy
Na zajęciach będziemy twórczo i kreatywnie patrzeć na nasze najbliższe otoczenie i otaczające nas przedmioty. Będziemy wykorzystywać puszki, skrawki materiałów, liście, stare gazety, plastikowe pudełka. Nauczymy się jak przetworzyć surowce wtórne i dawać im drugie życie. Jak dbać o środowisko, produkować mniej śmieci i jednocześnie tworzyć małe dzieła sztuki. Pobudzimy wyobraźnię, poznamy nowe techniki plastyczno-techniczne i będziemy się twórczo bawić.

Sensoplastyka
Zajęcia wspierające ogólny rozwój dziecka oraz małą i dużą motorykę. Podczas zajęć stymulowane są wszystkie zmysły dziecka poprzez kolorowe makarony, pachnące masy, lejące ciecze, twarde ziarna. Na kanonach stworzymy wspólnie ciastolinę, ciecz nienewtonowską, dywan sensoryczny, żelkolinę, puchnącą farbę, gluty i wiele innych nieodkrytych dotąd mas.

Antystresowe kreatywne kolorowanie
Tworzenie własnych arcydzieł poprzez:
-Odpowiedni dobór barw.
-Wypełnianie wolnej przestrzeni, dodawanie szczegółów.
-Klasyczne kolorowanie.
-Odwzorowywanie.
Praca z zastosowaniem kolorowych cienkopisów i pisaków oraz różnorakich motywów (kwiatowe, ogrody, mandale, ornamenty czy szlaczki).
Zajęcie to wpływa pozytywnie na psychikę jak i nastrój. Pozwala uporządkować myśli, łagodzi stres, wycisza, uspokaja, poprawia humor, ułatwia koncentrację, zwiększa kreatywność, wrażliwość oraz wiarę we własne siły. Usprawnia również małą motorykę.

Geografofioły
Uczniowie poznają oni Ziemię, a szczególnie strefy krajobrazowe planety, na której żyjemy. Podczas kanonu uczniowie będą wykonywali proste doświadczenia, projektowali własne mapy oraz obserwowali zjawiska kształtujące powierzchnię Ziemi.

Badacze Ziemi
Uczniowie poznają metody badania Ziemi w różnej skali. Na zajęciach będą mieli możliwość zapoznania się z metodami badań wulkanów, prognozowania pogody, odtwarzania historii Ziemi. W odniesieniu do mapy poznają sposoby ich tworzenia w profesjonalnym oprogramowaniu GIS (ang. geografic information system), które stanowi nowoczesne narzędzie w tworzeniu map.

Myślografia
To kanon na którym rysujemy, rysujemy, rysujemy a dodatkowo uczymy się naszymi rysunkami upiększać szkolne notatki oraz wykorzystywać je w przyjemnym uczeniu się!

Sketchnoting
Wchodzimy na wyższy poziom notowania wizualnego. Będziemy rysować, ulepszać nasze notatki, stworzymy swój własny dziennik i dowiemy się jak się uczyć efektywniej, z wykorzystaniem rysowania. Tylko dla wielbicieli rysunku! (absolutnie nie trzeba umieć rysować.

Mulinowy zawrót głowy
No tym kanonie szyjemy inaczej. Proste, geometryczne wzory z którymi poradzą sobie nawet najmłodsi, a które wyszyte muliną na tekturze stworzą niecodzienne obrazy.

Laboratorium
Laboratorium to zajęcia doświadczalne z chemii, fizyki i biologii. Każde dziecko będzie miało możliwość samodzielnego wykonania doświadczenia oraz wyciągnięcia wniosków. W sali laboratoryjnej panują szczególne zasady, które poznamy na samym początku zajęć i których będziemy przestrzegać aż do końca kanonu.

Mikro świat klasy
Mikro świat to zajęcia z mikroskopii optycznej podczas których będziemy obserwować organizmy żywe, robić zdjęcia spod mikroskopu oraz tworzyć rysunki obiektów. 

Pierwsze dwa zajęcia, to nauka obsługi mikroskopu i robienia preparatów mikroskopowych. Mikro świat to zajęcia dla tych, którzy lubią wolne tempo pracy i precyzje podczas przygotowywania obiektów. Każdy uczeń powinien przynieść na zajęcia zeszyt z gładkimi kartkami, ołówek i gumkę.

Fizjologia człowieka klasy
Nasze ciało jest zbudowane z wielu układów tworzących jedną wielką maszynę jaką jest człowiek. Podczas zajęć sprawdzimy jak ta maszyna działa, spróbujemy wykryć usterki i naprawić. Dodatkowo zastanowimy się dlaczego burczy nam w brzuchu, dlaczego pot tak brzydko pachnie i na czym polega uzdrawiająca moc śmiechu”

Czytam, bo lubię
Kanon skierowany jest dla osób lubiących czytać oraz dzielić się wrażeniami po zakończonej lekturze. Zajęcia te są również dla uczniów, którzy nie wypłynęli jeszcze w literacki rejs, a lubią słuchać czytanych tekstów.

Laboratorium
Laboratorium to kanon, podczas którego będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie – dlaczego – poprzez rozwiązywanie problemów badawczych. Będziemy badać, porównywać i analizować

Gry przez wieki i epoki
Podczas zajęć wraz z uczniami będziemy podróżować w czasie i przestrzeni. Zajrzymy między innymi na starożytny Bliski Wschód, gdzie poznamy gry takie jak trik trak. Przeniesiemy się też do średniowiecznej Polski i Skandynawii, gdzie nasi rówieśnicy spędzali czas przy hnefatafl czy młynku.
Celem zajęć będzie przybliżenie najróżniejszych gier planszowych z różnych stron świata i pokazanie uczniom jak bawili się i spędzali czas ich rówieśnicy na przestrzeni wieków.

Poznaj Poznań, czyli Poznań jakiego nie znacie
Podczas zajęć zagłębimy się w przeszłość naszego miasta. Poznamy legendy i zabytki jakie zdobią Poznań. Postaramy się rzucić trochę światła na tajemnice, które otaczają naszą dzielnice i miasto gdzie żyjemy.

Impro – gry komediowe dla każdego
Improwizacja to działanie bez wcześniejszego przygotowania. W improwizacji teatralnej trenujemy przydatny życiowo zestaw umiejętności: aktywnego słuchania, akceptacji i spontanicznego reagowania.

Dzieci poznają zasady gier impro, będą wcielać się w postaci, tworzyć dialogi oraz sceny. Każdy może improwizować – wystarczy współpracować, angażować się i korzystać z wyobraźni! Stworzymy przestrzeń, w której wszystkie pomysły są dobre, a my mamy mnóstwo frajdy!

Nauka improwizacji oparta o zabawę i śmiech pomaga opanować właściwe komunikowanie się z innymi oraz z samym sobą.

Legomatematyka
Legomatematyka to kanon łączący zabawę z obliczeniami matematycznymi. Podczas zajęć będziemy rozwiązywać zadania tekstowe oraz tworzyć budowle potrzebne do obliczeń.

Krawiectwo
Uczestnicy nauczą się szycia, prostego haftu, przyszywania guzików, przerabiania i przetwarzania odzieży, wykorzystania resztek materiału, naprawy odzieży, a także tworzenia dekoracji przy pomocy szycia ręcznego i maszynowego. Dzięki nowo zdobytym umiejętnościom oraz odrobinie wyobraźni, dzieci będą mogły własnoręcznie wykonywać niepowtarzalne zabawki, ozdoby, ubranka dla lalek, torebki, sakiewki itp. Zajęcia kształtują szacunek dla pracy, cierpliwość i kreatywność. Poziom trudności będzie dostosowany do grupy wiekowej dzieci. Wykonane prace dzieci zabiorą do domu. Podczas zajęć obowiązuje zasada: bezpieczeństwo przede wszystkim. Dzieci będą poproszone o przynoszenie resztek materiałów, tkanin i guzików

Witraż
Uczestnicy zajęć nauczą się wykonywać małe witraże. Dzieci zapoznają się z techniką folii miedzianej, wynalezioną przez Louisa Tiffany’ego, która daje niezwykłe możliwości wykonywania zarówno form płaskich, jak i przestrzennych, spośród których najbardziej znane są lampy Tiffany, a dokładniej abażury do tego typu lamp. Uczestnicy przeniosą się do przepięknego i kolorowego świat szkła artystycznego, ucząc się przekuwać swoje projekty w realne przedmioty. Poziom trudności będzie dostosowany do grupy wiekowej dzieci. Wykonane prace dzieci zabiorą do domu. Podczas zajęć obowiązuje zasada: bezpieczeństwo przede wszystkim.

Mozaika
Dzieci zapoznają się z techniką ozdabiania i tworzenia obrazu za pomocą małych kawałków szkła witrażowego, korali, kaboszonów, 

kl. 4-6nasion i ziaren, cekinów, papierów itp. Używając tej techniki, można wykonywać przedmioty płaskie oraz przestrzenne, przy okazji rozwijając nie tylko kreatywność, ale również cierpliwość. Poziom trudności będzie dostosowany do grupy wiekowej dzieci. Wykonane prace dzieci zabiorą do domu. Podczas zajęć obowiązuje zasada: bezpieczeństwo przede wszystkim.

Szachy
„Czym są szachy? Poufną rozmową bez słów, triumfem i klęską, nadzieją i zwątpieniem, życiem i śmiercią – i to wszystko na 64 polach; połączenie poezji z nauką; starożytny Wschód i nowoczesna Europa –oto czym są”(John Holland Rose). Otwieramy więc przed naszymi dziećmi drzwi do świata szachów. Znajdą w nim radość, mądrość i inspirację –fascynującą drogę do wszechstronnego rozwoju.

Masterchef
W kuchni Master Chefa gotujemy, smażymy, pieczemy, prażymy, siekamy, kroimy, obieramy, mieszamy, miksujemy, dodajemy, wsypujemy, wlewamy, dzielimy, doprawiamy, próbujemy. Przepisy są łatwe, ciekawe, swojskie lub egzotyczne. Razem poznajemy, uczymy się i odkrywamy swoje możliwości

Drukarnia
Na zajęciach dzieci będą mogły drukować swoje teksty na starej prasie drukarskiej, tak jak robili to uczniowie Celestyna Freineta.

Tworzę więc jestem
Kanon rozwijający zainteresowania związane z fotografią i animacją. W programie między innymi: tworzenie animacji poklatkowych, Camera obscura-fotografia otworkowa, malowanie światłem.

ZUMBA
Kompletny program treningowy, zawierający wszystkie elementy fitnessu: cardio, pracę mięśni, równowagę i gibkość.
Zumba zawiera w sobie elementy tańca i aerobiku. Jej choreografie inspirowane są głównie tańcami latynoskimi. Łączy w sobie style między innymi takie, jak: hip-hop, samba, salsa, sztuki walki oraz elementy  tańca brzucha. Wykorzystywane są także elementy treningu siłowego oraz treningu cardio.

Aktywny język
Poprzez gry i zabawę wzbogaci słownik dzieci, rozwinie samodzielne wypowiadanie się w mowie potocznej, a także będzie prowokować wypowiedzi dzieci w różnych sytuacjach życiowych. Na zajęciach będziemy korzystać z gier słownych, opowiadań, gier planszowych, dodatkowo dobrze się bawić, a także uczyć i pobudzać dzieci do twórczego i kreatywnego myślenia oraz wypowiadania się.

Francuskie opowiastki
Wprowadzenie w świat kultury i mentalności Francuzów. Poznanie najważniejszych zabytków Paryża. Nauka słówek i zwrotów po francusku. Poznanie Marsylianki – znaczenie i śpiew. Zapoznanie z kulinariami Francji. 

Je m’appelle Asia et Je vais raconter Vous a la France.

Kanon TI (Technologia Informacyjna)
Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów szeroko rozumianą technologią informacyjną. Podczas cotygodniowych spotkań prowadzone będą zajęcia rozszerzające wiedzę w zakresie:

 • informatyki (m.in. przygotowywanie do konkursów i Turniejów TI –dla szkół podstawowych nie ma olimpiad),
 • robotyki (ze szczególnym naciskiem na algorytmikę), jak i programowaniem (poziom trudności zależny od wiedzy uczniów).

Zajęcia są w 100% praktyczne, nie marnujemy czasu na notowanie teorii.

Mali muzykanci
Zajęcia umuzykalniające, gra na instrumentach perkusyjnych oraz melodycznych, śpiew z ruchem, śpiew kanonów.

Holocron Star Wars
Zajęcia dotyczące Gwiezdnych Wojen. Dokładna analiza muzyki ciemnej strony mocy oraz jasnej strony mocy (Jedi vs Sith). Historia zakonu Jedi. Skąd wywodzą się Sith-owie? Szczegółowe przyjrzenie się postacią które będą interesowały uczniów.

Koła zainteresowań w roku szkolnym 2019 – 2020

Domino
Masz świętą cierpliwość lub może chcesz ją wyćwiczyć? Wspólnymi siłami będziemy stawiać domino. Może kiedyś pobijemy rekord Guinessa!

Geograficzny projekt naukowy (pierwszy semestr):
Uczniowie są uczestnikami projektu naukowego, którego celem jest stworzenie geograficznej ścieżki dydaktycznej na terenie szkoły, która będzie w kolejnych latach wykorzystywana w nauczaniu geografii. Uczniowie tworzą bazę wiedzy na temat geografii jako nauki, proponują sposób wytyczenia ścieżki geograficznej oraz decydują o jej formie. W projekcie uczniowie odbywają spotkanie z przedstawicielami rady osiedla, a także wykorzystują geoportale tematyczne do pozyskiwania informacji. Biorąc udział w projekcie o charakterze współuczestniczącym (partycypacyjnym) dokonują refleksji nad swoją rolą w projektowaniu procesu kształcenia.

Kółko robotyki i grafiki 3D
Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania podczas 2 godzinnych zajęć z programowania, projektowania robotów, przygotowania do zawodów  robotów oraz działań związanych z projektowaniem 3D (grafika i druk).
Dodatkowo stworzyliśmy dwa stanowiska dla uczniów uzdolnionych graficznie (cyfrowa obróbka obrazu).

Kółko telewizyjno-dziennikarskie
Kółko prowadzone przez dwóch nauczycieli. Ma na celu stworzenie cyfrowej telewizji Cogito (nazwa robocza). Uczniowie podczas zajęć uczą się sztuki dziennikarza telewizyjnego, zasad tworzenia materiałów wizyjnych i obsługi urządzeń i programów do zapisu i obróbki video.

Kółko przyrodnicze
Kółko przyrodnicze to miejsce dla wszystkich pasjonatów przyrody, którzy lubią wymyślać i realizować własne projekty przyrodnicze. Uczniowie co roku opiekują się hotelem dla owadów i pszczołami murarkami, dbają o przyrodę wokół szkoły oraz uczestniczą w wyprawie terenowej.

Koło dziennikarskie
Celem koła dziennikarskiego jest włączenie uczniów w tematykę społeczną i środowiskową, kształcenie postaw otwartości i asertywności oraz pobudzanie do samokształcenia. Na tych zajęciach będzie można nie tylko poznać pracę dziennikarza „od kuchni”, ale przede wszystkim spróbować swoich sił w różnych formach publicystycznych, doskonalić umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz środkami audiowizualnymi i udział w życiu kulturalnym kraju. 

Koło języka niemieckiego – grupa początkująca A1
Nauka języka niemieckiego od podstaw.

Koło języka niemieckiego – grupa początkująca A1+
Nauka języka niemieckiego dla dzieci, które już uczyły się niemieckiego. Potrafią się przedstawić, powiedzieć coś o sobie oraz o innych. Znają kolory, liczebniki, słowa dotyczące rodziny oraz szkoły.

Koło języka duńskiego – grupa początkująca A1
Koło dedykowane dzieciom, które lubią uczyć się języków obcych i chciałyby spróbować swoich sił w nauce jednego z języków skandynawskich.

Język angielski
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego mają na celu rozwijanie kompetencji uczniów szczególnie uzdolnionych. Podczas spotkań będziemy doskonalić umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania. Poznamy również zwyczaje, tradycje i kulturę krajów anglojęzycznych, a przede wszystkim będziemy się dobrze bawić. 

MINDFULNESS W COGITO

„UWAŻNOŚĆ TO SZCZEGÓLNY RODZAJ UWAGI – ŚWIADOMEJ, NIEOSĄDZAJĄCEJ I SKIEROWANEJ NA BIEŻĄCĄ CHWILĘ”.

J. Kabat-Zinn

Mindfulness lub uważność to proces psychologiczny koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili, który może zostać rozwijany poprzez medytację lub inne ćwiczenia. Badania przeprowadzone na dużych populacjach wykazały, że praktyka medytacji mindfulness jest silnie skorelowana z dobrym samopoczuciem i poczuciem zdrowia (źródło: Wikipedia) Korzyści z uważności – (źródło: Magdalena Goetz „Głos pedagogiczny”) Co w takim razie dzieciom i młodzieży może dać uważność? Lista korzyści jest dość długa, ale co ważniejsze, są to korzyści bardzo istotne zarówno dla rozwoju poznawczego, jak i psychicznego czy emocjonalnego dziecka w każdym wieku. Uważność przede wszystkim:
 • poprawia koncentrację uwagi i pozwala aktywnie, świadomie nią dysponować, a także ignorować czynniki rozpraszające,
 • pozwala bardziej świadomie i aktywnie doświadczać rzeczywistości, dostrzegać więcej jej ważnych aspektów,
 • umożliwia podchodzenie do doświadczeń z otwartym umysłem i ciekawością,
 • zwiększa równowagę emocjonalną i odporność na stres, pozwala szybciej uporać się z jego objawami, ułatwia relaksowanie się i łagodzi spowodowane stresem objawy psychosomatyczne,
 • pomaga nabrać dystansu do sytuacji i spojrzeć na nią bardziej obiektywnie, dzięki czemu łatwiej jest konstruktywnie uporać się z problemem (dostrzec więcej możliwych, adekwatnych rozwiązań oraz wprowadzić je w życie),
 • rozwija cierpliwość i pomaga wytrwale dążyć do celu,
 • wzmacnia odporność psychiczną – jest czynnikiem chroniącym przed zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi,
 • pozwala doświadczać poczucia własnej skuteczności, wewnętrznej siły i aktywnej postawy, dzięki czemu korzystnie wpływa na samoocenę i poczucie własnej wartości,
 • ułatwia harmonijne współistnienie z innym, rozwija empatię.
Uważność w Cogito dla klas 1-3 Spotkania z psychologiem o luźnym charakterze i różnym czasie trwania – dopasowanym do rozkładu dnia danej klasy, zorganizowane w formie wspólnej zabawy. Teoria dotycząca uważności zostanie ograniczona do minimum (np. podstawowe informacje dotyczące oddechu, uwagi, mózgu). Zajęcia polegały będą głownie na uczestniczeniu w zabawach i doświadczeniach, które jednocześnie są praktykowaniem uważności w sposób nieformalny. Uważność w Cogito dla klas 4-7. Cykl 5 spotkań 45 minutowych dla całej klasy podczas których uczniowie dowiedzą się czym jest uważność, w jaki sposób działa, jakie może przynieść nam korzyści, na czym polega jej praktykowanie oraz zostaną zaproszeni do wspólnych ćwiczeń. Każde spotkanie będzie zawierało elementy:
 • teoretyczne: mini wykład, dyskusja, krótkie filmy, karty pracy itp.
 • oraz praktyczne: praca w małych grupach, praca w parach, doświadczenia i eksperymenty związane z uważnością, postrzeganiem, odczuwaniem, myśleniem. Praktykowanie formalnych i nieformalnych metod medytacji: uważność oddechu, skanowanie ciała, medytacja na siedząco i inne.
Program „Mindfulness w Cogito” prowadzi psycholog szkolny Adam Stepnowski-Said. Zapraszam do kontaktu przez aplikację Librus.

Pracownia Artystyczna
prowadzący: Monika Marczyk-Żabińska
Pracownia Artystyczna Cogito to silna i prężna kuźnia talentów. Młodzi twórcy kształcą tu i rozwijają szeroko pojęte umiejętności warsztatowe, ćwiczą i praktykują płynne posługiwanie się abecadłem plastycznym. Poprzez pryzmat własnej twórczości rozważają znaczenie sztuki dawnej i współczesnej. Z radością i efektami biorą udział w licznych konkursach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych.

Pracownia Ceramiczna
prowadzący: Maria Nowaczyk
Lepienie, wypalanie, szkliwienie, wypalanie. Praca z gliną i podstawowymi narzędziami, dla kreatywnych dusz, które nie boją się pobrudzić.

Dziennikarstwo
prowadzący: Marcin Piątyszek
Piszemy artykuły, tworzymy szkolną listę przebojów, przeprowadzamy wywiady, nagrywamy audio i video. Piszemy, motywujemy i publikujemy.

GO
prowadzący: Sylwia Barcicka

Odyseja umysłu
prowadzący: Anna Januchowska

Ogrodnictwo
prowadzący: Justyna Odrzykoska
Ogrodnictwo jest dla wszystkich pasjonatów roślin, gleby i mikroorganizmów glebowych. Będziemy wspólnie tworzyć nasz ogród przyszkolny, eksperymentować w szklarni i rozkładać materię organiczną w kompostowniku. Przed nami sporo kopania, siania, pielenia i sadzenia. Polecam mieć wygodny strój, który może się ubrudzić oraz własne rękawice ogrodowe.

Pracownia skandynawska
prowadzący: Katarzyna Kręcicka
Pracownia dla dzieci ciekawych północnego świata państw skandynawskich i nordyckich. W programie: stworzenie wystawy o Skadnynawii,  pokaz mody Wikingów, budowa łodzi Wikingów, nauka podstaw języka duńskiego, przygotowanie orszaku Santa Lucia, pieczenie bułeczek z szafranem, poznanie zwyczajów związanych ze świętem Jul (Boże Narodzenie), spotkanie z lektorem języka islandzkiego i  tłumaczką języka norweskiego, zapoznanie z dziecięcą literaturą skandynawską. 

Zetpetownia
prowadzący: Karolina Waligóra
Zajęcia praktyczno-techniczne na których nauczymy się praktycznych umiejętności przydających się w życiu codziennym. Będziemy szyć, ciąć, kleić, wkręcać i naprawiać. Nabędziemy umiejętności posługiwania się narzędziami. Nauczymy się paru podstawowych czynności z użyciem młotka, imadła, deseczek, kartonów, nożyczek, kleju, śrubokrętu, kabli, przełączników itp. Samodzielnie przytniemy deski, wbijemy gwoździe, nałożymy bejcę i lakier. Będziemy tworzyć wg własnych pomysłów. Odkryjemy w sobie majsterkowiczów, inżynierów i projektantów.

Zumba
prowadzący: Karolina Dryjer
Kompletny program treningowy, zawierający wszystkie elementy fitnessu: cardio, pracę mięśni, równowagę i gibkość.
Zumba zawiera w sobie elementy tańca i aerobiku. Jej choreografie inspirowane są głównie tańcami latynoskimi. Łączy w sobie style między innymi takie, jak: hip-hop, samba, salsa, sztuki walki oraz elementy tańca brzucha. Wykorzystywane są także elementy treningu siłowego oraz treningu cardio.

Freinetowskie techniki pracy nauczania i wychowania

Swobodny tekst – dzieci piszą tekst na dowolny temat o dowolnej treści (pierwszaki mogą rysować). Potem wspólnie wybierają tekst, który im się najbardziej podoba, także pod względem tematu, który chcieliby zbadać. Na jego podstawie uczniowie budują kompleks zainteresowań i rozwiązują zadania związane z tematem.

Kompleks zainteresowań – kiedy uczniowie postanowią zgłębić jakiś temat, generują pomysły i dzielą się pracą. Najczęściej w małych zespołach uczniowie pracują nad wybranym zagadnieniem, na końcu prezentując efekty swoich działań. Zarówno temat jak i sposób realizacji zależy od uczniów, nauczyciel może pomagać, inspirować i wspierać w procesie zgłębiania tematu.

Fiszki autokorektywne – to małe karteczki zawierające jedno zadanie. Są uzupełnieniem codziennej pracy i najczęściej uczniowie sięgają po nie wtedy, kiedy szybciej wykonają jakąś inną aktywność lub kiedy potrzebują dodatkowo poćwiczyć np. dodawania czy ortografii. Po rozwiązaniu fiszki, uczeń dokonuje autokorekty na podstawie drugiej fiszki, z poprawnym rozwiązaniem zadania.

Fiszki poszukujące – to zapisane na karcie instrukcje, które uczniowie wykonują samodzielnie lub w małych zespołach.

Odpowiedzialności – są rozbudowanymi „dyżurami” znanymi z tradycyjnej szkoły. Freinetowskie odpowiedzialności są wybierane podczas poniedziałkowej narady otwierającej tydzień oraz omawiane podczas każdej klasowej narady podsumowującej tydzień (uczniowie dokonują samooceny tego, jak wywiązali się ze swojej odpowiedzialności).

Księga Życia – jest kroniką prowadzoną przez każdego ucznia. W zależności od pomysłu samego ucznia jak i nauczyciela, opisywane są w niej najważniejsze wydarzenia z życia klasy i szkoły. Towarzyszy uczniowi od pierwszej aż do ósmej klasy.

Dziennik Badacza – to segregator, w którym uczniowie zbierają karty do planowania pracy indywidualnej, zakresy omawianego materiału, kryteria sukcesu (a więc spis zagadnień, które powinni znać) i wszystkie inne ważne dla nich dokumenty szkolne. Dzienniki badacza w klasach 1-3 dotyczą ogólnie edukacji, a w klasach starszych każdego przedmiotu z osobna.

Planowanie pracy – jest to moment na początku tygodnia, gdy uczniowie wybierają kiedy wykonają daną aktywność z zaproponowanych przez nauczyciela. Nauczyciel określa minimum aktywności, które muszą zostać wykonane oraz ramy czasowe, gdy będzie się to odbywać. Na przykład w klasie 3c czas na pracę indywidualną jest we wtorek, środę i czwartek (ok godziny zegarowej) – uczeń sam decyduje kiedy wykona dane zadanie. Poniedziałki przeznacza się na omówienie planowana, a w piątek podsumowuje się pracę.

Praca indywidualna – to wyznaczony przez nauczyciela czas, kiedy uczniowie wykonują zaplanowane przez siebie aktywności. Najczęściej mają ich kilka do wyboru. Taki tryb pracy sprawia, że każdy uczeń pracuje nad tym co sam wybrał, dzięki czemu jest lepiej zmotywowany. Każdy pracuje w swoim tempie, a nauczyciel ma większą możliwość aby pochylić się nad indywidualnymi potrzebami dziecka.

Narada klasowa – to czas na początku i końcu tygodnia, kiedy cała klasa zasiada do wspólnej rozmowy na bieżące tematy. Jest to czas aby wybrać i podsumować pracę Odpowiedzialnych, aby odczytać listy z Gazetki Wychowawczej, porozmawiać o problemach i rozwiązać je na forum.

Gazetka Wychowawcza  to miejsce, gdzie uczniowie mogą zostawić  krótkie informacje, o których chcieliby porozmawiać w czasie narady. Poprzez gazetkę wychowawczą mogą komuś podziękować, przeprosić lub życzyć sobie jakiejś zmiany. Każdy list musi być podpisany przez autora, aby mógł być omówiony na forum klasy w czasie narady.

Sprawności – to alternatywa do zadań domowych. Uczniowie samodzielnie wybierają jaką sprawność chcą zdobywać, wykonują przypisane do niej zadania w domu oraz prezentują efekty swojej pracy w klasie. Sprawności w sprytny sposób „przemycają” szkolne zadania, ale dzięki przystępnej formie są chętnie realizowane przez dzieci. Uczniowie pracują nad tematem, któy ich ciekawi, w swoim tempie i według własnego planu. Dzięki temu uczą się.

Dodatkowo w Cogito

Kanony – to obowiązkowe zajęcia dodatkowe. W klasach 1-3 uczniowie biorą udział w czterech kanonach, a w klasach starszych w dwóch. Kanony odbywają się po zajęciach dydaktycznych i dotyczą rozmaitych dziedzin. Dzieci wybierają co pół roku kanony, w których chcą uczestniczyć. Tematyka kanonów jest bardzo szeroka – od działań artystycznych, przez naukowe po sportowe.

TIK i multimedia

Technologie informacyjno-komunikacyjne i multimedia

Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito wychodząc naprzeciw cyfrowej rewolucji w edukacji stosuje najnowsze technologie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej.

Tablet w edukacji wraz z technologią posługiwania się informacją stanowią szansę odejścia od encyklopedyzmu, czyli od przekazywania przez nauczycieli dużych zasobów informacji. Jest zatem oczywiste, że wyposażenie uczniów w kompetencje medialne i ich wykorzystanie to jedno z podstawowych zadań współczesnej szkoły.

Tablice interaktywne

Tablica interaktywna to urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym.  Jej najważniejszą cechą jest pełna interakcja z użytkownikiem. Uczeń stojąc przy tablicy może obsługiwać dowolny program uruchomiony w komputerze.

Na każdym wyświetlonym na tablicy obrazie/zdjęciu/tekście może pisać, notować, zaznaczać, podkreślać. Wszystkie naniesione na tablicę notatki można zapisać rozesłać pocztą e-mail, umieścić na serwerze szkolnym lub wydrukować.

Wszystkie zajęcia prowadzone przy użyciu tablicy interaktywnej mogą zostać zapisane, dzięki czemu mogą być wykorzystane w dowolnej chwili na kolejnych zajęciach, np. zajęciach wyrównawczych, lekcjach powtórzeniowych lub w innych klasach w następnych latach.

Programy edukacyjne

Zajęcia z wykorzystaniem multimedialnych programów edukacyjnych stwarzają warunki do rozwijania umiejętności dzieci w wielu zakresach tj. uczenia się, myślenia, poszukiwania, wykorzystywania informacji z różnych źródeł, działania, współpracy.

Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem tabletów

Wykorzystanie tabletów w toku codziennych zajęć lekcyjnych bazuje na naturalnej umiejętności uczniów w posługiwaniu się nowoczesną technologią i narzędziami multimedialnymi.

Uczniowie pracują wyłącznie metodami projektowymi, dzięki temu rozwijają i doskonalą osobiste kompetencje z zakresu: przedsiębiorczości, praktycznego posługiwania się językiem angielskim, umiejętności matematycznych, umiejętności naukowo-technicznych oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi.

Dostęp do bezprzewodowego Internetu

Internet w szkole stanowi przede wszystkim źródło szybko dostępnej informacji z bardzo wielu dziedzin potrzebnych uczniom w nauce i łatwo przyswajalnych, ponieważ podanych w formule multimedialnej. Daje więc możliwości korzystania z technologii informacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów.

w opracownaniu…. materiał dostępny będzie w ciągu najbliższych kilku dni…
Mediacje rówieśnicze
 
metoda rozwiązywania konfliktów w szkole. Polega ona na szukaniu satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu między uczniami przy pomocy mediatora – ucznia. 

W ubiegłym roku szkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito rozpoczął swoją działalność Szkolny Klub Mediatora. 

W roku 2019/2020 kontynuujemy pracę Klubu! 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów klas V, VI i VII – spotkania klubu mediatora odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach 8:00 -9:45

Serdecznie zapraszamy 

Mundurek szkolny

Opis jednolitego stroju:
strój nawiązuje stylem i kolorystyką do systemu identyfikacji wizualnej szkoły, na który składa się ciemnoniebieska koszulka z krótkim rękawem w kolorze zielonym oraz jednolita, ciemnoniebieska koszulka z długim rękawem.

Zdobienia występujące na obu wersjach koszulek to: zielona pliska wokół dekoltu, nadrukowany logotyp szkoły na lewej piersi, żakardowa aplikacja w kolorach szkoły w prawym, dolnym narożniku.

Bez tytułu