Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   ZAMKNIJ

Szkolne procedury zebrań z rodzicami i udzielania informacji rodzicom o sytuacji ucznia w szkole

I. W prowadzenie:

 1. 1. Powyższe procedury określają zasady organizacji zebrań i kontaktów szkoły z rodzicami oraz zadania i obowiązki poszczególnych podmiotów w tym zakresie: rodziców, wychowawcy klasy, nauczycieli, wicedyrektora i dyrektora.

II. Podstawa Prawna:

1.  USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

3. Statut Szkoły Podstawowej.

III. Cele procedur:

 • określenie zadań o obowiązków poszczególnych podmiotów szkoły,
 • ustalenie zasad komunikacji w relacji rodzice-szkoła,
 • systematyczne przekazywanie rodzicom bieżącej, w tym śródrocznej i rocznej informacji o postępach jego dziecka w nauce i zachowaniu,
 • systematyczne przekazywanie rodzicom bieżącej informacji na temat postępów ucznia w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • udzielanie rodzicom wsparcia w zakresie rozpoznawanych problemów dydaktycznych i wychowawczych dziecka,
 • zachęcanie rodziców do systematycznego udziału w zebraniach organizowanych na terenie szkoły,
 • zachęcenie rodziców do systematycznego informowania o mocnych i słabych stronach pracy szkoły oraz zagrożeniach bezpieczeństwa uczniów,
 • otwarcie na wspólne poszukiwanie rozwiązań podnoszących jakość pracy szkoły,
 • określenie stałych i zmiennych informacji przekazywanych rodzicom w czasie zebrań ułatwienie prowadzenia ewaluacji w zakresie organizacji zebrań z rodzicami.

IV. Zakres procedury:

 • uzyskanie w relacji rodzice –szkoła, informacji o wszechstronnym rozwoju dziecka oraz warunkach domowych i szkolnych dziecka,
 • procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców (prawnych opiekunów) oraz wicedyrektora, dyrektora.

V. Osoby upoważnione do udzielania informacji o dziecku (uczniu):

 1. 1. Informacji o dziecku mogą udzielać wyłącznie wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog, psycholog, wicedyrektor, dyrektor szkoły oraz w sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej-pielęgniarka.

VI. Miejsce i systematyka kontaktów z rodzicami:

 1. 1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i dyrektorem jest szkoła.
 2. 2. Dopuszcza się również możliwość indywidualnego kontaktu rodziców ze szkołą na wizycie domowej, czy na wywiadzie rodzinnym,
 3. 3. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu zebrań i konsultacji z rodzicami ujętym corocznie w planie pracy szkoły.
 4. 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zmienić terminy spotkań.
 5. 5. Informację z harmonogramem spotkań zamieszcza się na stronie internetowej szkoły.
 6. 6. Każdego roku organizowane są następujące formy spotkań z rodzicami:
 • zebranie ogólne i klasowe na początku roku szkolnego- wrzesień,
 • zebranie klasowe w I półroczu – listopad,
 • konsultacje klasowe i indywidualne o przewidywanych śródrocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów/edukacji oraz przewidywanej ocenie zachowania ucznia – grudzień/styczeń.
 • rozmowy trójstronne Rodzic – Uczeń – Nauczyciel – na zakończenie I półrocza – styczeń/luty,
 • konsultacje indywidualne – marzec/kwiecień
 • zebranie klasowe o przewidywanych rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów/edukacji oraz przewidywanej ocenie zachowania ucznia – do końca maja.
 • inne formy spotkań z rodzicami zgodnie z bieżącymi potrzebami np. wychowawcy klasy, rodziców czy uczniów.
 1. 7. Dyrektor Szkoły przyjmuje rodziców w miarę dyspozycyjności oraz po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania.
 2. 8. Rodzice/opiekunowie uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami lub specjalistami w ważnych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem. Spotkania takie odbywają się przed lub po zakończonych przez nauczyciela zajęciach.
 3. 9. Nauczyciele nie udzielają informacji rodzicom/opiekunom o ich dziecku w czasie prowadzonych przez siebie zajęć lekcyjnych (również w czasie pełnienia dyżurów na korytarzu, czy terenie przy szkole).
 4. 10. Miejscem kontaktów dyrektora, nauczycieli, specjalistów i rodziców na terenie szkoły są:
 • gabinet pedagoga i psychologa szkolnego,
 • Pokój rodzicielski,
 • sale lekcyjne,
 • gabinet dyrektora,
 • poza tymi miejscami żadne informacje nie mogą być udzielane.
 1. 11. Wszelkich informacji o dziecku należy udzielać z zachowaniem zasad poufności i dyskrecji, stąd nie należy udzielać żadnych informacji rodzicom w miejscach publicznych, pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli/osób.
 2. 12. Wychowawca klasy powiadamia rodziców/opiekunów poprzez dziennik elektroniczny lub poprzez uczniów najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem zebrania/konsultacji podając datę, miejsce i godzinę spotkania.
 3. 13. Obecność rodzica/opiekuna na zebraniach jest obowiązkowa.
 • w razie kolejnych dwóch nieobecności rodziców (prawnych opiekunów), wychowawca klasy wysyła wezwanie pisemne (listownie),
 • w przypadku braku zainteresowania rodziców funkcjonowaniem i postępami w nauce ucznia, dyrektor szkoły może poinformować o zaistniałej sytuacji odpowiednie organy, w tym sąd rodziny.
 1. 14. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami w formie pisemnej lub telefonicznej.
 2. 15. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie w innych sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie pisemnej.

VII. Zadania i obowiązki wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, nauczycieli

i rodziców (zawarte są w Statucie Szkoły)

 1. 1. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:
 • zebrań klasowych z rodzicami,
 • konsultacji,
 • pisemnych informacji o postępach i zachowaniu ucznia,
 • indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
 • konsultacji telefonicznych dokumentowanych w dzienniku lekcyjnym.
 1. 2. Obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie

rodziców z następującymi zagadnieniami zgodnie z planem w danym roku szkolnym:

Wrzesień – zebranie na początku roku szkolnego:

Tematyka stała zebrania klasowego:

 • Zapoznanie rodziców z przepisami prawa oświatowego, w tym najważniejszymi dokumentami szkolnymi:
 • odpowiednio Statutem szkoły podstawowej,
 • programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły,
 • zapoznanie rodziców i uczniów z ZWO (Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania) i PZO (Przedmiotowymi Zasadami Oceniania), w tym z:
 • wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, zasadami poprawiania ocen klasyfikacyjnych,
 • kryteriami ocen zachowania
 • zapoznanie rodziców klas VIII szkoły podstawowej z terminami i zasadami egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej Zapoznanie z komunikatem dyrektora CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) w Warszawie o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do indywidualnych potrzeb uczniów oraz powiadomienie rodziców o konieczności złożenia stosownego oświadczenia w przypadku rezygnacji z tego dostosowania.
 • Poinformowanie rodziców o formach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i przyjęcie od rodziców pisemnej zgody na udział ich dziecka w
 • Zebranie deklaracji rodziców związanych z nauczaniem religii/ etyki w szkole, wdż, dodatkowego języka
 • Zebranie ewentualnych decyzji rodziców o rezygnacji z uczęszczania dziecka na przedmiot wychowanie do życia w rodzinie,
 • Zapoznanie z planem wychowawczym wychowawcy klasy,
 • Zapoznanie rodziców z propozycjami zajęć pozalekcyjnych,
 • Poinformowanie rodziców o zasadach realizacji różnych programów i projektów: np. Program „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.
 • Zebranie informacji o pracy szkoły – ankieta
 • Przedstawienie innej tematyki zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły i potrzebami danego zespołu klasowego,

Listopad:– zebranie w pierwszym półroczu:

Tematyka stała zebrania klasowego:

 • Zapoznanie rodziców z bieżącymi wynikami uczniów (dydaktyczne, zachowanie. frekwencja) oraz sukcesami uczniów danej klasy – systematyczność oceniania.
 • Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców zaplanowanych w planie pracy wychowawcy zgodnie z potrzebami danego zespołu klasowego,
 • Przypomnienie o najbliższych terminach wynikających z kalendarza szkolnego,
 • Przedstawienie innej tematyki zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły i potrzebami danego zespołu klasowego,

Grudzień: – konsultacje klasowe lub indywidualne o przewidywanych śródrocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów/edukacji oraz przewidywanej semestralnej ocenie zachowania

Ucznia.

Tematyka stała konsultacji:

 • Przedstawienie rodzicom przewidywanych semestralnych ocen z poszczególnych przedmiotów,
 • Poinformowanie rodziców o zagrożeniach semestralnymi ocenami niedostatecznymi z przedmiotu/przedmiotów oraz nieodpowiednimi i nagannymi ocenami śródrocznymi zachowania dziecka,
 • Przypomnienie rodzicom zasad przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów oraz odwołania od oceny zachowania,

Styczeń/luty– zebranie na zakończenie pierwszego półrocza:

Rozmowy trójstronne „Rodzice – Uczeń – Nauczyciel”

Tematyka:

 • Samoocena ucznia – prezentacja osiągnięć.
 • Dokładne zapoznanie rodziców z wynikami uczniów (dydaktyczne, zachowanie i frekwencja) oraz sukcesami dydaktyczno – wychowawczymi ucznia danej klasy,
 • Poinformowanie rodziców o postępach uczniów w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Przypomnienie o najbliższych terminach wynikających z kalendarza szkolnego w II półroczu (np. terminy egzaminu dl uczniów klasy VIII),
 • Zapoznanie/przypomnienie planu pracy wychowawcy klasy na II półrocze.
 • Zebranie uwag o pracy szkoły – ankieta

Marzec/kwiecień – konsultacje indywidualne wg potrzeb zgłaszanych przez rodziców oraz zapoznanie rodziców z zasadami, terminami i informacjami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej.

Maj – zebranie w II półroczu:

Tematyka stała konsultacji:

 • Przedstawienie rodzicom przewidywanych rocznych ocen z poszczególnych przedmiotów.
 • Przypomnienie rodzicom zasad przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego dla uczniów oraz odwołania od oceny zachowania.
 • Zapoznanie rodziców z sukcesami uczniów danej klasy,
 • Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców zaplanowanych w planie pracy wychowawcy zgodnie z potrzebami danego zespołu klasowego,
 • Przypomnienie o najbliższych terminach wynikających z kalendarza szkolnego,
 • Przedstawienie innej tematyki zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły i potrzebami danego zespołu klasowego.
 1. 3. Wychowawca klasy prowadzi szkolenia dla rodziców zgodnie z rozpoznanymi potrzebami na podstawie opracowanego planu pracy wychowawcy klasy oraz zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły
 2. 4. Zasady prowadzenia spotkań klasowych:
 1. a) wychowawca klasy powinien stosować następujące zasady:
 • zapoznać rodziców z opracowaną tematyką spotkania,
 • omawiać sprawy ogólne i bieżące dotyczące zespołu klasowego i szkoły ze wszystkimi rodzicami,
 • sprawy dotyczące bezpośrednio danego ucznia należy omawiać w rozmowie indywidualnej z rodzicami,
 • wskazywać rodzicom przede wszystkim poczynione postępy przez ucznia a w przypadku potrzeby uzupełnienia braków – wskazywać sposoby i udzielać rodzicom pomocy ze strony własnej i innych nauczycieli przedmiotu,
 • okazywać rodzicom, życzliwość, zrozumienie i troskę o rozwój ich dziecka, w przypadku trudności – udzielać rodzicom wsparcia, a w uzasadnionych przypadkach wskazywać osoby lub instytucje, które mogą udzielić dziecku/rodzinie pomocy,
 • w trudnych sytuacjach, przeprowadzać wspólną rozmowę z rodzicami i pedagogiem szkolnym, zaproszonym specjalistą, a w uzasadnionych sytuacjach również dyrektorem szkoły,
 1. b) za niewłaściwe uważa się:
 • przekazywanie i uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli poza szkołą np. na ulicy,
 • przeszkadzanie nauczycielowi w czasie lekcji w celu uzyskania informacji o uczniu, lub w czasie pełnienia przez niego dyżuru czy innych ważnych czynności służbowych,
 • próby uzyskiwania informacji o uczniu w domu rodzinnym lub telefonicznie na prywatny numer nauczyciela bez jego zgody,
 • zasięganie informacji o uczniu od osób trzecich np. woźnego, pracowników szkoły, czy nauczycieli, którzy nie prowadzą zajęć z uczniem.

5. Rola rodziców w życiu klasy i szkoły:

 • zgłaszanie propozycji do klasowego planu pracy wychowawcy, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz zmian w Koncepcji Pracy Szkoły,
 • wybór trójki klasowej i przedstawiciela do Rady Rodziców,
 • rozwiązywanie problemów we współpracy z wychowawcą klasy, nauczycielami i specjalistami,
 • współorganizacja imprez klasowych: wycieczki, ognisko, zabawa choinkowa, dzień babci i dziadka, dzień matki, wigilii klasowych oraz innych okolicznościowych spotkań zgodnie z planem pracy wychowawcy i programem wychowawczym szkoły,
 • dbanie o wystrój klasy i szkoły,
 • nagradzanie rodziców listem pochwalnym za wyniki w nauce i inne wybitne osiągnięcia dziecka, jako forma uhonorowania i motywacji do nauki,
 • informowanie szkoły o jej mocnych i słabych stronach, wskazywanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów,
 • zgłaszanie pojawiających się potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia ich dziecku właściwej opieki, w tym opieki świetlicowej,
 • wspieranie szkoły w zakresie podnoszenia jakości jej pracy,
 • w trosce o zapewnienie maksimum bezpieczeństwa, opieki i właściwego rozwoju dziecka z chorobą przewlekłą, rodzice zobligowani są do poinformowania szkoły o zaistniałej sytuacji zdrowotnej dziecka,
 1. 5. W trakcie zebrań klasowych za niewłaściwe uważa się:
 • dokonywanie tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego,
 • publiczne czytanie ocen,
 • używanie nazwisk przy przykładach negatywnych,
 • podważanie hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców.
 1. 6. W przypadku zaplanowanego przez wychowawcę klasy spotkania rodziców z nauczycielami, nauczyciele mają obowiązek wziąć w nim udział.
 2. 7. Wychowawca klasy korzysta ze wsparcia pedagoga i psychologa szkolnego w czasie przygotowania zebrania, który:
 • pomaga zebrać niezbędne informacje o uczniu,
 • udziela wsparcia rodzicom uczniów, którzy mają różne kłopoty z nauką, zaburzeniami lub znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.
 1. 8. Dyrektor szkoły realizuje następujące zadania:
 • opracowuje corocznie harmonogram spotkań z rodzicami,
 • współpracuje z Radą Rodziców zgodnie z zapisami Statutu szkoły,
 • udziela wsparcia wychowawcom klas w prowadzeniu systematycznych kontaktów z rodzicami, w szczególności z rodzicami, którzy nie uczestniczą regularnie w zebraniach.
 • opracowuje dodatkową tematykę zebrań klasowych wynikającą z bieżących potrzeb szkoły i klasy,

VIII. Uwagi i wnioski związane z pracą szkoły:

1. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:

 • wychowawcy klasy,
 • pedagoga/psychologa
 • dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
 • Rady Pedagogicznej,
 • organu prowadzącego szkołę
 • organu nadzorującego szkołę

IX. Dokumentowanie zebrań i kontaktów z rodzicami:

 1. 1. Wychowawca każdorazowo odnotowuje obecność rodziców w dzienniku elektronicznym oraz sporządza listę obecności (na której w wyznaczonym miejscu rodzic składa podpis ) z podaniem daty spotkania, tematyki spotkania.
 2. 2. Wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu sporządza notatkę, która zawiera informację o terminie, temacie i przebiegu oraz efektach rozmowy indywidualnej w dzienniku elektronicznym, dzienniku pedagoga/psychologa.
 3. 3. W uzasadnionych przypadkach sporządza się notatkę służbową.

XI. Wprowadzanie zmian w procedurach:

 1. 1. Zmiany wprowadzane są przez Dyrektora, z zachowaniem zasad ewaluacji szkoły z informacją dla Rady Pedagogicznej. Przy wprowadzaniu zmian uwzględnia się opinię Rady Rodziców.
 2. 2. W trosce o zapewnienie wysokiej jakości współpracy i rzetelności osoby objęte procedurami zobowiązują się do przestrzegania powyższej procedury.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. 1. Powyższe procedury zostają opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Marzena Kędra Dyrektor PSP Cogito w Poznaniu

Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito

Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w  Szkole Podstawowej Cogito Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.  z 2017r. poz.1591). Cel procedury:
 1. ustalenie i uszczegółowienie  sposobu postępowania w stosunku do dziecka, któremu potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 2. usprawnienie działań nauczycieli w przedmiocie udzielania pomocy psychopedagogicznej, przygotowywania opinii o dziecku, opracowania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego,
 3. określenie zasad dokumentowania podejmowanych działań w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
I. Postępowanie wobec dziecka, którego należy objąć pomocą psychologiczną
 1. Ustala się następujący tryb postępowania wobec dziecka, którego należy objąć pomocą psychologiczno – pedagogiczną:
W przypadku, gdy nauczyciel, specjalista lub dyrekcja stwierdzą, że dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej  (potrzeby rozwojowe lub edukacyjne) następuje:

a) niezwłoczne udzielanie tej pomocy w trakcie bieżącej z nim pracy,

b) podjęcie działań diagnostycznych na terenie placówki w postaci: obserwacji, wywiadów z rodzicami i nauczycielami, analizy dostarczonych dokumentów i/lub indywidualnego kontaktu z dzieckiem w celu zebrania potrzebnych informacji oraz zaplanowania i podjęcia dalszych skutecznych działań pomocowych odpowiadających potrzebom danego dziecka,

2. w razie konieczności podjęcie kontaktu z rodzicami dziecka w celu przekazania im zebranych danych, zaplanowania dalszych działań diagnostycznych, podjęcia współpracy w celu poprawy w funkcjonowania ucznia.

3. Nauczyciele oraz specjaliści podejmują zintegrowane działania pomocowe na terenie szkoły i w trakcie bieżącej pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. W razie konieczności stwierdzają, czy konieczne jest objęcie dziecka dodatkową pomocą psychologiczno-pedagogiczną z jednej (lub kilku) z form określonych w rozporządzeniu z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. W przypadku konieczności objęcia ucznia dodatkową pomocą psychologiczno-pedagogiczną z jednej (lub kilku ) z form, dyrektor szkoły:

a) ustala formy udzielania pomocy oraz okres ich udzielania, wymiar godzin, w których będą realizowane,

b) przekazuje pisemnie i niezwłocznie rodzicom dziecka informację o ustalonych formach pomocy, okresie ich udzielania oraz wymiarze godzin.

5. Planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej  nauczyciele i specjaliści współpracują z rodzicami  dziecka, a także – w zależności od potrzeb – z innymi osobami, poradniami lub organizacjami wymienionymi w rozporządzeniu.

6. Specjaliści udzielający konkretnym dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej wspierają nauczycieli w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych tych uczniów.

7. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w formach, o których mowa w rozporządzeniu oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

8. W przypadku, gdy dziecko było już objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną specjaliści i nauczyciele planując udzielanie mu pomocy, uwzględniają wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

II. Zasady przekazywania i przechowywania opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych

1.   Rodzic posiadający opinię lub orzeczenie wydane przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną przekazuje je do sekretariatu szkoły. Jeśli taki dokument zostanie przedstawiony nauczycielowi lub specjaliście jego zadaniem jest przekazanie rodzicowi informacji o złożeniu go w szkolnym sekretariacie.

2. Sekretariat szkoły, po odpowiednim opisaniu dokumentu, przekazuje go specjalistom (psychologowi lub pedagogowi).

3. Specjaliści informują nauczycieli uczących dziecko o opinii lub orzeczeniu oraz przechowują je zachowując odpowiednie zasady poufności i bezpieczeństwa.

4. Nauczyciele uczący dziecko zobowiązani są do zapoznania się z treścią dokumentu oraz dostosowania swoich metod pracy z uczniem do zawartych w nim wskazań i zaleceń.

5.   Nauczyciele i specjaliści współpracują w zakresie organizacji pomoc psychopedagogicznej według zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu.

III. Zasady przygotowywania opinii o uczniu 1. Jeżeli dziecko kierowane jest na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, w celu stwierdzenia (lub wyeliminowania) zaburzeń i odchyleń rozwojowych opinię sporządza nauczyciel zgłaszający problem. 2. Opinia, o której mowa w ust.1, powinna zawierać  szczególności  następujące informacje:

a) jakiego rodzaju trudności ma dziecko,

b) jak funkcjonuje w grupie,

c) jak się zachowuje się podczas pobytu w szkole

d) czy regularnie uczęszcza do szkoły,

e) czy był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną,  w jakim okresie, w jakiej formie,  jakie są efekty tej pomocy.

3. Jeżeli dziecko kierowane jest na zespół orzekający, opinia również powinna być sporządzona przez nauczyciela oddziału (nauczyciela zgłaszającego problem). Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta mogą dołączyć własne uwagi. 4. Opinia, o której mowa w ust.3,  powinna w szczególności zawierać następujące informacje:

1) czy wcześniej był składany wniosek do Zespołu Orzekającego, kiedy i czego dotyczył,

2) charakterystyka dziecka obejmująca:

a) zachowanie  – jeśli występują zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne należy opisać jak one się przejawiają,

b) opis zaobserwowanych objawów stanu zdrowia,

c) czy choroba ucznia wpływa na jego funkcjonowanie w szkole,

d) czy rodzice wykazują zainteresowanie postępami dziecka w nauce, współpracują z nauczycielami, stosują się do zaleceń specjalistów opiekujących się dzieckiem.

5. W przypadku, gdy Zespół Orzekający  w celu uzyskania informacji  o problemach dziecka wystąpi o opinię  do szkoły, opinię  tę sporządza nauczyciel oddziału (nauczyciel zgłaszający problem). Pedagog szkolny, logopeda, terapeuta, inny specjalista pracujący z dzieckiem, mogą dołączyć własne uwagi. 6. Opinia, o której  mowa w ust.5,  ze szkoły powinna zawierać:

1) informację o rozpoznanych przez nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem jego indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;

2) informację o funkcjonowaniu dziecka w placówce, w tym występujących trudnościach, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania;

3) informację o:

a) działaniach podjętych przez nauczycieli lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka w szkole,

b) formach udzielonej mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i okresie ich udzielania,

c) efektach podjętych działań i udzielanej pomocy,

d) wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem mających na celu poprawę jego funkcjonowania.

IV. Orzeczenia i opinie  poradni, a pomoc psychologiczno – pedagogiczna 1. Przy planowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni uwzględnia się zalecenia zawarte w tych dokumentach. 2. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym ustalanie: form udzielania pomocy, okresu ich udzielania, wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. Ustalenia te są uwzględniane w opracowanym dla niego indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 3. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie to następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 4. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny  opracowuje się dla dziecka na  okres roku  albo etap edukacyjny ( określa  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). 5. Program opracowuje się  w terminie do 30 dni od otrzymania przez  szkołę orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 6. Zespół niezwłocznie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, opracowuje projekt programu. 7. Dyrektor placówki zaprasza na zebranie zespołu rodziców dziecka. 8. Kopię programu przekazuje się  rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, na ich wniosek, koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 9. Wzór programu stanowi załącznik do niniejszej procedury. V. Dokumentowanie udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie  z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 2. Dokumentację tę stanowią:

• dziennik specjalistów (psychologa i pedagoga szkolnego),

• dziennik zajęć, w którym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach, oraz do którego wpisuje się:

1) nazwiska i imiona uczniów w porządku alfabetycznym, oraz oddział, do którego uczęszczają;

2) adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je osiadają;

3) indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy;

4) tygodniowy rozkład zajęć;

5) daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć;

6) ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem;

7) odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach.

3. Specjaliści gromadzą w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. 4. Do dokumentacji, o której mowa w ust.3,  mają wgląd wszyscy nauczyciele i specjaliści oraz rodzice lub opiekunowie prawni dziecka w obecności koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. VI. Ustalenia końcowe 1. Procedura obowiązuje wszystkich nauczycieli i specjalistów 2. Procedura wchodzi w życie z dniem  1 września  2018r.

Marzena Kędra Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

Regulamin Porządkowy Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

Postanowienia wstępne

§ 1

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu, zwana dalej Szkołą, działa w oparciu o zasady sformułowane w Statucie Szkoły i przepisach obowiązujących w placówkach publicznych oraz w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu. 2. Uczniowie, nauczyciele i rodzice (opiekunowie prawni) uczniów przebywający na terenie Szkoły zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, a także regulaminów pomieszczeń wydzielonych, o ile z nich korzystają.

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Szkoła działa we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach od 6.30 do 17.00, zaś w dni pozostałe w godzinach wynikających z terminarza zaplanowanych zajęć. 2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z zainteresowanymi nauczycielami określa regulaminy pomieszczeń i miejsc wydzielonych.

Przyprowadzanie dzieci do szkoły

§ 3

1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci do szkoły na godzinę 8.00.  2. Dzieci z klas I przez okres pierwszego półrocza mogą być przyprowadzane przez rodzica do sali lekcyjnej lub świetlicy. Od II półrocza dzieci samodzielnie przechodzą z szatni na zajęcia do sali lekcyjnej zgodnie z planem zajęć.

Odbiór dzieci ze szkoły

§ 4

1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców/prawnych opiekunów pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze ze szkoły. 2. Jeżeli dziecko nie korzysta z dodatkowych zajęć może zostać odebrane przez rodziców po obiedzie. Fakt ten należy zgłosić wychowawcy.  3. Nauczyciel prowadzący kanon w klasach 1 – 3 zaprowadza uczniów korzystających ze świetlicy na pierwsze piętro i przekazuje pod opiekę nauczycielom świetlicy. Pozostali uczniowie z klas 1 – 3, którzy nie korzystają ze świetlicy odbierani są przez rodziców lub osoby upoważnione w holu szkoły (na parterze – przy sekretariacie) w godzinach od 15.00 – 15.10, albo zgodnie z oświadczeniem rodziców/ prawnych opiekunów uczniowie idą samodzielnie do domu (po ukończeniu 7 roku życia).  4. Rodzice odbierający dziecko lub osoby upoważnione proszone są o niewchodzenie na teren szkoły i pozostanie w holu szkoły (na parterze – przy sekretariacie). 5. Dzieci z klas I, które nie są zapisane do świetlicy przez okres pierwszego półrocza mogą być odbierane przez rodziców bezpośrednio z kanonów jednak nie wcześniej niż o godz. 15.00. 6. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym ani pod wpływem środków odurzających. 7. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: − niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami), − zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, − po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 8. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić ucznia do domu.  9. Gdy osoba upoważniona przez rodzica/opiekuna chce z uzasadnionych powodów odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna. 10. Uczeń może także zostać pisemnie zwolniony przez rodzica (prawnego opiekuna) z zajęć lekcyjnych. Bierze on wtedy odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu lub innego wskazanego miejsca (np. do lekarza). Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest w pisemnym oświadczeniu podać datę i godzinę zwolnienia. 11. W przypadku złego samopoczucia lub innych okoliczności, pielęgniarka (kiedy jej nie ma wychowawca), informuje telefonicznie rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic osobiście nie może przyjechać po dziecko, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości. Odbiór dziecka odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. 12. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.  13. Wychowawca wpisuje nazwiska dzieci, posiadających pozwolenie na samodzielny powrót ze szkoły (po ukończeniu 7-go roku życia zgodnie z art. 43 Prawa o Ruchu Drogowym), w rubryce do tego wyznaczonej. 14. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas I – III (dzieci od 7 roku życia), którzy wyrazili zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi w formie pisemnej stosownego oświadczenia. 15. Sporadyczny, samodzielny powrót dziecka ze szkoły udokumentowany musi być stosownym oświadczeniem, który mają obowiązek złożyć rodzice (prawni opiekunowie). Wychowawca informuje o tym innych nauczycieli, prowadzących ostatnią lekcję w klasie. 16. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka także jego niepełnoletnie rodzeństwo (po ukończeniu 10 – go roku życia ). W takiej sytuacji nauczyciel powinien uzyskać od rodziców wyraźne oświadczenie woli w przedmiotowym zakresie. 17. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą, czy też niepełnoletnią. 18. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone  przez orzeczenie sądowe.

Poranna opieka świetlicowa

§ 5

1. Świetlica poranna działa w wydzielonym pomieszczeniu świetlicowym w godzinach od 6.30 do 10.30 zapewniając uczniom bezpieczeństwo pod opieką nauczyciela. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna bądź osoby upoważnionej jest oddać dziecko pod opiekę nauczyciela świetlicy zgłaszając jego przyjście lub dziecko przychodząc zgłasza nauczycielowi swoją obecność. 2. Po zakończeniu opieki w porannej świetlicy nauczyciel zaprowadza dzieci do sal lekcyjnych o godz. 7.30.  3. Uczniowie niekorzystający z porannej opieki świetlicowej przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o godzinie 7.30 o tej godzinie rozpoczynają pracę wyznaczeni nauczyciele dyżurni, otwierający sale lekcyjne i sprawujący nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem na terenie szkoły.

Zajęcia przedpołudniowe

§ 6

1. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00. Obowiązkiem rodzica (prawnego opiekuna) jest przyprowadzenie dziecka przed godziną 8.00, aby uczeń mógł rozpocząć zajęcia punktualnie. 2. Obowiązkowe zajęcia w klasach obejmują godziny przedpołudniowe oraz zajęcia popołudniowe, które trwają od poniedziałku do czwartku od godz. 14.00 – 15.00 dla klas 1- 3 i od 15.00 – 16.00 dla klas 4 – 8.  3. Opiekę nad dziećmi w klasach podczas przerwy w zajęciach obowiązkowych sprawuje nauczyciel lub asystent nauczyciela. 4. W klasach 1-3 nauczyciel prowadzący w jednej klasie kilka kolejnych lekcji ma prawo swobodnego decydowania o przeprowadzaniu przerw, pod warunkiem, że obejmują one, co najmniej 1/5 czasu zajęć, a przerwa śniadaniowa, około godziny 9-tej, trwa nie krócej niż 15 minut. 5. Po obowiązkowych zajęciach – wyznaczeni nauczyciele pełnią dyżur na korytarzach szkolnych i w szatni.

Przerwa obiadowa

§ 7

1. Podczas przerwy obiadowej nad bezpieczeństwem dzieci czuwa nauczyciel lub asystent nauczyciela.  2. Obowiązkiem opiekuna jest nadzór nad realizacją zadań porządkowych wynikających z niniejszego regulaminu oraz przebiegiem obiadu, a także realizacja innych zadań wynikających z programu i planu pracy Szkoły.

Popołudniowa opieka świetlicowa

§ 8

1. Świetlica popołudniowa działa w wydzielonych pomieszczeniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.00 do 17.00, w piątek od 14.00 – 17.00 zapewniając uczniom bezpieczeństwo pod opieką nauczyciela. Rodzice na początku roku lub przy każdej kolejnej zmianie są informowani, do której świetlicy zapisane jest ich dziecko. 2. Dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych w budynku szkoły przez firmy zewnętrzne muszą posiadać zgodę rodziców o odbiorze ucznia ze świetlicy – ze wskazaniem, kto odbiera dziecko i na jakie zajęcia. Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi osoba wydająca pozwolenie na piśmie (rodzice, opiekunowie prawni). Rodzic zobowiązany jest do odbioru dziecka po zajęciach od osoby prowadzącej te zajęcia. 3. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie ucznia odbierają dziecko po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych lub kanonach, a dziecko zapisane jest do świetlicy, wówczas obowiązkiem rodzica jest  poinformowanie o tym fakcie nauczyciela świetlicy. 4. Dzieci muszą być odebrane ze świetlicy do godziny 17.00.  5. W przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia: − Wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy i rodziców.  − W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem w celu uświadomienia konsekwencji samowolnego opuszczenia terenu szkoły.  − Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy.  − W przypadku kolejnego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy.  − W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.  6. W przypadku agresji słownej występującej wśród wychowanków świetlicy  − Nauczyciel  każdorazowo interweniuje, upominając słownie ucznia świetlicy. − Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół  i uczestników świetlicy działań wychowawczych wobec ucznia stosującego agresję słowną. − W przypadku braku skuteczności podjętych działań, wychowawca świetlicy informuje rodziców i wychowawcę klasy o negatywnym zachowaniu ucznia oraz sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy. 7. W przypadku występującej wśród wychowanków świetlicy agresji fizycznej  − Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji – izolacja agresywnych uczestników zajścia, przeprowadzenia z nimi rozmowę oraz powiadomienia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.  − Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową  w dzienniku świetlicowym danej grupy. − W razie konieczności wychowawca świetlicy powiadamia w kolejności: dyrektora szkoły, pedagoga oraz w skrajnie trudnych sytuacjach wzywa policję i pogotowie ratunkowe.  − W przypadku powtarzającej się agresji fizycznej tego samego ucznia następuje skreślenie z listy uczestników świetlicy. 8. Obowiązkiem ucznia, który wychodzi z zajęć wolnych, pozalekcyjnych, specjalistycznych lub  ze świetlicy jest zgłoszenie tego faktu nauczycielowi przez podanie ręki oraz powiadomienie kto je odbiera.

Zajęcia dodatkowe

§ 9

1. Uczniowie wybierają zajęcia dodatkowe – kanony spośród propozycji przedstawionych przez szkołę. 2. Uczniowie wybierają zajęcia w ramach tzw. Klubów – warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) zgody na uczestnictwo dziecka w tych zajęciach. 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne odbywające się w ramach zajęć dodatkowych są obowiązkowe dla uczniów, którzy zostali skierowani przez wychowawcę lub psychologa szkolnego. 4. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych jest podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) zgody na uczestnictwo dziecka w tych zajęciach.

Inne zajęcia szkolne

§ 10

1. Za zajęcia organizowane przez szkołę w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych odpowiedzialność ponosi prowadzący je nauczyciel. 2. Nauczyciel przygotowujący zajęcia, o których mowa w § 8 zobowiązany jest uzyskać akceptację dyrektora szkoły dla ich terminu i programu. 3. W przypadku wszelkich zajęć związanych z opuszczeniem terenu szkoły w obrębie miasta Poznania obowiązuje dokonanie adnotacji w „Rejestrze wyjść”. 4. W przypadku wszelkich zajęć związanych z opuszczeniem terenu Szkoły i jej najbliższej okolicy poza miasto Poznań obowiązuje wypełnianie karty wycieczki. Zatwierdzenie karty jest równoznaczne z upoważnieniem do prowadzenia zajęć poza terenem szkoły.

Poszanowanie reguł

§ 11

1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania reguł zachowania obowiązujących na terenie szkoły. 2. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach przewidzianychw rozkładzie zajęć. 3. W przypadku spóźnienia uczeń zobowiązany jest do cichego zajęcia miejsca. Wyjaśnienie przyczyny spóźnienia winno odbyć się po zakończeniu zajęć. 4. Uczniowie spóźniający się na pierwszą lekcję mają obowiązek wykonać wszystkie możliwe czynności związane z przygotowaniem się do zajęć przed wejściem do klasy. 5. Uczniowie mają prawo opuszczania budynku szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i podczas przerw wyłącznie pod opieką nauczyciela. 6. Rodzice ucznia zobowiązani są do usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach lekcyjnych.

Porządek na terenie Szkoły

§ 12

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przynoszone przez uczniów z wyjątkiem sytuacji, w której powierzone zostały pod opiekę jednego z nauczycieli. 2. Klasy zobowiązane są do utrzymywania porządku w swoich salach lekcyjnych. Za realizacjętego obowiązku odpowiedzialny jest wychowawca klasy i asystent nauczyciela. 3. W szczególności sala winna być uporządkowana przed zakończeniem przerwy obiadowej oraz po zakończeniu ostatniej tury zajęć dodatkowych. 4. Nauczyciel ma prawo zażądać od uczniów sprzątnięcia sali przed rozpoczęciem przewidzianychw niej zajęć. 5. Klasy zobowiązane są do należytej opieki nad powierzonymi hodowlami. 6. Każdy uczeń dysponuje szafką zamykaną na klucz przeznaczoną do przechowywania obuwia i odzieży. 7. Użytkownik szafki odpowiada za utrzymanie w niej porządku oraz za klucz. 8. Obowiązkiem ucznia jest zwrot klucza po zakończeniu zajęć szkolnych.  9. W szatni mogą przebywać wyłącznie osoby przebierające się.  10. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju. Regulamin obowiązuje od 1 września 2018 r.  Marzena Kędra dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

Regulamin korzystania z terenu szkoły

 1. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie szkoły.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący.
 3. Podczas zajęć szkolnych boisko i teren szkoły przeznaczone są wyłącznie dla uczniów korzystających z zajęć szkolnych pod opieką nauczycieli. Pozostałe osoby mogą przebywać na terenie przyszkolnym wyłącznie za zgodą dyrekcji szkoły.
 4. Korzystanie z obiektów sportowych dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.
 5. Na boisku szkolnym dzieci do lat 7 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. Na terenie szkoły zabrania się:

a) wprowadzania osób trzecich, b) wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt, c) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, d) stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, e) palenia papierosów, f) spożywania napojów alkoholowych, g) palenia ognisk bez zezwolenia dyrektora, h) niszczenia mienia szkoły (za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę, lub jej prawni opiekunowie), i) niszczenia zieleni, j) zaśmiecania terenu, k) wulgarnego zachowania, l) jakichkolwiek transakcji handlowych między uczniami, ł) przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów, np. petard, ostrych narzędzi, laserów itp., m) fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów bez ich wyraźnej zgody.

7. Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu. W przypadku naruszania jego postanowień będą pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 31 sierpnia 2018 r.

                                                                            Marzena Kędra dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

 1. Uczniowie korzystają z szatni, miejsca do pozostawiania odzieży wierzchniej i obuwia, od godziny 7:45 do czasu zakończenia zajęć szkolnych.
 2. Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć wchodzą do szatni indywidualnie.
 3. Uczeń schodzi do szatni, gdy opuszcza szkołę przed zakończeniem zajęć. Czyni to pod opieką nauczyciela lub rodziców.
 4. Uczniowie pozostawiają odzież wierzchnią i obuwie w przydzielonych i oznakowanych szafkach.
 5. Na początku roku szkolnego wychowawca przekazuje uczniom klucz do szafki. Po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych (czerwiec) każdy uczeń oddaje klucz wychowawcy.
 6. Jeżeli uczeń w trakcie roku szkolnego zgubi klucz od szafki rodzic zobowiązany jest dorobić kluczyk we własnym zakresie.
 7. Oczekując na wejście do szatni, uczniowie ustawiają się tak, aby umożliwić przejście innym użytkownikom korytarza.
 8. Uczniowie pozostawiający w szatni rzeczy wartościowe, klucze itp. czynią to na własną odpowiedzialność.
 9. Uczniowie zachowują się w szatni w kulturalny sposób.
 10. Zapoznanie z postanowieniami regulaminu uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, złożonym na stosownym oświadczeniu.
 11. Przestrzeganie postanowień regulaminu przez uczniów podlega ocenie i jest brane  pod uwagę podczas wystawiania ocen zachowania.

Marzena Kędra Dyrektor PSP Cogito w Poznaniu

Regulamin korzystania z przebieralni na korytarzu szkolnym

 1. Uczniowie po wejściu do szkoły przebierają się w miejscu do tego przeznaczonym (korytarz szkolny), dbając o porządek.
 2. Uczniowie pozostawiają odzież wierzchnią i obuwie w przydzielonych i oznakowanych szafkach.
 3. Na początku roku szkolnego wychowawca przekazuje uczniom klucz do szafki. Po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych (czerwiec) każdy uczeń oddaje klucz wychowawcy.
 4. Jeżeli uczeń w trakcie roku szkolnego zgubi klucz od szafki rodzic zobowiązany jest dorobić kluczyk we własnym zakresie.
 5. Uczniowie zachowują się w kulturalny sposób.
 6. Zapoznanie z postanowieniami regulaminu uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, złożonym na stosownym oświadczeniu.
 7. Przestrzeganie postanowień regulaminu przez uczniów podlega ocenie i jest brane pod uwagę podczas wystawiania ocen zachowani.

Marzena Kędra Dyrektor PSP Cogito w Poznaniu

 Regulamin korzystania z jadalni 

 1. Uczniowie pozostawiają tornistry oraz wierzchnie okrycia poza jadalnią. 
 2. Uczniowie spędzają w jadalni przerwy rekreacyjne, zachowując się w kulturalny sposób.
 3. Uczniowie pozostawiają miejsce, w którym spożywają posiłek, w należytym porządku.
 4. Zapoznanie z postanowieniami regulaminu uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, złożonym na stosownym oświadczeniu.
 5. Przestrzeganie postanowień regulaminu przez uczniów podlega ocenie i jest brane pod uwagę podczas wystawiania ocen zachowania.

Marzena Kędra Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

Regulamin pracowni/sal lekcyjnych

 1. Uczniowie przebywają w sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela. 
 2. W sali lekcyjnej zajmują miejsca uzgodnione z nauczycielem i przygotowują się do zajęć.
 3. Uczniowie stawiają plecaki w taki sposób, by nie zagrażały bezpieczeństwu.
 4. Bez zgody nauczyciela uczniowie nie mogą opuścić sali.
 5. Pomoce, materiały, sprzęt audiowizualny, stanowiące wyposażenie pracowni, mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, po zezwoleniu prowadzącego zajęcia.
 6. Każde uszkodzenie wyposażenia pracowni należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 7. Uczniowie przed opuszczeniem sali zostawiają swoje miejsca pracy w należytym porządku.
 8. Zapoznanie z postanowieniami regulaminu uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, złożonym na stosownym oświadczeniu.
 9. Przestrzeganie postanowień regulaminu podlega ocenie i jest brane pod uwagę podczas wystawiania oceny zachowania.

Marzena Kędra dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą lub świerzbem

 1. Wychowawca klasy, w porozumieniu z pielęgniarką i dyrekcją szkoły, informuje rodziców wszystkich uczniów o konieczności systematycznego sprawdzania czystości głowy i skóry u dzieci.  
 2. Pielęgniarka szkolna przeprowadza kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną.
 3. Pielęgniarka informuje dyrektora szkoły i grono pedagogiczne o skali zjawiska, rodzicom uczniów zarażonych przekazuje informacje o stanie czystości głowy i skóry ich dzieci i zaleca przeprowadzenie koniecznych zabiegów higienicznych. Informacja o zjawisku pojawia się na stronie szkoły. Jednocześnie pielęgniarka szkolna rozpoczyna akcję sprawdzania głów wszystkich uczniów.
 4. W przypadku występowania trudności w rozwiązaniu problemu np. w rodzinach niewydolnych wychowawczo, o niskim statusie socjoekonomicznym, psycholog szkolny nawiązuje współpracę z pracownikiem MOPR-u w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązaniu problemu zakażenia wśród wszystkich domowników.
 5. W trudnych sytuacjach (przy dużym zasięgu występowania choroby, przewlekłym jej występowaniu, trudnych do rozwiązania przypadkach) dyrektor szkoły zwraca się o wsparcie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
Procedura wchodzi w życie w dniu: 29.08.2019 r.

Marzena Kędra Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito

I. Podstawa prawna

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

II. Definicja

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły:
 • na terenie szkoły;
 • poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła”).

III. Cele procedury

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.

IV. Zakres

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.

V. Osoby odpowiedzialne

 • Nauczyciele
 • Dyrektor
 • Pielęgniarka
 • Pracownicy niepedagogiczni

VI. Opis działań

1. Pracownik szkoły lub pielęgniarka, którzy uzyskał wiadomość o wypadku ucznia:
 • niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik do procedury),
 • nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,
 • niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 
Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami asystenta lub nauczyciela uczącego w najbliższej sali. 2. O wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku oraz w dokumentacji pielęgniarki. 3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamia rodzica o zdarzeniu  4. W każdym trudniejszym przypadku (urazy głowy, widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe. 5. O każdym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp. 6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. 7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 8. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. 9. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 10. Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego:

a) w skład zespołu wchodzi współpracujący ze szkołą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp,

b) jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp,

c) w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty,

d) przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor,

e) zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową;

 • przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) sporządza protokół przesłuchania
 • przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia – świadka i jego rodziców
 • sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji określonej w pkt 8)
 • uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek
 • uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku
 • sporządza protokół powypadkowy
 • protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły

f) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym,

g) przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole

 • protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają to podpisem w protokole,
 • organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek,
 • jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole,
 • w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu),
 • zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,
 • zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
  • niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego
  • sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym
 • zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący 
  • po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może:
  • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych
  • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego
11. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 12. Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

VII. Techniki i narzędzia monitorowania

1. Obserwacja (sale, urządzenia i wyposażenia budynku i terenu szkoły – pod względem bhp). 2. Analiza dokumentacji (rejestr wypadków, protokoły powypadkowe).

VIII. Sposoby gromadzenia danych

 1. „Rejestr wypadków”
 2. Dokumentacja powypadkowa
 3. Protokoły pokontrolne dyrektora szkoły i instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli.

IX. Ewaluacja

Sformułowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do celów, ewentualna modyfikacja procedury.

X. Sposób prezentacji wyników

Przekazywanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji – podczas analitycznych posiedzeń rady pedagogicznej – dyrektor szkoły. Procedura przyjęta do realizacji w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito przez Radę Pedagogiczną w dniu ………….

Regulamin świetlicy szkolnej działającej wPublicznej Szkole Podstawowej Cogito

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy.

§ 2

Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają uczniom:
  • zorganizowaną opiekę wychowawczą oraz nadzór przy odrabianiu lekcji;
  • kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;
  • rozwijają zainteresowania oraz zdolności;
  • wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej, twórczej;
  • organizują właściwy i kulturalny wypoczynek;
  • współpracują i współdziałają ze szkołą, domem, oraz środowiskiem lokalnym.
 2. Do zadań świetlicy należy:
  • organizowanie opieki, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy;
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wypełniania wyżej wymienionych zadań.

 § 3

Założenia organizacyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie (zgodnie z kalendarzem pracy szkoły) w godzinach ustalonych w planie pracy świetlicy.
 2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:
 • miona i nazwisko uczestnika, klasa; 
 • adres zamieszkania;
 • informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą odbierać dziecko); (pisemna zgoda rodzica dziecka, o samodzielnym powrocie do domu);
 • numer telefonu do kontaktu z rodzicami. 

3. Kartę zgłoszenia do świetlicy należy wypełnioną oddać w terminie ustalonym przez nauczyciela – wychowawcę.

4. Rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych  przypadkach.

§ 4

Wychowankowie świetlicy

 1. Prawa uczestnika świetlicy. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
  • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
  • korzystania z pomocy wychowawcy w realizacji zadań;
  • wpływania na  planowanie pracy w świetlicy.

2. Obowiązki uczestnika świetlicy. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

  • zgłaszania swojej obecności u nauczyciela,
  • nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, dbania o porządek,
  • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
  • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy, przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 5

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców/ prawnych opiekunów z sali świetlicowej.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 3. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
 4. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, odpisuje się tzn. podaje imię, nazwisko, klasę oraz podaje, z kim idzie do domu (zapisywana jest godz. opuszczenia świetlicy).
 5. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 6. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane osobiście przez rodzica lub przez osobę dorosłą wskazaną przez rodziców, opiekunów, w karcie świetlicowej. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów.
 7. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklaracje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po zakończeniu pracy świetlicy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie.
 8. O sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje, dyrektora szkoły.

§ 6

Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy w czasie pracy świetlicy

 1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut.
 3. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 4. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, nauczyciel informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.

§ 7

Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co, do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.
 2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić, dyrektora szkoły.
 3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.
 4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję.
 5. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga.

§ 8

Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej

 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz powiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.
 2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

§ 9

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy

 1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza także notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach. 
 2. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

§ 10

Procedura postępowania w przypadku kradzieży

 1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w zeszycie uwag.
 2. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych itp.

§ 11

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia

 1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia, rodziców, wychowawcę klasy.
 2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
 3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie uwag.
 4. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny/psycholog.

§ 12

Formy kontaktu z rodzicami

 1. Bezpośredni kontakt.
 2. Korespondencja z rodzicami.
 3. Rozmowy telefoniczne.

§ 13

Dokumentacja świetlicy

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego uwzględniający wszystkie profile świetlicy.
 2. Dziennik zajęć.
 3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 4. Regulamin świetlicy.
Regulamin obowiązuje od 4 września 2017 r. 

Regulamin sali gimnastycznej

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć sportowo – rekreacyjnych.
 2. W sali gimnastycznej mogą przebywać grupy ćwiczebne tylko w obec-ności nauczyciela lub innej osoby upoważnionej do prowadzenia za-jęć.
 3. Wszyscy użytkownicy sali gimnastycznej są jej współgospodarzami. Obowiązuje ich poszanowanie znajdującego się w niej sprzętu i urządzeń, przestrzeganie zasad zachowania czystości oraz zgłaszania zauważonych uszkodzeń.
 4. Opiekę nad sprzętem i urządzeniami sprawują ćwiczący, a osoba pro-wadząca zajęcia jest odpowiedzialna za cały używany sprzęt.
 5. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój sportowy, czyste obuwie sportowe, zapewniające bezpieczeństwo podczas ćwiczeń i nieniszczenie podłogi. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiają ubranie i obuwie w należytym porządku (zabrania się pozosta-wiania w szatniach kosztownej odzieży oraz wartościowych przedmiotów). 
 6. Na obiekcie zabrania się palenia tytoniu i picia alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym.
 7. W czasie zajęć należy przestrzegać przepisów BHP:
  • nie korzystać ze sprzętu sportowego niesprawnego lub przezna-czonego do innych celów
  • nie dotykać instalacji elektrycznej.
 8. Wszyscy użytkownicy sali gimnastycznej mają obowiązek ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu.
Obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2014 r. 

Marzena Kędra Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

Strategia przeciwdziałania przemocy i agresji

Wstęp Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące i zagrażające zdrowiu dzieci i młodzieży uznaje się narkomanię, alkoholizm i prostytucję. Są to zjawiska, wobec których żaden dorosły nie powinien pozostawać obojętny, zwłaszcza że zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży najczęściej ze sobą współwystępują. Picie alkoholu czy odurzanie się narkotykami współwystępuje z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi, wczesną inicjacją seksualną. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nawiązywania kontaktów z grupami przestępczymi, a w dalszej kolejności popełniania przestępstw. Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów spoczywa na nauczycielach. Szkoła, z racji powszechnego charakteru i funkcji, jest terenem, na którym w różnym stopniu i w różnej postaci ujawniają się niemal wszystkie nurtujące młodzież problemy. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego i podejmowania stosownych oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych, a wobec uczniów niedostosowanych – działań interwencyjnych. Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu (czasem nawet życiu) uczniów. Nauczyciel częstokroć czuje się osamotniony i bezradny w sytuacji, kiedy ma do czynienia z zachowaniem w żadnym stopniu nie mieszczącym się w regulaminie szkoły, a nierzadko będącym czynem karalnym lub przestępstwem. Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy, pedagoga czy dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców. W zależności od okoliczności zdarzeń, kategorii popełnionego czynu oraz wieku sprawców – postępowanie wobec ucznia będzie różne. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach niecierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zlecone przez sędziego rodzinnego.  Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające. Podstawy prawne stosowanych procedur:
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. – tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 poz.109 z późn. zm. /oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą/.
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z p. zm./
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/.
 4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./
 5. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r.  w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67,  poz. 329 z późn. zm./
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz.226/.
Procedury I. W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ, KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ 18 LAT, UŻYWA ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA, UPRAWIA NIERZĄD, BĄDŹ PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI, NAUCZYCIEL POWINIEN PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:
 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
 5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 
 6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.
II.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA SPRAWIAJĄCEGO TRUDNOŚCI  WYCHOWAWCZE     1.Wychowawca przeprowadza wstępną diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia. 
 • swoich spostrzeżeniach informuje pedagoga/psychologa. 
2. Wychowawca wspólnie z pedagogiem/psychologiem informuje rodziców/prawnych opiekunów o istniejących trudnościach i zapoznaje ich z planem pomocy uczniowi. Jednocześnie zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów do rzetelnej współpracy.  3. W razie potrzeby pedagog/psycholog proponuje rodzicom/prawnym opiekunom skorzystanie z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych w celu uzyskania diagnozy i wskazówek do pracy z dzieckiem.  4. W przypadku braku współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami, lub też braku wymiernych efektów, pedagog/psycholog kieruje wniosek do sądu rodzinnego  o wgląd w sytuację rodziny. III. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZACHOWANIA  UCZNIA    NIEMOŻLIWIAJĄCEGO PROWADZENIE LEKCJI  1. Słowne zwrócenie uwagi na niewłaściwe postępowanie ucznia.  2. Próba uspokojenia sytuacji w klasie.   3. W przypadku konfliktu między uczniami – rozdzielenie stron.   4. W przypadku braku reakcji ze strony ucznia/uczniów poproszenie  pedagoga/psychologa lub wicedyrektora o pomoc (w celu zaopiekowania się klasą), wyprowadzenie ucznia/uczniów z klasy przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, rozmowa wychowawcza.  5. Powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów i wychowawcy klasy.  6. W przypadku powtórzenia się niewłaściwego zachowania na lekcji – rozmowa z pedagogiem/psychologiem w obecności rodziców/prawnych opiekunów. Zaproponowanie opracowania programu modyfikującego zachowanie, ewentualnie wykonanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.  7. Poinformowanie dyrektora szkoły.  8. Brak poprawy zachowania – rozmowa z dyrektorem szkoły w obecności rodziców, wychowawcy.  9. Jeżeli nie ma widocznych pozytywnych skutków podjętych działań, powiadomienie sądu rodzinnego.    IV. PROCEDURA ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU CZYNU O DUŻEJ     SZKODLIWOŚCI (NP. STWORZENIE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA SWEGO LUB INNYCH, USZKODZENIE CIAŁA ITP.)  Pracownik szkoły  1. Zdecydowane, bezdyskusyjne, stanowcze, przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary.  2. Rozdzielenie stron.   3. Ustalenie granic: niedopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.   4. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju dalszej interwencji.   5. Udzielenie pierwszej pomocy ofierze zdarzenia i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.   6. Wezwanie pomocy medycznej (w razie konieczności).   7. Poinformowanie dyrektora o zaistniałej sytuacji.  8. Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów.  9. Poinformowanie wychowawcy.   10. Rozmowa indywidualna ze sprawcą, ofiarą i innymi osobami będącymi świadkami lub uczestnikami zdarzenia.  11. Sporządzenie notatki służbowej dotyczącej zdarzenia. V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTAUCJI NARUSZENIA NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ LUB ZNIEWAGI NAUCZYCIELA   1. Powiadomienie dyrekcji i rodziców/prawnych opiekunów ucznia.   2. Ustalenie przez pedagoga/psychologa/wychowawcę okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.  3. Przeprowadzenie rozmowy przez pedagoga/psychologa, dyrektora szkoły ze sprawcą.   4. Powiadomienie policji lub/i sądu rodzinnego.    V. W przypadku, gdy nauczyciel ( inny pracownik szkoły) zauważy, że uczeń pali papierosy : 1. Powinien poinformować o tym wychowawcę klasy lub pedagoga. 2. Wychowawca (w porozumieniu z pedagogiem) wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności pedagoga lub dyrektora szkoły. Rodzic zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 3. Pedagog przeprowadza rozmowę profilaktyczno – ostrzegawczą z uczniem. 4. Uczeń zobowiązuje się do niepalenia papierosów. 5. W przypadku ponownego palenia papierosów decyzją dyrektora szkoły, uczeń może być zawieszony w prawach ucznia (np. zakaz udziału w dyskotece) VI. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. 3. W przypadku, gdy uczeń swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla swego życia lub zdrowia innych osób, nauczyciel wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i udzielenia pomocy medycznej. 4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły. 5. Powiadamia telefonicznie rodziców i zobowiązuje ich do odebrania dziecka ze szkoły. 6. Gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły bądź kontakt z nimi jest niemożliwy, albo zachowanie nieletniego przed przybyciem rodziców daje powody do interwencji policji, dyrektor szkoły zawiadamia najbliższa jednostkę policji. 7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 8. W porozumieniu z policją – specjalistą ds. nieletnich szkoła uzgadnia sposób dalszego postępowania wobec ucznia bądź jego rodziców. VII. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki: 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję.  3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  VIII. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki: 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. 3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy. 4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami. UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest:
 • Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • Wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
 • Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;
 • Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.
Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat. Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk). IX. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO LUB CUDZEJ WŁASNOŚCI    1. Interwencja – powstrzymanie sprawców.   2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców (wykorzystanie monitoringu szkolnego). 3. Wezwanie rodziców/prawnych opiekunów.  4. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji.  5. Rozważenie podjęcia działań prawnych zmierzających do uzyskania rekompensaty od osób odpowiedzialnych za zaistniałą szkodę. X. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY 1. Rozmowa wychowawcy z uczniem celem ustalenia okoliczności kradzieży.   2. Poinformowanie dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa o zaistniałej sytuacji. 3. Wezwanie do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazanie im informacji. 4. Zobowiązanie ucznia do oddania skradzionej rzeczy, ewentualnie pokrycia kosztów skradzionego przedmiotu.   5. Powiadomienie policji (jeżeli sytuacja się powtarza lub dotyczy przedmiotu o większej wartości). 6. Dalszy tok postępowania prowadzi policja.    XI. Procedura postępowania nauczycieli na wypadek ujawnienia agresji: 1. Nauczyciel, którzy zauważy zachowanie agresywne ucznia lub zostanie o nim poinformowany zgłasza ten fakt wychowawcy klasy lub pedagogowi. 2. Wychowawca ( pedagog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. 3. W przypadkach, gdy agresja jest skierowana na przedmioty, które w jej wyniku uległy zniszczeniu, wychowawca ( pedagog) wraz z uczniem ustala, w jaki sposób uczeń może naprawić (zminimalizować) efekty swojego działania. Informuje dyrektora szkoły i rodziców. 4. W przypadku, gdy agresja skierowana jest przeciwko drugiemu człowiekowi wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia. 5. W poważnych przypadkach obowiązują procedury postępowania obowiązujące w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego. AGRESJA – zaliczamy do niej:
 1. łamanie przepisów (praw ucznia), zakłócanie porządku,
 2. świadome naruszanie dyscypliny,
 3. odmowa i robienie na przekór,
 4. przeklinanie (agresja słowna),
 5. tyranizowanie (bardzo blisko przemocy),
 6. dyskryminacja,
 7. groźby użycia przemocy,
 8. wandalizm,
 9. bójki,
 10. ataki na nauczycieli,
 11. użycie broni i zbiorowa przemoc.
Postawy sprzyjające powstawaniu agresji
 • Unikanie w szkole miejsc o szczególnie wysokim ryzyku występowania przemocy.
 • Ignorowanie skarg uczniów o tym, że grozi  im niebezpieczeństwo.
 • Ignorowanie choćby minimalnych przejawów przemocy, poniżanie, zastraszanie, tyranizowanie.
 • Ignorowanie  gróźb uczniów o planowanych atakach przemocy.
 • Ignorowanie pogłosek o uczniach, którzy mogą posiadać broń/niebezpieczne przedmioty.
 • Brak działań w przypadkach przemocy ze strony uczniów lub nieinformowanie o tego rodzaju zajściach.
 • Usprawiedliwianie agresywnych zachowań „dobrych uczniów” jako dopuszczalny środek agresji.
 • Zachowanie autorytarne i poniżające.
XII. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA
 1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
 2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
 3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
 4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,
 5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
 6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 
XIII. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO
 1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,
 2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
 3. Powiadomienie rodziców ucznia,
 4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
XIV. W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW NALEŻY
 1. Zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom,
 2. Uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów.
 3. Wezwać policję – tel. 997 lub 112.
XV. PROCEDURA INTERWENCJI W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA NIEREALIZUJĄCEGO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
 1. Wychowawca dokonuje systematycznej analizy frekwencji uczniów.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek powiadomić wychowawcę o dłuższej niż tydzień nieobecności dziecka (telefonicznie lub osobiście). 
 3. W przypadku braku informacji ze strony rodziców/prawnych opiekunów o nieobecności ucznia dłuższej niż tydzień, wychowawca zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami ucznia i ustalenia przyczyny nieobecności.
 4. Gdy rodzic/opiekun prawny nie wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca wpisuje w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną.
 5. W przypadku zdiagnozowania wagarów ucznia wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, informuje o konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się powtarzał.
 6. Gdy niemożliwe jest nawiązanie telefonicznego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia – po dwóch tygodniach nieobecności wychowawca wysyła pisemne zawiadomienia do rodziców/prawnych opiekunów o absencji ucznia i nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego i zaprasza ich na rozmowę.
 7. Jeżeli nieobecności nadal się utrzymują, pedagog/psycholog zaprasza rodzica/opiekuna prawnego na rozmowę w celu zdiagnozowania sytuacji, podjęcia dalszych wspólnych działań odnośnie kontroli obecności ucznia na lekcjach (ze spotkania sporządzona jest notatka).
 8. Gdy uczeń jest nadal nieobecny w szkole, pedagog/psycholog wysyła upomnienie do rodziców/prawnych opiekunów wzywające do regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. W sytuacji braku reakcji rodziców/prawnych opiekunów ucznia wszczyna się postępowanie administracyjne i administracyjną egzekucję realizacji obowiązku szkolnego przez organ prowadzący.
 9. Pedagog /psycholog niezwłocznie informuje sąd rodzinny i/lub policję o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego.
XVI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PRZEMOCY Z UŻYCIEM INTERNETU ORAZ TELEFONU KOMÓRKOWEGO 
 1. Nauczyciel/wychowawca w przypadku podejrzenia, że zostały przy pomocy mediów naruszone dobra osobiste ucznia lub pracownika szkoły powiadamia o tym fakcie pedagoga/psychologa.
 2. Pedagog/psycholog zawiadamia dyrektora szkoły.
 3. Pedagog/psycholog zapewnia bezpieczeństwo i wsparcie ofierze przemocy, jak również wspólnie z wychowawcą ustalają okoliczności zdarzenia, sprawców i zabezpieczają dowody.
 4. Jeżeli sprawcami przemocy są uczniowie szkoły należy powiadomić rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji.
 5. Pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę wyjaśniającą, informując zainteresowane osoby o dalszym postępowaniu i konsekwencjach prawnych. Zobowiązuje ucznia do usunięcia materiału ze szkodliwymi treściami.
 6. W sytuacji braku możliwości współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, sprawcy przemocy, pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zwraca się z prośbą do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny.
 7. Jeżeli zostały naruszone dobra osobiste pracownika szkoły przez ucznia, po dokładnym przeanalizowaniu sprawy, powiadomieniu dyrekcji szkoły, zgłoszeniu sprawy na policję, osoba pokrzywdzona ma możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.
 8. W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest nieznany, zawiadamia się administratora sieci w celu usunięcia materiałów.  
XVII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SAMOWOLNEGO OPUSZCZENIA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA 
 1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji (telefonicznie lub za pośrednictwem ucznia lub innego pracownika szkoły).
 2. Wyznaczona przez dyrektora osoba przejmuje opiekę nad uczniami danej klasy, podczas gdy nauczyciel sprawdza czy uczeń przebywa gdzieś na terenie szkoły.
 3. Jeśli na terenie szkoły nie ma ucznia, nauczyciel o tym fakcie zawiadamia rodziców/opiekunów ucznia. 
 4. Dyrektor, lub inna wyznaczona przez niego osoba, telefonicznie powiadamia policję o samowolnym oddaleniu się ucznia ze szkoły.
 5. Nauczyciel sporządza notatkę z czynności podejmowanych w trakcie poszukiwania ucznia
ŚRODKI ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA PRZEZ SZKOŁĘ W RAMACH PROCEDUR: tzw. Interwencja profilaktyczna
 • Rozmowa profilaktyczno-ostrzegawcza z uczniem przeprowadzona przez wychowawcę lub  pedagoga szkolnego;
 • Rozmowa dyscyplinująca z uczniem w obecności dyrektora szkoły;
 • Zobowiązanie ucznia do zaniechania  negatywnego postępowania, zachowania;
 • Wezwanie rodziców/opiekunów ucznia do szkoły;
 • Zobowiązanie rodziców do systematycznego kontaktu ze szkołą (w terminach wyznaczonych przez wychowawcę ucznia) w celu monitorowania zachowania ucznia w szkole;
 • Zobowiązanie rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem w domu;
 • Zaproponowanie rodzicom/opiekunom alternatywnych form pomocy w rozwiązaniu trudnej sytuacji ucznia (psycholog, terapia, itp.)
W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie wymienione powyżej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynoście oczekiwanych rezultatów lub gdy też rodzice/opiekunowie ucznia odmawiają współpracy, nie stawiają się do szkoły, a nadal odbierane są sygnały o przejawach demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia  o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich). Z działań interwencyjnych podejmowanych przez pracowników szkoły zawsze sporządzona zostaje notatka służbowa.   O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia szkoła informuje rodziców na spotkaniach z rodzicami.  Powyższe procedury są dostępne w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły.  Obowiązuje od dnia