Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ

STATUT
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podstawa prawna:

Art. 98  ust.1 Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019(Dz.U.2019.502) r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U.2019.502).

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

 1. Nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito
 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sierakowskiej 23 w Poznaniu.
 3. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używany jest skrót: „Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito”.
 4. Organem prowadzącym szkołę jest Ogólnopolski Operator Oświaty przy ulicy Gorczyczewskiego 2/7 w Poznaniu.
 5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

§2

 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§3

 1. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§4

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)    szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową Cogito,

2)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito,

3)    nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

4)    rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby     (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

5)    organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Ogólnopolski Operator Oświaty.

 

 

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§5

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

§6

 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

 1. a) treści o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
 2. b) treści o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
 4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej,

2) drugi etap edukacyjny – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

 1. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
 2. Szkoła podejmuje działania innowacyjne, które mogą skutkować uruchomieniem obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§7

 1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1 i 2 poprzez:

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,

5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,

9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,

10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,

13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała,

14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,

15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,

16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,

18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,

19) rozwijanie umiejętności asertywnych,

20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności,

21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich,

23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego,

24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i prywatnym,

25) integrację uczniów niepełnosprawnych.

§8

Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia poprzez następujące działania:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,

2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,

3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,

4) prowadzenie kanonów, klubów, kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,

5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną nr 2 w Poznaniu, Sądem Rodzinnym w Poznaniu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poznaniu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

§9

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa regulamin dyżurów,

3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,

4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku I – III oraz IV – VIII,

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki,

6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,

7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,

8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,

9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,

10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,

11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,

12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia.

     a także:

13) nauczyciel natychmiast reaguje na dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,

14) inny pracownik obsługi szkoły zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora,

15) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej):

            1) Wycieczki przedmiotowe w Poznaniu       

 1. a) jeden opiekun na 25 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta

            z publicznych środków lokomocji,     

 1. b) jeden opiekun na 15 uczniów podczas wycieczek przedmiotowych w miejscu, które jest siedzibą szkoły, czyli na terenie miasta Poznań, przy wykorzystaniu środków komunikacji miejskiej.

            2) Wycieczki autokarowe poza miastem Poznań        

 1. a) jeden opiekun na 15 dzieci przy wyjeździe autokarem poza miasto Poznań

            3) Wycieczki w terenach górskich i parkach narodowych      

 1. a) jeden opiekun na 15 osób na wycieczki górskie, do wysokości 600 metrów n.p.m.
 2. b) jeden opiekun na 10 osób na wycieczcie w terenach górskich powyżej 600 metrów n.p.m.
 3. c) na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz w terenie leżącym powyżej 1000 metrów n.p.m., wycieczkę prowadzitylko górski przewodnik turystyczny wraz z opiekunami.
 4. Szkoła może zgłaszać policji autokary wycieczkowe celem dokonania kontroli technicznej przed wyjazdem na wycieczkę
 5. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu tylko do celów edukacyjnych oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

§10

 1. Szkoła podejmuje działania z zakresu wolontariatu sprzyjające aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
 2. Zadania podejmowane w ramach wolontariatu są systemowe i oparte na:
 • zapewnieniu przez dyrektora warunków do działania w szkole wolontariuszy,
 • możliwości podejmowania wolontariatu przez samorząd uczniowski (w porozumieniu z dyrektorem) i powołania rady wolontariatu.
 1. W ramach działań z zakresu wolontariatu w szkole mogą być podejmowane działania:
 • zbiórki pieniędzy dla potrzebujących;
 • pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych, zastępczych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • odwiedziny w świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznej;
 • organizacje imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek funkcjonujących w środowisku lokalnym;
 • przygotowywanie świątecznych paczek dla seniorów bądź potrzebujących dzieci i rodzin;
 • realizacja bądź udział w partnerskich projektach.
 1. Opiekę nad radą wolontariatu sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

 

§11

 1. Organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi polega w szczególności na:

1) W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

2) Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi.

3) Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

4) Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 1. Uczniom tym Szkoła zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów;

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;

4) inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne;

5) integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi;

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym;

7) organizuje działania na rzecz środowiska przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz innych osób;

 

 

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§12

 1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd uczniowski,

4) rada rodziców.

 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

§13

 1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
 2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu szkół,

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

 1. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,

9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10) występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

13) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

14) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

15) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,

16) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

17) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

18) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom,

19) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,

20) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

 1. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy należy w szczególności:

1) kierowanie pracą zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych,

6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,

7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,

8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.

 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
 2. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
 3. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w dzienniku zarządzeń oraz w li brusie.

§14

 1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
  W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
 2. Do jej kompetencji stanowiących należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

3) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

6) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania,

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,

9) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,

10) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego zmiany.
 2. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 3. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 4. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§15

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.
 2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego,który określa w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.
 3. ZebraniaSamorządu Uczniowskiego są protokołowane.
 4. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:
 • pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 • współdziałanie z Dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
 • współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowaniu wypoczynkui rozrywki;
 • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
 • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;
 • rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.
 1. W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.
 2. Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:
 • możliwość przedstawiania Dyrektorowi i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 • wyrażanie opinii w sprawie:
 1. wniosku Dyrektora o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju ;
 2. wzoru jednolitego stroju;
 3. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 4. oceny pracy nauczyciela – na wniosek Dyrektora.
 5. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.
 6. Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze Statutem Szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Szkole.

§16

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 3. Do kompetencji rady rodziców należy:
 • uchwała regulaminu swojej działalności;
 • uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 1. Program, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3 pkt.1.
 3. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§17

 1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.
 2. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
  w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
 3. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.
 4. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora szkoły.
 5. Wszelkie sprawy sporne między organami rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem następujących zasad:

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora;

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3) Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze.

 1. a) W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. b) Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności przeprowadza postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. c) Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 4. d) Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§18

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:
  • I okres – trwa od dnia rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 31 stycznia;
  • II okres – trwa od 1 lutego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych wyznaczonych przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.

§19

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25

1) Liczba uczniów w oddziale klas I – III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

2) Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

3) Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Minimalna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 18.

W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można tworzyć oddziały przy liczbie uczniów mniejszej niż 18.

 1. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin mogą być realizowane w formie:
 • zajęć rekreacyjno – zdrowotnych,
 • zajęć tanecznych,
 • aktywnych form turystyki,
 • zajęć sportowych.
 1. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie dwóch godzin obowiązkowych zajęć, o których mowa w ust. 5, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

§20

 1. Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:
 • każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu,
 • każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
 • każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem.

§21

 1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

§22

 1. W klasach IV – VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1 podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§23

  1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 • zajęcia pozalekcyjne.
 1. Organizację zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Nauka w szkole odbywa się w systemie jednozmianowym.
 1. Zajęcia w szkole prowadzone są:
 • w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć edukacyjnych;
 • w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
 • na zajęciach z języków obcych, religii, wychowania fizycznego, techniki w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego;
 • w formie bloków przedmiotowych;
 • w formie nauczania indywidualnego;
 • w formie realizacji indywidualnego toku lub programu nauki;
 • w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;
 • w formie zajęć pozalekcyjnych;
 • w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej, np. obozy, wycieczkiturystyczne i krajoznawcze.
 1. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o inne formy zajęć, niewymienione w ust. 4.
 2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 3. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
 5. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie.

1) Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

2) Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).

3) Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym.

4) Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej ciężkiej lub długotrwałej choroby.

6) Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

7) Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formie, o których mowa w ust. 6 nie jest możliwe.

8) Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.

9) Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

10) Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

11) Zasiłek, o którym mowa w ust. 12 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku.

12) O zasiłek rodzic ucznia może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

13) Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego typuje osoby.

14) Pomoc materialna dla uczniów jest organizowana również w formie:

 1. a) bezpłatne dożywianie finansowane przez MOPS i parafię;
 2. b) innych, w zależności od potrzeb i możliwości.

§24

 1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.
 2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.
 3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§25

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§26

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
 3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 4. Szkoła używa librusa jako dziennik dokumentujący zajęcia lekcyjne.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez nauczycieli, uczniów i rodziców reguluje „Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego”.

§27

 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie.
 2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
 4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej.
 6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
 7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
  z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii.
 8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

§28

 1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, są objęci zajęciami świetlicowymi.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§29

 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§30

 1. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
 2. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,

2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

 1. Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych nośników cyfrowych itp.),

2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,

3) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

4) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,

5) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 1. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

 1. a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
 2. b) tworzenie aktywu bibliotecznego,
 3. c) informowanie o aktywności czytelniczej,
 4. d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
 5. e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

 1. a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,
 2. b) organizowanie wystawek tematycznych,
 3. c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
 4. d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
 5. e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
 6. f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
 7. g) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;

3) rodzicami, poprzez:

 1. a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
 2. b) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
 3. c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
 4. d) udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,

4) innymi bibliotekami, poprzez:

 1. a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
 2. b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
 3. c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

§31

 1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących,

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców oraz kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.
 2. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
 3. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
 4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Każda grupa ma wychowawcę.
 5. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.
 6. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.
 7. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
 8. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

§32

 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole działa stołówka.
 • Szkoła organizuje dla uczniów odpłatnie obiady.
 • Wysokość odpłatności ustala organ prowadzący.
 1. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

§33

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

 • sale lekcyjne;
 • sale do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania.
 • gabinet dyrektora;
 • pokój nauczycielski;
 • sekretariat;
 • zaplecze kuchenne;
 • sanitariaty;
 • salę gimnastyczną;
 • plac gier i zabaw;
 • boiska szkolne;
 • pomieszczenia gospodarcze;
 • pomieszczenia socjalne obsługi;
 • gabinet pielęgniarki;
 • bibliotekę;
 • salę komputerową.

§34

 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie:

1) zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

35

 1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Poznaniu oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 1. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest psycholog szkolny.
 2. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 3. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 4. Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej polega w szczególności na:

1) realizowaniu nowatorskich programów i projektów w zakresie bezpieczeństwa, nauki, zdrowia i sportu,

2) organizowaniu wymian międzynarodowych.

§36

 1. W szkole, oprócz dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, wprowadza się dodatkową dokumentację:
  • teczkę wychowawcy;
  • dziennik elektroniczny.
 2. Teczkę wychowawcy zakłada się dla każdego oddziału. Za jej prowadzenie odpowiada wychowawca.
 3. Teczka wychowawcy zawiera:
 • imienną listę uczniów w oddziale;
 • kalendarz roku szkolnego;
 • kalendarz imprez szkolnych
 • plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny;
 • imienną listę uczniów posiadających orzeczenia, opinię lub zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
 • oświadczenia rodziców uczniów o organizacji nauki religii lub etyki;
 • rezygnacje uczestnictwo ucznia w zajęciach wychowanie do życia w rodzinie;
 • zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia;
 • terminy spotkań z rodzicami;
 • listę obecności rodziców na zebraniach;
 • potwierdzenie rodziców ucznia o otrzymaniu dostępu do dziennika elektronicznego oraz zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennikaelektronicznego;
 • zgody rodziców na usprawiedliwianie nieobecności poprzez dziennik elektroniczny;
 • potwierdzenie zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły (Statut, Plan Wychowawczo-Profilaktyczny) przez rodziców i uczniów;
 • potwierdzenia zapoznania się przez uczniów ze Statutem szkoły –rozdział dotyczący wewnątrzszkolnego oceniania i przedmiotowymi systemami oceniania, a także wymaganiami edukacyjnymi ze wszystkich przedmiotów nauczania;
 • przydział uczniów do grup międzyoddziałowych i międzyklasowych.
 1. Teczkę wychowawcy przechowuje wychowawca.
 2. Teczka wychowawcy jest własnością szkoły i przechowywana jest w szkole.
 3. Materiały zawarte w teczce wychowawcy podlegają zniszczeniu po zakończeniu nauki w szkole przez uczniów danej klasy.
 4. Szkoła prowadzi dzienniki zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej, zwane dalej „dziennikiem elektronicznym”.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§37

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników  na stanowiskach niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy Kodeks pracy.

§38

 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym tworzy stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
 2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.

§39

 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

 1. a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
 2. b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

 1. a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
 2. b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
 3. c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

 1. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, osiedla,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami dyrektora szkoły,

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.

 1. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 2. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 1. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
 2. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

§40

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
 3. Do zadań nauczyciela należy:

1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,

3) właściwie organizować proces nauczania,

4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,

5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,

6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,

7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,

8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,

9) indywidualizować proces nauczania,

10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

§41

 1. Zakres zadań asystenta nauczyciela klas I-III obejmuje w szczególności:
 • wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
  w klasach I-III, w tym obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela w:
 1. realizowaniu programu nauczania uwzględniającego indywidualne tempo rozwoju i możliwości uczenia się dziecka;
 2. respektowaniu trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom rodzinny;
 3. rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
 4. kształtowaniu u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości
  w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;
 5. poszanowaniu godności dziecka;
 6. zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy;
 7. działania indywidualnego i zespołowego;
 8. rozwijaniu samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
 9. wyposażeniu dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;
 10. dbałości o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;
 11. sprzyjaniu rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • pomoc dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, w spożywaniu posiłków, czynnościach higienicznych, ubieraniu i rozbieraniu się, itp.;
 • wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć edukacyjnych;
 • opiekowanie się dziećmi podczas wycieczek, spacerów i zabaw;
 • organizowanie miejsca pracy nauczyciela i uczniów zgodnie z zasadami bhp i ppoż.;
 • porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych;
 • wykonywanie innych zadań wskazanych przez nauczyciela.
 1. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia

w oddziałach klas I-III.

§42

 1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Poznaniu i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,

3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,

4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,

7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

§43

 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5) udzielanie informacji bibliotecznych,

6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,

8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,

9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów.

 1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

§44

 1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:

1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2) opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,

3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,

4) opracowanie kalendarza imprez do 15 września danego roku szkolnego.

 1. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

§45

 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.

§46

 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
 2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:

1) po jednym wychowawcy z każdego rocznika szkolnego,

2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.

 1. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,

2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,

3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,

4) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja.

ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

§47

 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
 3. Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) zapewnienia dziecku pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,

5) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

§48

 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.

 1. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.

§49

 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

2) porad pedagoga i psychologa szkolnego,

3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).

 1. Do obowiązków rodziców należy:

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

4) pisemne usprawiedliwienie nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w ciągu dwóch

tygodni od jej zakończenia, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu uzasadniającego nieobecność lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, zawierając w prośbie o usprawiedliwienie: daty nieobecności oraz jej przyczynę, korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania ocen i frekwencji dziecka, odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli lub pracowników szkoły.

 1. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.
 2. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE SZKOŁY

§50

 1. Do klasy pierwszej pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci z obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu.
 2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§51

 1. Szkoła wprowadza obowiązek noszenia jednolitego stroju uczniowskiego według zasad ustalonych przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.
 2. Opis jednolitego stroju: strój nawiązuje stylem i kolorystyką do systemu identyfikacji wizualnej szkoły, na który składa się ciemnoniebieska koszulka z krótkim rękawem w kolorze zielonym oraz jednolita, ciemnoniebieska koszulka z długim rękawem.
 3. Zdobienia występujące na obu wersjach koszulek to: zielona pliska wokół dekoltu, nadrukowany logotyp szkoły na lewej piersi, żakardowa aplikacja w kolorach szkoły w prawym, dolnym narożniku.
 4. W przypadku zmiany stroju obowiązują odpowiednio zapisy:
 • Ogłoszenie wśród uczniów szkoły konkursu plastycznego na projekt mundurka;
 • Analiza ofert rynkowych napływających do szkoły lub pozyskanych przez szkołę;
 • Wybór wykonawcy w drodze konkursu ofert;
 • Pozyskanie akceptacji rodziców wybranej oferty;
 • Ustalenie trybu realizacji zamówień;
 • Analiza sytuacji materialnej uczniów – ustalenie liczby koniecznych dofinansowań;
 • Ustalenie zasad dystrybucji mundurków w szkole;
 1. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia Edukacji Narodowej, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja obowiązuje uczniów strój galowy tj. biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym (nie dżinsowym). Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.
 2. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
 3. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiającej śladów i na płaskiej podeszwie.
 4. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 5. Zabrania się: farbowania włosów, makijażu, noszenia dużej ilości biżuterii.
 6. W piątek obowiązuje dzień bez mundurka. W tym dniu zobowiązuje się uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju.
 • Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, spodenek, strojów odkrywających biodra, brzuch oraz z dużych dekoltów.
 • Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.
 1. Paznokcie powinny być krótkie i zadbane.

§52

Uczniowie mają obowiązek dostarczenia wychowawcy klasy pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na obowiązkowych zajęciach organizowanych przez szkołę, w terminie do dwóch tygodni od zakończenia nieobecności, o ile rodzic nie przesłał usprawiedliwienia ze swego konta w dzienniku elektronicznym przy zachowaniu tych samych terminów.

§53

 1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów.

§54

 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 4. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

§55

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

 1. a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę.

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

 1. a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
 2. b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
 3. c) szanować poglądy i przekonania innych,
 4. d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
 5. e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów itp.,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

17) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny,

 

 1. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
 • Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne rejestrujące dźwięk i obraz.
 • Przed wejściem do szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne rejestrujące dźwięk i obraz
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie, zniszczenie lub uszkodzenie tego rodzaju sprzętu.
 • W czasie przebywania na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych rejestrujących dźwięk lub obraz chyba, że nauczyciel pozwoli na ich wykorzystanie do celów dydaktycznych.
 • W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.
 • W przypadku łamania przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego i innych urządzeń:
  1. nauczyciel odnotowuje ten fakt i zapisuje negatywną uwagę w dzienniku Librus;
 • Nauczyciel wysyła wiadomość tekstową z telefonu szkolnego do rodziców/opiekunów prawnych w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji, a telefon ucznia zostaje przekazany do depozytu znajdującego się w sekretariacie szkoły
 • Osoba przekazująca telefon do „depozytu” ma obowiązek:
 1. wyłączyć go przy właścicielu;
 2. wypisać pokwitowanie, w którym powinny być zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data, godz. zabrania urządzenia, typ urządzenia, nazwisko i imię nauczyciela, podpis nauczyciela, opis stanu zewnętrznego telefonu (jeżeli urządzenie posiada widoczne uszkodzenia należy wykonać zdjęcie)
 3. przekazać jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi.
 • Rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać telefon lub inne urządzenie elektroniczne z sekretariatu szkoły po okazaniu wystawionego pokwitowania.

 

 • Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej), chyba, że nauczyciel wykorzystuje go do celów dydaktycznych.
 • W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli i pracowników szkoły Dyrektor udziela upomnienia.
 1. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

§56

 1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,

4) dyplom uznania,

5) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski.

 1. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1) szczególne osiągnięcia w nauce,

2) aktywny udział w życiu szkoły,

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.

 1. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

§57

 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności:
 • nieprzestrzeganie statutu szkoły oraz zarządzeń wewnętrznych (klasowych i szkolnych),
 • nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na terenie szkoły oraz niestosowanie się do poleceń organizacyjno – porządkowych dyrektora szkoły i nauczycieli,

      3) naruszanie obowiązujących przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego.

 1. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.

 

 1. Uczeń może ponieść następujące kary:

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły,

3) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,

4) nagana dyrektora szkoły,

5) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy,

6) przeniesienie do innej szkoły.

§57a

  1. W stosunku do ucznia sprawiającego trudności wychowawcze szkoła podejmuje następujące kroki:
 • Dzieci rozwiązują problem z nauczycielem;
 • Zwołuje się zespół wychowawczy: rodzice – nauczyciel – pedagog/psycholog, podczas którego ustala się działania;
 • Interwencja dyrektora szkoły – ponowne zwołanie zespołu wychowawczego i ustalenie dalszych działań;
 • W przypadku braku zmiany w zachowaniu ucznia szkoła powiadamia sąd rodzinny wraz z prośbą o wgląd w sytuację małoletniego.

 

§58

 1. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków w szczególności, gdy:
 • jego pobyt w szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych,
 • zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów,
 • umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc fizyczną,
 • jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na terenie szkoły lub poza nią,
 • dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej,
 • dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu,
 • nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia,
 1. Z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły.

§59

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§60

 1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
 2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

 

ROZDZIAŁ VIII
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§61

 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§62

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

 1. a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
 2. b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,
 3. c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).
 4. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

 1. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

§63

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub na prośbę kierowaną do nauczyciela uczącego danego przedmiotu.

§64

 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowy zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

§65

  1. Ocenianie bieżące w klasach I – III:
 • Ocena bieżąca w klasach I- III wyrażana jest w postaci krótkiej informacji odnoszącej się do konkretnej umiejętności/wiedzy/postawy ucznia w formie ustnej lub pisemnej.
 • Dla udokumentowania bieżącej oceny opisowej stosuje się ocenę kształtującą, odnosząc się do konkretnych umiejętności wynikających z podstawy programowej i realizowanych programów nauczania.
 • W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia -ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.
 • Nauczyciel informuje ucznia, które z form sprawdzania wiedzy i umiejętności będzie oceniał opisowo,
 • Przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel podaje kryteria do pracy, czyli – co będzie podlegać ocenianiu. W komentarzu do pracy ucznia nauczyciel odnosi się do wcześniej ustalonych kryteriów.
 • Dokumentując ocenę bieżącą nauczyciel: wszystkie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności opatruje tylko komentarzem ustnym lub pisemnym, wskazującym, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 • Nauczyciele pierwszego etapu edukacyjnego dokonują we wrześniu wstępnej diagnozy rozwoju uczniów klasy pierwszej, która stanowi punkt wyjścia do oceny ich postępów.

 

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach I-III są ocenami opisowymi.
 • Ocena opisowa śródroczna powinna:
 1. dawać informację o tym, co już dziecko umie, nad czym musi jeszcze popracować;
 2. uwzględniać indywidualne możliwości dziecka;
 3. brać pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek i chęci;
 4. nie etykietować uczniów;
 5. eliminować niezdrową rywalizację o ocenę cyfrową;
 6. nie pełnić funkcji nagrody czy kary;
 7. nie zawierać krytyki dziecka.
 8. zawierać wskazówki do dalszej pracy.
  1. Ocena śródroczna w klasach I – III informuje o osiągnięciach uczniów, zawiera wskazania, nad czym uczeń powinien popracować w następnym okresie.
  2. Wychowawca przedstawia rodzicom ocenę śródroczną pisemnie, na opracowanym przez siebie formularzu podczas zebrania z rodzicami organizowanego po klasyfikacji śródrocznej.
  3. Roczna ocena klasyfikacyjna w klasach I-III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
  4. Nauczyciele klas I-III przedstawiają propozycję rocznej oceny klasyfikacyjnej rodzicom/opiekunom prawnym uczniów na co najmniej dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
  5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w klasach I-III z zajęć edukacyjnych i z zachowania formułuje wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danym oddziale.
  6. Zasady wystawiania ocen z religii regulują odrębne przepisy.
  7. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
  8. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program działań w celu uzupełnienia przez ucznia braków: zindywidualizowanie wymagań wobec ucznia, zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela.
 2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 3. Oceny śródroczne i roczne z religii i etyki w klasach I – III wyrażane są w skali 1 – 6.

 

 1. Ocenianie bieżące w klasach IV-VIII:
 • Bieżące ocenianie i sprawdzanie osiągnięć uczniów klas IV-VIII powinno się odbywać w trakcie całorocznego procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz poprzez ocenianie kształtujące.
 • Bieżące ocenianie uczniów odbywa się na podstawie: odpowiedzi ustnych, prac pisemnych, kontrolnych prac pisemnych (obowiązkowych sprawdzianów np. po zakończeniu działu programowego), kartkówek, pracy na lekcji, specjalnych zadań ustalonych przez nauczyciela.
 • Przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel podaje kryteria do pracy, czyli – co będzie podlegać ocenianiu. W komentarzu do pracy ucznia  nauczyciel odnosi się do wcześniej ustalonych kryteriów.
 • W klasach 7 – 8 oceny bieżące po zakończeniu realizacji działu tematycznego (modułu) wyrażane są w stopniach oraz mają charakter opisowy z uwzględnieniem wyniku procentowego (wynik procentowy podaje się w pracach pisemnych) wg następującej skali:
 1. stopień celujący – 6
 2. stopień bardzo dobry – 5
 3. stopień dobry – 4
 4. stopień dostateczny – 3
 5. stopień dopuszczający – 2
 6. ocena opisowa – „jeszcze nie”.

4.4) Oceny bieżące w klasach 4 – 6 po zakończeniu realizacji działu tematycznego (modułu) mają charakter opisowy z uwzględnieniem wyniku procentowego.

4.5) W klasach 7 – 8 śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się na podstawie oceniania kształtującego i wyników sprawdzianów podsumowujących dział tematyczny w stopniach według skali:

 1. stopień celujący – 6
 2. stopień bardzo dobry – 5
 3. stopień dobry – 4
 4. stopień dostateczny – 3
 5. stopień dopuszczający – 2
 6. stopień niedostateczny – 1

4.6) W klasach 4 – 6 śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się na podstawie oceniania opisowego i wyników procentowych otrzymanych z działów tematycznych (modułów) w stopniach według skali:

 1. stopień celujący – 6
 2. stopień bardzo dobry – 5
 3. stopień dobry – 4
 4. stopień dostateczny – 3
 5. stopień dopuszczający – 2
 6. stopień niedostateczny – 1
 • Oceny bieżące z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, informatyki, plastyki, muzyki są ocenami opisowymi z uwzględnieniem wyniku procentowego. Oceny klasyfikacyjne z tych przedmiotów ustala nauczyciel wg szczegółowych kryteriów zawartych w przedmiotowych zasadach oceniania, które stanowią odrębny dokument.
 • Kryteria ocen bieżących zawarte są w przedmiotowych zasadach oceniania.
  1. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.
  2. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:
 • stopień celujący – otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę określoną w podstawie programowej, systematycznie pracuje, a jego zasób wiedzy i umiejętności wskazuje na określone uzdolnienia umożliwiające rozwiązanie wielu nietypowych problemów praktycznych i teoretycznych, jest twórczy i rozwija swoje uzdolnieni, uczestniczy w konkursach i olimpiadach i odnosi w nich sukcesy;
 • stopień bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę określoną w podstawie programowej i swobodnie nią dysponuje, zasób wiedzy i umiejętności pozwala uczniowi zastosować je do właściwego interpretowania otaczającej go rzeczywistości, systematycznie uczy się i pogłębia własną wiedzę;
 • stopień dobry – otrzymuje uczeń, który opanował treści przewidziane w podstawie programowej, poprawnie stosuje nabyte wiadomości i umiejętności wykorzystując je do rozwiązywania typowych zadań i problemów;
 • stopień dostateczny – otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności przewidziane w podstawie programowej w stopniu wystarczającym, posiada umiejętności odtwarzania zdobytych wiadomości, ale wymaga wsparcia nauczyciela w zakresie poprawności ich zastosowania;
 • stopień dopuszczający – otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone w podstawach programowych w stopniu ograniczonym, jednak jest w stanie rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności;
 • stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie opanował treści zawartych
  w podstawach programowych w sposób pozwalający na kontynuację nauki na wyższym szczeblu kształcenia.
 1. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
 • cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części działu tematycznego. Oceny cząstkowe nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego.
 • śródroczne, roczne i końcowe klasyfikacyjne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany okres (rok szkolny). Oceny śródroczne i roczne klasyfikacyjne nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego w pełnym brzmieniu.
 1. Przy ocenianiu bieżącym w klasach 7 – 8 dopuszcza się stosowanie znaków: „+” (plus), „-” (minus);
 2. + Przy ocenie stosuje się, gdy wiedza i umiejętności ucznia przekraczają nieco wymagania na daną ocenę, a są niewystarczające, aby uzyskać ocenę wyższą.
 3. Przy ocenie stosuje się -, gdy wiedza i umiejętności są nieco niższe od wymagań na daną ocenę, zaś przekraczają wymagania na ocenę niższą.

19.Sprawdzian pisemny powinien być zapowiedziany uczniom co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

 • W jednej klasie można przeprowadzić najwyżej trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż jeden dziennie.
 • W przypadku nieobecności na sprawdzianie pisemnym, uczeń jest zobowiązany napisać sprawdzian w terminie ustalonym z nauczycielem.
 • Oceniając sprawdzian nauczyciel korzysta z ustalonej przez siebie punktacji.
 • Nauczyciel powinien sprawdzić i ocenić prace pisemne uczniów w terminie dwóch tygodni.
 • Kartkówki (trwające do 15 minut) sprawdzają umiejętności nabyte podczas trzech ostatnich tematów lekcyjnych. Mogą być niezapowiedziane. Ilość kartkówek nie może być większa, niż liczba rodzajów zajęć edukacyjnych w danym dniu.
 • W klasach 4 – 6 uczeń ma prawo poprawić w przeciągu dwóch tygodni (chyba, że ustali inny termin z nauczycielem) każdą ocenę z zaliczenia.
 • W klasach 7 – 8 uczeń może poprawić każdą ocenę „jeszcze nie”, którą otrzyma ze sprawdzianu w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczeń musi zgłosić chęć poprawy sprawdzianu nauczycielowi najpóźniej na 3 dni przed przystąpieniem do poprawy. Jeżeli uczeń nie przystąpi do poprawy, nauczyciel wpisuje ocenę niedostateczną.
 • W klasach 4 – 6 uczeń może poprawić każdą ocenę „jeszcze nie”, którą otrzyma po zakończeniu realizacji działu tematycznego (modułu), gdy jego wynik jest niższy niż 30 % w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczeń musi zgłosić chęć poprawy nauczycielowi najpóźniej na 3 dni przed przystąpieniem do poprawy. Jeżeli uczeń nie przystąpi do poprawy, nauczyciel wpisuje. Wynik procentowy z pierwszego zaliczenia.

 

 1. Nauczyciel przechowuje prace pisemne uczniów do końca roku szkolnego.
 2. Skróty, które mogą być stosowane w dzienniku lekcyjnym oznaczają: np. – oznacza nieprzygotowanie ucznia do zajęć, brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, przyrządów, przyborów, innych pomocy szkolnych.
 3. W przypadku, gdy liczba godzin danych zajęć edukacyjnych w ciągu jednego tygodnia wynosi 1-3, uczeń ma prawo zgłosić bez konsekwencji jedno nieprzygotowanie w semestrze.
 4. W przypadku, gdy liczba godzin danych zajęć edukacyjnych w ciągu jednego tygodnia wynosi więcej niż 3, uczniowi przysługuje prawo do zgłoszenia bez konsekwencji dwóch nieprzygotowań (np.) do zajęć w semestrze.
 5. Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania nie zwalnia go z zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych.
 6. W przypadku gdy liczba godzin danych zajęć edukacyjnych w ciągu jednego tygodnia wynosi 1-3, uczeń ma prawo zgłosić bez konsekwencji jeden brak zadania (bz) w semestrze.
 7. W przypadku, gdy liczba godzin danych zajęć edukacyjnych w ciągu jednego tygodnia wynosi więcej niż 3, uczniowi przysługuje prawo do zgłoszenia bez konsekwencji dwóch braków zadań (bz.) w okresie.
 8. W klasach 7 – 8 ustala się następującą skalę oceniania prac pisemnych.

Procenty

Ocena

0-29%

Niedostateczny – 1

30-49%

Dopuszczający – 2

50-69%

Dostateczny – 3

70-84%

Dobry – 4

85-94%

Bardzo dobry – 5

95-100%

Celujący – 6

§66

Ocenianie zachowania klasach I – III:

W bieżącym ocenianiu zachowania nauczyciel przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje, co robi dobrze (jakie są jego mocne strony), co i jak powinien poprawić w swoim zachowaniu oraz wskazówki – jak powinien się dalej rozwijać (nad czym pracować).  Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia -ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny

 • Ocenianie bieżące zachowania odnosi się do wywiązywania się z obowiązków ucznia, postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej, dbałości o honor i tradycje szkoły, dbałości o piękno mowy ojczystej, dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom;
 • Ze względu na specyfikę rozwoju psychofizycznego uczniów w młodszym wieku szkolnym, nauczyciele dostosowują proces bieżącego oceniania zachowania do poziomu rozwoju i wieku ocenianych uczniów;
 • Śródroczne i roczne oceny zachowania w klasach I- III są ocenami opisowymi.

W klasach IV – VIII

 • W bieżącym ocenianiu zachowania nauczyciel przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje, co robi dobrze (jakie są jego mocne strony), co i jak powinien poprawić w swoim zachowaniu oraz wskazówki – jak powinien się dalej rozwijać (nad czym pracować). Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia -ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.
  1. śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone według następującej skali:
 • Wzorowe (wz);
 • Bardzo dobre (bdb);
 • Dobre (db);
 • Poprawne (pop);
 • Nieodpowiednie (ndp);
 • Naganne (ng).
  • Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.

4. Szczegółowe kryteria oceny zachowania w klasach IV – VIII:

 • Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 1. szanuje godność innych, jest uczciwy, koleżeński;
 2. wyróżnia się kulturalnym zachowaniem w szkole i poza nią;
 3. wzorowo wypełnia obowiązki ucznia;
 4. usprawiedliwia na bieżąco wszystkie nieobecności, nie spóźnia się na lekcje z przyczyn nieuzasadnionych przez Rodziców;
 5. jest odpowiedzialny za podjęte zadania;
 6. reprezentuje szkołę na zewnątrz, np. w konkursach, zawodach sportowych.,
 7. rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;
 8. dba o zdrowie oraz propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia.
 9. przestrzega zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje na ich łamanie przez inne osoby;
 10. pracy z grupą wykazuje pozytywne cechy podczas pełnienia powierzonej mu funkcji;
 11. jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych, potrafi stawać w obronie innych;
 12. dba o piękno mowy ojczystej;
 13. jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu;
 14. przestrzega regulaminów i Statutu.
 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia;
 2. szanuje godność innych, jest uczciwy, koleżeński;
 3. kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;
 4. systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności, nie spóźnia się na lekcje z przyczyn nieuzasadnionych przez Rodziców;
 5. jest odpowiedzialny w działaniach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
 6. reprezentuje szkołę na zewnątrz;
 7. systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych, doskonali wiedzę i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania;
 8. jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje w grupie;
 9. jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu;
 10. dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu;
 11. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
 • Ocenę dobrą, która jest oceną wyjściową, otrzymuje uczeń, który:
 1. stara się wypełniać obowiązki ucznia;
 2. dba o honor i tradycje szkoły;
 3. kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;
 4. wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych;
 5. przygotowuje się do zajęć szkolnych, dąży do doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania swoich zainteresowań;
 6. stara się dbać o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu;
 7. systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia nieobecności oraz spóźnień;
 8. zazwyczaj przestrzega zasad zachowania podczas przerw;
 9. używa kulturalnego słownictwa;
 10. reaguje na upomnienia i stara się poprawić.
 • Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 1. stara się przestrzegać obowiązków ucznia
 2. stara się dbać o honor i tradycje szkoły, ale zdarza mu się łamać zasady kulturalnego zachowania w szkole i poza nią;
 3. stara się brać udział w życiu klasy;
 4. niesystematycznie przygotowuje się do większości zajęć szkolnych;
 5. stara się dbać o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
 6. ma pojedyncze nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia (nie więcej niż 10);
 7. stara się unikać konfliktów
 8. zdarza mu się niekulturalnie zachowywać w szkole i poza nią;
 9. nie zawsze angażuje się w prace grupowe;
 10. zdarza mu się nie wykazywać tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób.
 • Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 1. nie przestrzega obowiązków ucznia;
 2. nie dba o honor i tradycje szkoły;
 3. wagaruje;
 4. nie szanuje tradycji i symboli narodowych;
 5. nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
 6. jest zazwyczaj nieprzygotowany do zajęć szkolnych;
 7. niesystematycznie wypełnia powierzone mu obowiązki;
 8. nie uważa na lekcjach, przeszkadza innym uczniom w zajęciach;
 9. niszczy mienie;
 10. ma liczne nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia
 11. swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych osób,
 12. swoim zachowaniem przeszkadza członkom grupy w pracy;
 13. nie przejawia tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób,
 14. łamie zasady obowiązujące w szkole;
 15. łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
 16. nie reaguje na upomnienia;
 17. jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu;
 18. przejawia agresję słowną lub/i fizyczną.
 • Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 1. nie troszczy się o honor i tradycje szkoły;
 2. nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
 3. lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 4. lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań;
 5. lekceważy wypełnianie powierzonych mu obowiązków;
 6. świadomie niszczy mienie własne, szkolne, społeczne, prywatne;
 7. wagaruje; ma dużą liczbę nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień
 8. notorycznie łamie zasady zachowania na przerwach, nie reaguje na uwagi innych osób;
 9. uniemożliwia pracę w grupie;
 10. lekceważy polecenia nauczycieli;
 11. drastycznie łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
 12. przejawia brak szacunku wobec innych osób;
 13. często i świadomie prowokuje otoczenie swoim zachowaniem;
 14. przejawia agresję słowną lub/i fizyczną,
 15. nie wypełnia obowiązków ucznia;
 16. pije alkohol lub/i pali papierosy lub/i kradnie lub/i używa środków odurzających/ narkotyków albo namawia innych do takiego zachowania.
 17. Jeżeli uczeń ma 20 i więcej godzin nieusprawiedliwionych otrzymuje naganną ocenę z zachowania.

7.Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając:

 1. kryteria na poszczególne oceny zachowania,
 2. informacje o uczniu uzyskane od innych nauczycieli, pracowników szkoły oraz organizacji szkolnych,
 3. informacje o uczniu uzyskane od uczniów danej klasy,
 4. samoocenę zachowania ucznia.

8.Informacje o uczniu wychowawca uzyskuje:

 • Od innych nauczycieli na podstawie:
 1. na bieżąco prowadzonych rozmów,
 2. analizy zapisów w dzienniku elektronicznym
 3. informacji wyrażonej na piśmie przez nauczycieli uczących w danym oddziale w postaci akceptacji lub zastrzeżeń dotyczących propozycji ustalenia oceny śródrocznej i rocznej zachowania ucznia,
 4. informacji uzyskanych od przewodniczących i opiekunów organizacji szkolnych.

2)  Od uczniów danej klasy wychowawca  uzyskuje na podstawie:

 1. na bieżąco prowadzonych rozmów,
 2. wyrażonej na piśmie propozycji ustalenia oceny śródrocznej i rocznej zachowania ucznia.
 3. od ucznia jako samoocenę polegającą na pisemnym przedłożeniu wychowawcy proponowanej dla siebie oceny zachowania zgodnie z kryteriami przyjętymi w szkole.
 4. Zebrane pisemne informacje, na podstawie których została wystawiona śródroczna i roczna ocena zachowania przechowywane są w dokumentacji wychowawcy klasy co najmniej miesiąc po posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

§67

 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu realizacji zajęć edukacyjnych w miesiącu styczniu.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. W klasach I – III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I – III szkoły podstawowej w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 1. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

§68

 1. Nie później niż na 14 dni przed radą klasyfikacyjną wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis w odpowiednim miejscu e-dziennika lub podczas zebrań z rodzicami:

1) poprzez przewidywaną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych (w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej) w odpowiednim miejscu e-dziennika,

2) poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę wpisaną przez wychowawcę (w kolumnie poprzedzającej wpis oceny rocznej) w odpowiednim miejscu e-dziennika.

 1. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do e-dziennika, zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.
 2. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia w dzienniczku ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.
 3. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1) w ciągu 3 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień),

2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera:

 1. a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,
 2. b) termin podwyższenia;

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel,

4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia
roku szkolnego.

 1. Na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają
  i wpisują do e-dziennika oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 • w ciągu 3 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny z zachowania;
 • Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku. Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków określonych w § 55. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
 • Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

§69

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§70

Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
 4. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

§71

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§72

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§73

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§74

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.
 2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 3. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.
 4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
 5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

§75

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito” z dnia 12 grudnia 2019 r.
 2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Regulamin

Szkolne procedury zebrań z rodzicami i udzielania informacji rodzicom o sytuacji ucznia w szkole

I. W prowadzenie:

 1. 1. Powyższe procedury określają zasady organizacji zebrań i kontaktów szkoły z rodzicami oraz zadania i obowiązki poszczególnych podmiotów w tym zakresie: rodziców, wychowawcy klasy, nauczycieli, wicedyrektora i dyrektora.

II. Podstawa Prawna:

1.  USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

3. Statut Szkoły Podstawowej.

III. Cele procedur:

 • określenie zadań o obowiązków poszczególnych podmiotów szkoły,
 • ustalenie zasad komunikacji w relacji rodzice-szkoła,
 • systematyczne przekazywanie rodzicom bieżącej, w tym śródrocznej i rocznej informacji o postępach jego dziecka w nauce i zachowaniu,
 • systematyczne przekazywanie rodzicom bieżącej informacji na temat postępów ucznia w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • udzielanie rodzicom wsparcia w zakresie rozpoznawanych problemów dydaktycznych i wychowawczych dziecka,
 • zachęcanie rodziców do systematycznego udziału w zebraniach organizowanych na terenie szkoły,
 • zachęcenie rodziców do systematycznego informowania o mocnych i słabych stronach pracy szkoły oraz zagrożeniach bezpieczeństwa uczniów,
 • otwarcie na wspólne poszukiwanie rozwiązań podnoszących jakość pracy szkoły,
 • określenie stałych i zmiennych informacji przekazywanych rodzicom w czasie zebrań ułatwienie prowadzenia ewaluacji w zakresie organizacji zebrań z rodzicami.

IV. Zakres procedury:

 • uzyskanie w relacji rodzice –szkoła, informacji o wszechstronnym rozwoju dziecka oraz warunkach domowych i szkolnych dziecka,
 • procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców (prawnych opiekunów) oraz wicedyrektora, dyrektora.

V. Osoby upoważnione do udzielania informacji o dziecku (uczniu):

 1. 1. Informacji o dziecku mogą udzielać wyłącznie wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog, psycholog, wicedyrektor, dyrektor szkoły oraz w sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej-pielęgniarka.

VI. Miejsce i systematyka kontaktów z rodzicami:

 1. 1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i dyrektorem jest szkoła.
 2. 2. Dopuszcza się również możliwość indywidualnego kontaktu rodziców ze szkołą na wizycie domowej, czy na wywiadzie rodzinnym,
 3. 3. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu zebrań i konsultacji z rodzicami ujętym corocznie w planie pracy szkoły.
 4. 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zmienić terminy spotkań.
 5. 5. Informację z harmonogramem spotkań zamieszcza się na stronie internetowej szkoły.
 6. 6. Każdego roku organizowane są następujące formy spotkań z rodzicami:
 • zebranie ogólne i klasowe na początku roku szkolnego- wrzesień,
 • zebranie klasowe w I półroczu – listopad,
 • konsultacje klasowe i indywidualne o przewidywanych śródrocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów/edukacji oraz przewidywanej ocenie zachowania ucznia – grudzień/styczeń.
 • rozmowy trójstronne Rodzic – Uczeń – Nauczyciel – na zakończenie I półrocza – styczeń/luty,
 • konsultacje indywidualne – marzec/kwiecień
 • zebranie klasowe o przewidywanych rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów/edukacji oraz przewidywanej ocenie zachowania ucznia – do końca maja.
 • inne formy spotkań z rodzicami zgodnie z bieżącymi potrzebami np. wychowawcy klasy, rodziców czy uczniów.
 1. 7. Dyrektor Szkoły przyjmuje rodziców w miarę dyspozycyjności oraz po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania.
 2. 8. Rodzice/opiekunowie uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami lub specjalistami w ważnych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem. Spotkania takie odbywają się przed lub po zakończonych przez nauczyciela zajęciach.
 3. 9. Nauczyciele nie udzielają informacji rodzicom/opiekunom o ich dziecku w czasie prowadzonych przez siebie zajęć lekcyjnych (również w czasie pełnienia dyżurów na korytarzu, czy terenie przy szkole).
 4. 10. Miejscem kontaktów dyrektora, nauczycieli, specjalistów i rodziców na terenie szkoły są:
 • gabinet pedagoga i psychologa szkolnego,
 • Pokój rodzicielski,
 • sale lekcyjne,
 • gabinet dyrektora,
 • poza tymi miejscami żadne informacje nie mogą być udzielane.
 1. 11. Wszelkich informacji o dziecku należy udzielać z zachowaniem zasad poufności i dyskrecji, stąd nie należy udzielać żadnych informacji rodzicom w miejscach publicznych, pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli/osób.
 2. 12. Wychowawca klasy powiadamia rodziców/opiekunów poprzez dziennik elektroniczny lub poprzez uczniów najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem zebrania/konsultacji podając datę, miejsce i godzinę spotkania.
 3. 13. Obecność rodzica/opiekuna na zebraniach jest obowiązkowa.
 • w razie kolejnych dwóch nieobecności rodziców (prawnych opiekunów), wychowawca klasy wysyła wezwanie pisemne (listownie),
 • w przypadku braku zainteresowania rodziców funkcjonowaniem i postępami w nauce ucznia, dyrektor szkoły może poinformować o zaistniałej sytuacji odpowiednie organy, w tym sąd rodziny.
 1. 14. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami w formie pisemnej lub telefonicznej.
 2. 15. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie w innych sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie pisemnej.

VII. Zadania i obowiązki wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, nauczycieli

i rodziców (zawarte są w Statucie Szkoły)

 1. 1. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:
 • zebrań klasowych z rodzicami,
 • konsultacji,
 • pisemnych informacji o postępach i zachowaniu ucznia,
 • indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
 • konsultacji telefonicznych dokumentowanych w dzienniku lekcyjnym.
 1. 2. Obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie

rodziców z następującymi zagadnieniami zgodnie z planem w danym roku szkolnym:

Wrzesień – zebranie na początku roku szkolnego:

Tematyka stała zebrania klasowego:

 • Zapoznanie rodziców z przepisami prawa oświatowego, w tym najważniejszymi dokumentami szkolnymi:
 • odpowiednio Statutem szkoły podstawowej,
 • programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły,
 • zapoznanie rodziców i uczniów z ZWO (Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania) i PZO (Przedmiotowymi Zasadami Oceniania), w tym z:
 • wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, zasadami poprawiania ocen klasyfikacyjnych,
 • kryteriami ocen zachowania
 • zapoznanie rodziców klas VIII szkoły podstawowej z terminami i zasadami egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej Zapoznanie z komunikatem dyrektora CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) w Warszawie o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do indywidualnych potrzeb uczniów oraz powiadomienie rodziców o konieczności złożenia stosownego oświadczenia w przypadku rezygnacji z tego dostosowania.
 • Poinformowanie rodziców o formach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i przyjęcie od rodziców pisemnej zgody na udział ich dziecka w
 • Zebranie deklaracji rodziców związanych z nauczaniem religii/ etyki w szkole, wdż, dodatkowego języka
 • Zebranie ewentualnych decyzji rodziców o rezygnacji z uczęszczania dziecka na przedmiot wychowanie do życia w rodzinie,
 • Zapoznanie z planem wychowawczym wychowawcy klasy,
 • Zapoznanie rodziców z propozycjami zajęć pozalekcyjnych,
 • Poinformowanie rodziców o zasadach realizacji różnych programów i projektów: np. Program „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.
 • Zebranie informacji o pracy szkoły – ankieta
 • Przedstawienie innej tematyki zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły i potrzebami danego zespołu klasowego,

Listopad:– zebranie w pierwszym półroczu:

Tematyka stała zebrania klasowego:

 • Zapoznanie rodziców z bieżącymi wynikami uczniów (dydaktyczne, zachowanie. frekwencja) oraz sukcesami uczniów danej klasy – systematyczność oceniania.
 • Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców zaplanowanych w planie pracy wychowawcy zgodnie z potrzebami danego zespołu klasowego,
 • Przypomnienie o najbliższych terminach wynikających z kalendarza szkolnego,
 • Przedstawienie innej tematyki zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły i potrzebami danego zespołu klasowego,

Grudzień: – konsultacje klasowe lub indywidualne o przewidywanych śródrocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów/edukacji oraz przewidywanej semestralnej ocenie zachowania

Ucznia.

Tematyka stała konsultacji:

 • Przedstawienie rodzicom przewidywanych semestralnych ocen z poszczególnych przedmiotów,
 • Poinformowanie rodziców o zagrożeniach semestralnymi ocenami niedostatecznymi z przedmiotu/przedmiotów oraz nieodpowiednimi i nagannymi ocenami śródrocznymi zachowania dziecka,
 • Przypomnienie rodzicom zasad przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów oraz odwołania od oceny zachowania,

Styczeń/luty– zebranie na zakończenie pierwszego półrocza:

Rozmowy trójstronne „Rodzice – Uczeń – Nauczyciel”

Tematyka:

 • Samoocena ucznia – prezentacja osiągnięć.
 • Dokładne zapoznanie rodziców z wynikami uczniów (dydaktyczne, zachowanie i frekwencja) oraz sukcesami dydaktyczno – wychowawczymi ucznia danej klasy,
 • Poinformowanie rodziców o postępach uczniów w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Przypomnienie o najbliższych terminach wynikających z kalendarza szkolnego w II półroczu (np. terminy egzaminu dl uczniów klasy VIII),
 • Zapoznanie/przypomnienie planu pracy wychowawcy klasy na II półrocze.
 • Zebranie uwag o pracy szkoły – ankieta

Marzec/kwiecień – konsultacje indywidualne wg potrzeb zgłaszanych przez rodziców oraz zapoznanie rodziców z zasadami, terminami i informacjami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej.

Maj – zebranie w II półroczu:

Tematyka stała konsultacji:

 • Przedstawienie rodzicom przewidywanych rocznych ocen z poszczególnych przedmiotów.
 • Przypomnienie rodzicom zasad przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego dla uczniów oraz odwołania od oceny zachowania.
 • Zapoznanie rodziców z sukcesami uczniów danej klasy,
 • Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców zaplanowanych w planie pracy wychowawcy zgodnie z potrzebami danego zespołu klasowego,
 • Przypomnienie o najbliższych terminach wynikających z kalendarza szkolnego,
 • Przedstawienie innej tematyki zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły i potrzebami danego zespołu klasowego.
 1. 3. Wychowawca klasy prowadzi szkolenia dla rodziców zgodnie z rozpoznanymi potrzebami na podstawie opracowanego planu pracy wychowawcy klasy oraz zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły
 2. 4. Zasady prowadzenia spotkań klasowych:
 1. a) wychowawca klasy powinien stosować następujące zasady:
 • zapoznać rodziców z opracowaną tematyką spotkania,
 • omawiać sprawy ogólne i bieżące dotyczące zespołu klasowego i szkoły ze wszystkimi rodzicami,
 • sprawy dotyczące bezpośrednio danego ucznia należy omawiać w rozmowie indywidualnej z rodzicami,
 • wskazywać rodzicom przede wszystkim poczynione postępy przez ucznia a w przypadku potrzeby uzupełnienia braków – wskazywać sposoby i udzielać rodzicom pomocy ze strony własnej i innych nauczycieli przedmiotu,
 • okazywać rodzicom, życzliwość, zrozumienie i troskę o rozwój ich dziecka, w przypadku trudności – udzielać rodzicom wsparcia, a w uzasadnionych przypadkach wskazywać osoby lub instytucje, które mogą udzielić dziecku/rodzinie pomocy,
 • w trudnych sytuacjach, przeprowadzać wspólną rozmowę z rodzicami i pedagogiem szkolnym, zaproszonym specjalistą, a w uzasadnionych sytuacjach również dyrektorem szkoły,
 1. b) za niewłaściwe uważa się:
 • przekazywanie i uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli poza szkołą np. na ulicy,
 • przeszkadzanie nauczycielowi w czasie lekcji w celu uzyskania informacji o uczniu, lub w czasie pełnienia przez niego dyżuru czy innych ważnych czynności służbowych,
 • próby uzyskiwania informacji o uczniu w domu rodzinnym lub telefonicznie na prywatny numer nauczyciela bez jego zgody,
 • zasięganie informacji o uczniu od osób trzecich np. woźnego, pracowników szkoły, czy nauczycieli, którzy nie prowadzą zajęć z uczniem.

5. Rola rodziców w życiu klasy i szkoły:

 • zgłaszanie propozycji do klasowego planu pracy wychowawcy, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz zmian w Koncepcji Pracy Szkoły,
 • wybór trójki klasowej i przedstawiciela do Rady Rodziców,
 • rozwiązywanie problemów we współpracy z wychowawcą klasy, nauczycielami i specjalistami,
 • współorganizacja imprez klasowych: wycieczki, ognisko, zabawa choinkowa, dzień babci i dziadka, dzień matki, wigilii klasowych oraz innych okolicznościowych spotkań zgodnie z planem pracy wychowawcy i programem wychowawczym szkoły,
 • dbanie o wystrój klasy i szkoły,
 • nagradzanie rodziców listem pochwalnym za wyniki w nauce i inne wybitne osiągnięcia dziecka, jako forma uhonorowania i motywacji do nauki,
 • informowanie szkoły o jej mocnych i słabych stronach, wskazywanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów,
 • zgłaszanie pojawiających się potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia ich dziecku właściwej opieki, w tym opieki świetlicowej,
 • wspieranie szkoły w zakresie podnoszenia jakości jej pracy,
 • w trosce o zapewnienie maksimum bezpieczeństwa, opieki i właściwego rozwoju dziecka z chorobą przewlekłą, rodzice zobligowani są do poinformowania szkoły o zaistniałej sytuacji zdrowotnej dziecka,
 1. 5. W trakcie zebrań klasowych za niewłaściwe uważa się:
 • dokonywanie tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego,
 • publiczne czytanie ocen,
 • używanie nazwisk przy przykładach negatywnych,
 • podważanie hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców.
 1. 6. W przypadku zaplanowanego przez wychowawcę klasy spotkania rodziców z nauczycielami, nauczyciele mają obowiązek wziąć w nim udział.
 2. 7. Wychowawca klasy korzysta ze wsparcia pedagoga i psychologa szkolnego w czasie przygotowania zebrania, który:
 • pomaga zebrać niezbędne informacje o uczniu,
 • udziela wsparcia rodzicom uczniów, którzy mają różne kłopoty z nauką, zaburzeniami lub znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.
 1. 8. Dyrektor szkoły realizuje następujące zadania:
 • opracowuje corocznie harmonogram spotkań z rodzicami,
 • współpracuje z Radą Rodziców zgodnie z zapisami Statutu szkoły,
 • udziela wsparcia wychowawcom klas w prowadzeniu systematycznych kontaktów z rodzicami, w szczególności z rodzicami, którzy nie uczestniczą regularnie w zebraniach.
 • opracowuje dodatkową tematykę zebrań klasowych wynikającą z bieżących potrzeb szkoły i klasy,

VIII. Uwagi i wnioski związane z pracą szkoły:

1. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:

 • wychowawcy klasy,
 • pedagoga/psychologa
 • dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
 • Rady Pedagogicznej,
 • organu prowadzącego szkołę
 • organu nadzorującego szkołę

IX. Dokumentowanie zebrań i kontaktów z rodzicami:

 1. 1. Wychowawca każdorazowo odnotowuje obecność rodziców w dzienniku elektronicznym oraz sporządza listę obecności (na której w wyznaczonym miejscu rodzic składa podpis ) z podaniem daty spotkania, tematyki spotkania.
 2. 2. Wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu sporządza notatkę, która zawiera informację o terminie, temacie i przebiegu oraz efektach rozmowy indywidualnej w dzienniku elektronicznym, dzienniku pedagoga/psychologa.
 3. 3. W uzasadnionych przypadkach sporządza się notatkę służbową.

XI. Wprowadzanie zmian w procedurach:

 1. 1. Zmiany wprowadzane są przez Dyrektora, z zachowaniem zasad ewaluacji szkoły z informacją dla Rady Pedagogicznej. Przy wprowadzaniu zmian uwzględnia się opinię Rady Rodziców.
 2. 2. W trosce o zapewnienie wysokiej jakości współpracy i rzetelności osoby objęte procedurami zobowiązują się do przestrzegania powyższej procedury.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. 1. Powyższe procedury zostają opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Marzena Kędra
Dyrektor PSP Cogito w Poznaniu

Regulamin

Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito

Procedura udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w  Szkole Podstawowej Cogito
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.  z 2017r. poz.1591).

Cel procedury:

 1. ustalenie i uszczegółowienie  sposobu postępowania w stosunku do dziecka, któremu potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 2. usprawnienie działań nauczycieli w przedmiocie udzielania pomocy psychopedagogicznej, przygotowywania opinii o dziecku, opracowania indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego,
 3. określenie zasad dokumentowania podejmowanych działań w ramach pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

I. Postępowanie wobec dziecka, którego należy objąć pomocą psychologiczną

 1. Ustala się następujący tryb postępowania wobec dziecka, którego należy objąć pomocą psychologiczno – pedagogiczną:

W przypadku, gdy nauczyciel, specjalista lub dyrekcja stwierdzą, że dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej  (potrzeby rozwojowe lub edukacyjne) następuje:

a) niezwłoczne udzielanie tej pomocy w trakcie bieżącej z nim pracy,

b) podjęcie działań diagnostycznych na terenie placówki w postaci: obserwacji, wywiadów z rodzicami i nauczycielami, analizy dostarczonych dokumentów i/lub indywidualnego kontaktu z dzieckiem w celu zebrania potrzebnych informacji oraz zaplanowania i podjęcia dalszych skutecznych działań pomocowych odpowiadających potrzebom danego dziecka,

2. w razie konieczności podjęcie kontaktu z rodzicami dziecka w celu przekazania im zebranych danych, zaplanowania dalszych działań diagnostycznych, podjęcia współpracy w celu poprawy w funkcjonowania ucznia.

3. Nauczyciele oraz specjaliści podejmują zintegrowane działania pomocowe na terenie szkoły i w trakcie bieżącej pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. W razie konieczności stwierdzają, czy konieczne jest objęcie dziecka dodatkową pomocą psychologiczno-pedagogiczną z jednej (lub kilku) z form określonych w rozporządzeniu z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. W przypadku konieczności objęcia ucznia dodatkową pomocą psychologiczno-pedagogiczną z jednej (lub kilku ) z form, dyrektor szkoły:

a) ustala formy udzielania pomocy oraz okres ich udzielania, wymiar godzin, w których będą realizowane,

b) przekazuje pisemnie i niezwłocznie rodzicom dziecka informację o ustalonych formach pomocy, okresie ich udzielania oraz wymiarze godzin.

5. Planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej  nauczyciele i specjaliści współpracują z rodzicami  dziecka, a także – w zależności od potrzeb – z innymi osobami, poradniami lub organizacjami wymienionymi w rozporządzeniu.

6. Specjaliści udzielający konkretnym dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej wspierają nauczycieli w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych tych uczniów.

7. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w formach, o których mowa w rozporządzeniu oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

8. W przypadku, gdy dziecko było już objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną specjaliści i nauczyciele planując udzielanie mu pomocy, uwzględniają wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

II. Zasady przekazywania i przechowywania opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych

1.   Rodzic posiadający opinię lub orzeczenie wydane przez Poradnię psychologiczno-pedagogiczną przekazuje je do sekretariatu szkoły. Jeśli taki dokument zostanie przedstawiony nauczycielowi lub specjaliście jego zadaniem jest przekazanie rodzicowi informacji o złożeniu go w szkolnym sekretariacie.

2. Sekretariat szkoły, po odpowiednim opisaniu dokumentu, przekazuje go specjalistom (psychologowi lub pedagogowi).

3. Specjaliści informują nauczycieli uczących dziecko o opinii lub orzeczeniu oraz przechowują je zachowując odpowiednie zasady poufności i bezpieczeństwa.

4. Nauczyciele uczący dziecko zobowiązani są do zapoznania się z treścią dokumentu oraz dostosowania swoich metod pracy z uczniem do zawartych w nim wskazań i zaleceń.

5.   Nauczyciele i specjaliści współpracują w zakresie organizacji pomoc psychopedagogicznej według zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu.

III. Zasady przygotowywania opinii o uczniu

1. Jeżeli dziecko kierowane jest na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, w celu stwierdzenia (lub wyeliminowania) zaburzeń i odchyleń rozwojowych opinię sporządza nauczyciel zgłaszający problem.

2. Opinia, o której mowa w ust.1, powinna zawierać  szczególności  następujące informacje:

a) jakiego rodzaju trudności ma dziecko,

b) jak funkcjonuje w grupie,

c) jak się zachowuje się podczas pobytu w szkole

d) czy regularnie uczęszcza do szkoły,

e) czy był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną,  w jakim okresie, w jakiej formie,  jakie są efekty tej pomocy.

3. Jeżeli dziecko kierowane jest na zespół orzekający, opinia również powinna być sporządzona przez nauczyciela oddziału (nauczyciela zgłaszającego problem). Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta mogą dołączyć własne uwagi.

4. Opinia, o której mowa w ust.3,  powinna w szczególności zawierać następujące informacje:

1) czy wcześniej był składany wniosek do Zespołu Orzekającego, kiedy i czego dotyczył,

2) charakterystyka dziecka obejmująca:

a) zachowanie  – jeśli występują zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne należy opisać jak one się przejawiają,

b) opis zaobserwowanych objawów stanu zdrowia,

c) czy choroba ucznia wpływa na jego funkcjonowanie w szkole,

d) czy rodzice wykazują zainteresowanie postępami dziecka w nauce, współpracują z nauczycielami, stosują się do zaleceń specjalistów opiekujących się dzieckiem.

5. W przypadku, gdy Zespół Orzekający  w celu uzyskania informacji  o problemach dziecka wystąpi o opinię  do szkoły, opinię  tę sporządza nauczyciel oddziału (nauczyciel zgłaszający problem). Pedagog szkolny, logopeda, terapeuta, inny specjalista pracujący z dzieckiem, mogą dołączyć własne uwagi.

6. Opinia, o której  mowa w ust.5,  ze szkoły powinna zawierać:

1) informację o rozpoznanych przez nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem jego indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;

2) informację o funkcjonowaniu dziecka w placówce, w tym występujących trudnościach,
a w przypadku uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania;

3) informację o:

a) działaniach podjętych przez nauczycieli lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka w szkole,

b) formach udzielonej mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i okresie ich udzielania,

c) efektach podjętych działań i udzielanej pomocy,

d) wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem mających na celu poprawę jego funkcjonowania.

IV. Orzeczenia i opinie  poradni, a pomoc psychologiczno – pedagogiczna

1. Przy planowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni uwzględnia się zalecenia zawarte w tych dokumentach.

2. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym ustalanie: form udzielania pomocy, okresu ich udzielania, wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem. Ustalenia te są uwzględniane w opracowanym dla niego indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

3. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
Dostosowanie to następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny  opracowuje się dla dziecka na  okres roku  albo etap edukacyjny ( określa  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

5. Program opracowuje się  w terminie do 30 dni od otrzymania przez  szkołę orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6. Zespół niezwłocznie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, opracowuje projekt programu.

7. Dyrektor placówki zaprasza na zebranie zespołu rodziców dziecka.

8. Kopię programu przekazuje się  rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, na ich wniosek, koordynator ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Wzór programu stanowi załącznik do niniejszej procedury.

V. Dokumentowanie udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie  z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

2. Dokumentację tę stanowią:

• dziennik specjalistów (psychologa i pedagoga szkolnego),

• dziennik zajęć, w którym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach, oraz do którego wpisuje się:

1) nazwiska i imiona uczniów w porządku alfabetycznym, oraz oddział, do którego uczęszczają;

2) adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je osiadają;

3) indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy;

4) tygodniowy rozkład zajęć;

5) daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć;

6) ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem;

7) odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach.

3. Specjaliści gromadzą w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

4. Do dokumentacji, o której mowa w ust.3,  mają wgląd wszyscy nauczyciele i specjaliści oraz rodzice lub opiekunowie prawni dziecka w obecności koordynatora ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

VI. Ustalenia końcowe

1. Procedura obowiązuje wszystkich nauczycieli i specjalistów

2. Procedura wchodzi w życie z dniem  1 września  2018r.

Marzena Kędra
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

Regulamin Porządkowy Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

Postanowienia wstępne

§ 1

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito w Poznaniu, zwana dalej Szkołą, działa w oparciu o zasady sformułowane w Statucie Szkoły i przepisach obowiązujących w placówkach publicznych oraz w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu. 2. Uczniowie, nauczyciele i rodzice (opiekunowie prawni) uczniów przebywający na terenie Szkoły zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, a także regulaminów pomieszczeń wydzielonych, o ile z nich korzystają.

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Szkoła działa we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach od 6.30 do 17.00, zaś w dni pozostałe w godzinach wynikających z terminarza zaplanowanych zajęć. 2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z zainteresowanymi nauczycielami określa regulaminy pomieszczeń i miejsc wydzielonych.

Przyprowadzanie dzieci do szkoły

§ 3

1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dzieci do szkoły na godzinę 8.00.  2. Dzieci z klas I przez okres pierwszego półrocza mogą być przyprowadzane przez rodzica do sali lekcyjnej lub świetlicy. Od II półrocza dzieci samodzielnie przechodzą z szatni na zajęcia do sali lekcyjnej zgodnie z planem zajęć.

Odbiór dzieci ze szkoły

§ 4

1. Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców/prawnych opiekunów pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze ze szkoły. 2. Jeżeli dziecko nie korzysta z dodatkowych zajęć może zostać odebrane przez rodziców po obiedzie. Fakt ten należy zgłosić wychowawcy.  3. Nauczyciel prowadzący kanon w klasach 1 – 3 zaprowadza uczniów korzystających ze świetlicy na pierwsze piętro i przekazuje pod opiekę nauczycielom świetlicy. Pozostali uczniowie z klas 1 – 3, którzy nie korzystają ze świetlicy odbierani są przez rodziców lub osoby upoważnione w holu szkoły (na parterze – przy sekretariacie) w godzinach od 15.00 – 15.10, albo zgodnie z oświadczeniem rodziców/ prawnych opiekunów uczniowie idą samodzielnie do domu (po ukończeniu 7 roku życia).  4. Rodzice odbierający dziecko lub osoby upoważnione proszone są o niewchodzenie na teren szkoły i pozostanie w holu szkoły (na parterze – przy sekretariacie). 5. Dzieci z klas I, które nie są zapisane do świetlicy przez okres pierwszego półrocza mogą być odbierane przez rodziców bezpośrednio z kanonów jednak nie wcześniej niż o godz. 15.00. 6. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być w stanie nietrzeźwym ani pod wpływem środków odurzających. 7. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: − niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami), − zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka, − po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań. 8. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzić ucznia do domu.  9. Gdy osoba upoważniona przez rodzica/opiekuna chce z uzasadnionych powodów odebrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych, zgłasza ten fakt wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu w danym czasie w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez rodzica/opiekuna. 10. Uczeń może także zostać pisemnie zwolniony przez rodzica (prawnego opiekuna) z zajęć lekcyjnych. Bierze on wtedy odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu lub innego wskazanego miejsca (np. do lekarza). Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest w pisemnym oświadczeniu podać datę i godzinę zwolnienia. 11. W przypadku złego samopoczucia lub innych okoliczności, pielęgniarka (kiedy jej nie ma wychowawca), informuje telefonicznie rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic osobiście nie może przyjechać po dziecko, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodzica osoba musi przy odbiorze dziecka okazać dowód tożsamości. Odbiór dziecka odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym. 12. Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) w teczce wychowawcy do końca roku szkolnego.  13. Wychowawca wpisuje nazwiska dzieci, posiadających pozwolenie na samodzielny powrót ze szkoły (po ukończeniu 7-go roku życia zgodnie z art. 43 Prawa o Ruchu Drogowym), w rubryce do tego wyznaczonej. 14. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów klas I – III (dzieci od 7 roku życia), którzy wyrazili zgodę na samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu, zobowiązani są do przekazania nauczycielowi w formie pisemnej stosownego oświadczenia. 15. Sporadyczny, samodzielny powrót dziecka ze szkoły udokumentowany musi być stosownym oświadczeniem, który mają obowiązek złożyć rodzice (prawni opiekunowie). Wychowawca informuje o tym innych nauczycieli, prowadzących ostatnią lekcję w klasie. 16. Rodzice/ prawni opiekunowie mogą pisemnie upoważnić do odbioru swojego dziecka także jego niepełnoletnie rodzeństwo (po ukończeniu 10 – go roku życia ). W takiej sytuacji nauczyciel powinien uzyskać od rodziców wyraźne oświadczenie woli w przedmiotowym zakresie. 17. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą, czy też niepełnoletnią. 18. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone  przez orzeczenie sądowe.

Poranna opieka świetlicowa

§ 5

1. Świetlica poranna działa w wydzielonym pomieszczeniu świetlicowym w godzinach od 6.30 do 10.30 zapewniając uczniom bezpieczeństwo pod opieką nauczyciela. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna bądź osoby upoważnionej jest oddać dziecko pod opiekę nauczyciela świetlicy zgłaszając jego przyjście lub dziecko przychodząc zgłasza nauczycielowi swoją obecność. 2. Po zakończeniu opieki w porannej świetlicy nauczyciel zaprowadza dzieci do sal lekcyjnych o godz. 7.30.  3. Uczniowie niekorzystający z porannej opieki świetlicowej przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o godzinie 7.30 o tej godzinie rozpoczynają pracę wyznaczeni nauczyciele dyżurni, otwierający sale lekcyjne i sprawujący nadzór nad porządkiem i bezpieczeństwem na terenie szkoły.

Zajęcia przedpołudniowe

§ 6

1. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8.00. Obowiązkiem rodzica (prawnego opiekuna) jest przyprowadzenie dziecka przed godziną 8.00, aby uczeń mógł rozpocząć zajęcia punktualnie. 2. Obowiązkowe zajęcia w klasach obejmują godziny przedpołudniowe oraz zajęcia popołudniowe, które trwają od poniedziałku do czwartku od godz. 14.00 – 15.00 dla klas 1- 3 i od 15.00 – 16.00 dla klas 4 – 8.  3. Opiekę nad dziećmi w klasach podczas przerwy w zajęciach obowiązkowych sprawuje nauczyciel lub asystent nauczyciela. 4. W klasach 1-3 nauczyciel prowadzący w jednej klasie kilka kolejnych lekcji ma prawo swobodnego decydowania o przeprowadzaniu przerw, pod warunkiem, że obejmują one, co najmniej 1/5 czasu zajęć, a przerwa śniadaniowa, około godziny 9-tej, trwa nie krócej niż 15 minut. 5. Po obowiązkowych zajęciach – wyznaczeni nauczyciele pełnią dyżur na korytarzach szkolnych i w szatni.

Przerwa obiadowa

§ 7

1. Podczas przerwy obiadowej nad bezpieczeństwem dzieci czuwa nauczyciel lub asystent nauczyciela.  2. Obowiązkiem opiekuna jest nadzór nad realizacją zadań porządkowych wynikających z niniejszego regulaminu oraz przebiegiem obiadu, a także realizacja innych zadań wynikających z programu i planu pracy Szkoły.

Popołudniowa opieka świetlicowa

§ 8

1. Świetlica popołudniowa działa w wydzielonych pomieszczeniach od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.00 do 17.00, w piątek od 14.00 – 17.00 zapewniając uczniom bezpieczeństwo pod opieką nauczyciela. Rodzice na początku roku lub przy każdej kolejnej zmianie są informowani, do której świetlicy zapisane jest ich dziecko. 2. Dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych w budynku szkoły przez firmy zewnętrzne muszą posiadać zgodę rodziców o odbiorze ucznia ze świetlicy – ze wskazaniem, kto odbiera dziecko i na jakie zajęcia. Odpowiedzialność za ucznia zwolnionego z zajęć świetlicowych ponosi osoba wydająca pozwolenie na piśmie (rodzice, opiekunowie prawni). Rodzic zobowiązany jest do odbioru dziecka po zajęciach od osoby prowadzącej te zajęcia. 3. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie ucznia odbierają dziecko po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych lub kanonach, a dziecko zapisane jest do świetlicy, wówczas obowiązkiem rodzica jest  poinformowanie o tym fakcie nauczyciela świetlicy. 4. Dzieci muszą być odebrane ze świetlicy do godziny 17.00.  5. W przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia: − Wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę klasy i rodziców.  − W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem w celu uświadomienia konsekwencji samowolnego opuszczenia terenu szkoły.  − Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy.  − W przypadku kolejnego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje czasowo zawieszony (na okres 2 tygodni) w prawach uczestnika świetlicy.  − W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.  6. W przypadku agresji słownej występującej wśród wychowanków świetlicy  − Nauczyciel  każdorazowo interweniuje, upominając słownie ucznia świetlicy. − Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół  i uczestników świetlicy działań wychowawczych wobec ucznia stosującego agresję słowną. − W przypadku braku skuteczności podjętych działań, wychowawca świetlicy informuje rodziców i wychowawcę klasy o negatywnym zachowaniu ucznia oraz sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy. 7. W przypadku występującej wśród wychowanków świetlicy agresji fizycznej  − Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji – izolacja agresywnych uczestników zajścia, przeprowadzenia z nimi rozmowę oraz powiadomienia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.  − Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową  w dzienniku świetlicowym danej grupy. − W razie konieczności wychowawca świetlicy powiadamia w kolejności: dyrektora szkoły, pedagoga oraz w skrajnie trudnych sytuacjach wzywa policję i pogotowie ratunkowe.  − W przypadku powtarzającej się agresji fizycznej tego samego ucznia następuje skreślenie z listy uczestników świetlicy. 8. Obowiązkiem ucznia, który wychodzi z zajęć wolnych, pozalekcyjnych, specjalistycznych lub  ze świetlicy jest zgłoszenie tego faktu nauczycielowi przez podanie ręki oraz powiadomienie kto je odbiera.

Zajęcia dodatkowe

§ 9

1. Uczniowie wybierają zajęcia dodatkowe – kanony spośród propozycji przedstawionych przez szkołę. 2. Uczniowie wybierają zajęcia w ramach tzw. Klubów – warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) zgody na uczestnictwo dziecka w tych zajęciach. 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne odbywające się w ramach zajęć dodatkowych są obowiązkowe dla uczniów, którzy zostali skierowani przez wychowawcę lub psychologa szkolnego. 4. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych jest podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) zgody na uczestnictwo dziecka w tych zajęciach.

Inne zajęcia szkolne

§ 10

1. Za zajęcia organizowane przez szkołę w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych odpowiedzialność ponosi prowadzący je nauczyciel. 2. Nauczyciel przygotowujący zajęcia, o których mowa w § 8 zobowiązany jest uzyskać akceptację dyrektora szkoły dla ich terminu i programu. 3. W przypadku wszelkich zajęć związanych z opuszczeniem terenu szkoły w obrębie miasta Poznania obowiązuje dokonanie adnotacji w „Rejestrze wyjść”. 4. W przypadku wszelkich zajęć związanych z opuszczeniem terenu Szkoły i jej najbliższej okolicy poza miasto Poznań obowiązuje wypełnianie karty wycieczki. Zatwierdzenie karty jest równoznaczne z upoważnieniem do prowadzenia zajęć poza terenem szkoły.

Poszanowanie reguł

§ 11

1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania reguł zachowania obowiązujących na terenie szkoły. 2. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach przewidzianychw rozkładzie zajęć. 3. W przypadku spóźnienia uczeń zobowiązany jest do cichego zajęcia miejsca. Wyjaśnienie przyczyny spóźnienia winno odbyć się po zakończeniu zajęć. 4. Uczniowie spóźniający się na pierwszą lekcję mają obowiązek wykonać wszystkie możliwe czynności związane z przygotowaniem się do zajęć przed wejściem do klasy. 5. Uczniowie mają prawo opuszczania budynku szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i podczas przerw wyłącznie pod opieką nauczyciela. 6. Rodzice ucznia zobowiązani są do usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach lekcyjnych.

Porządek na terenie Szkoły

§ 12

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przynoszone przez uczniów z wyjątkiem sytuacji, w której powierzone zostały pod opiekę jednego z nauczycieli. 2. Klasy zobowiązane są do utrzymywania porządku w swoich salach lekcyjnych. Za realizacjętego obowiązku odpowiedzialny jest wychowawca klasy i asystent nauczyciela. 3. W szczególności sala winna być uporządkowana przed zakończeniem przerwy obiadowej oraz po zakończeniu ostatniej tury zajęć dodatkowych. 4. Nauczyciel ma prawo zażądać od uczniów sprzątnięcia sali przed rozpoczęciem przewidzianychw niej zajęć. 5. Klasy zobowiązane są do należytej opieki nad powierzonymi hodowlami. 6. Każdy uczeń dysponuje szafką zamykaną na klucz przeznaczoną do przechowywania obuwia i odzieży. 7. Użytkownik szafki odpowiada za utrzymanie w niej porządku oraz za klucz. 8. Obowiązkiem ucznia jest zwrot klucza po zakończeniu zajęć szkolnych.  9. W szatni mogą przebywać wyłącznie osoby przebierające się.  10. W szatni obowiązuje zachowanie ciszy i spokoju. Regulamin obowiązuje od 1 września 2018 r.  Marzena Kędra dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

Regulamin korzystania z terenu szkoły

 1. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie szkoły.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący.
 3. Podczas zajęć szkolnych boisko i teren szkoły przeznaczone są wyłącznie dla uczniów korzystających z zajęć szkolnych pod opieką nauczycieli. Pozostałe osoby mogą przebywać na terenie przyszkolnym wyłącznie za zgodą dyrekcji szkoły.
 4. Korzystanie z obiektów sportowych dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.
 5. Na boisku szkolnym dzieci do lat 7 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. Na terenie szkoły zabrania się:

a) wprowadzania osób trzecich, b) wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt, c) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, d) stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, e) palenia papierosów, f) spożywania napojów alkoholowych, g) palenia ognisk bez zezwolenia dyrektora, h) niszczenia mienia szkoły (za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę, lub jej prawni opiekunowie), i) niszczenia zieleni, j) zaśmiecania terenu, k) wulgarnego zachowania, l) jakichkolwiek transakcji handlowych między uczniami, ł) przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów, np. petard, ostrych narzędzi, laserów itp., m) fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów bez ich wyraźnej zgody.

7. Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu. W przypadku naruszania jego postanowień będą pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 31 sierpnia 2018 r.

                                                                            Marzena Kędra dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

 1. Uczniowie korzystają z szatni, miejsca do pozostawiania odzieży wierzchniej i obuwia, od godziny 7:45 do czasu zakończenia zajęć szkolnych.
 2. Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć wchodzą do szatni indywidualnie.
 3. Uczeń schodzi do szatni, gdy opuszcza szkołę przed zakończeniem zajęć. Czyni to pod opieką nauczyciela lub rodziców.
 4. Uczniowie pozostawiają odzież wierzchnią i obuwie w przydzielonych i oznakowanych szafkach.
 5. Na początku roku szkolnego wychowawca przekazuje uczniom klucz do szafki. Po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych (czerwiec) każdy uczeń oddaje klucz wychowawcy.
 6. Jeżeli uczeń w trakcie roku szkolnego zgubi klucz od szafki rodzic zobowiązany jest dorobić kluczyk we własnym zakresie.
 7. Oczekując na wejście do szatni, uczniowie ustawiają się tak, aby umożliwić przejście innym użytkownikom korytarza.
 8. Uczniowie pozostawiający w szatni rzeczy wartościowe, klucze itp. czynią to na własną odpowiedzialność.
 9. Uczniowie zachowują się w szatni w kulturalny sposób.
 10. Zapoznanie z postanowieniami regulaminu uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, złożonym na stosownym oświadczeniu.
 11. Przestrzeganie postanowień regulaminu przez uczniów podlega ocenie i jest brane  pod uwagę podczas wystawiania ocen zachowania.

Marzena Kędra Dyrektor PSP Cogito w Poznaniu

Regulamin korzystania z przebieralni na korytarzu szkolnym

 1. Uczniowie po wejściu do szkoły przebierają się w miejscu do tego przeznaczonym (korytarz szkolny), dbając o porządek.
 2. Uczniowie pozostawiają odzież wierzchnią i obuwie w przydzielonych i oznakowanych szafkach.
 3. Na początku roku szkolnego wychowawca przekazuje uczniom klucz do szafki. Po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych (czerwiec) każdy uczeń oddaje klucz wychowawcy.
 4. Jeżeli uczeń w trakcie roku szkolnego zgubi klucz od szafki rodzic zobowiązany jest dorobić kluczyk we własnym zakresie.
 5. Uczniowie zachowują się w kulturalny sposób.
 6. Zapoznanie z postanowieniami regulaminu uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, złożonym na stosownym oświadczeniu.
 7. Przestrzeganie postanowień regulaminu przez uczniów podlega ocenie i jest brane pod uwagę podczas wystawiania ocen zachowani.

Marzena Kędra Dyrektor PSP Cogito w Poznaniu

 Regulamin korzystania z jadalni 

 1. Uczniowie pozostawiają tornistry oraz wierzchnie okrycia poza jadalnią. 
 2. Uczniowie spędzają w jadalni przerwy rekreacyjne, zachowując się w kulturalny sposób.
 3. Uczniowie pozostawiają miejsce, w którym spożywają posiłek, w należytym porządku.
 4. Zapoznanie z postanowieniami regulaminu uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, złożonym na stosownym oświadczeniu.
 5. Przestrzeganie postanowień regulaminu przez uczniów podlega ocenie i jest brane pod uwagę podczas wystawiania ocen zachowania.

Marzena Kędra Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

Regulamin pracowni/sal lekcyjnych

 1. Uczniowie przebywają w sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela. 
 2. W sali lekcyjnej zajmują miejsca uzgodnione z nauczycielem i przygotowują się do zajęć.
 3. Uczniowie stawiają plecaki w taki sposób, by nie zagrażały bezpieczeństwu.
 4. Bez zgody nauczyciela uczniowie nie mogą opuścić sali.
 5. Pomoce, materiały, sprzęt audiowizualny, stanowiące wyposażenie pracowni, mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, po zezwoleniu prowadzącego zajęcia.
 6. Każde uszkodzenie wyposażenia pracowni należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 7. Uczniowie przed opuszczeniem sali zostawiają swoje miejsca pracy w należytym porządku.
 8. Zapoznanie z postanowieniami regulaminu uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, złożonym na stosownym oświadczeniu.
 9. Przestrzeganie postanowień regulaminu podlega ocenie i jest brane pod uwagę podczas wystawiania oceny zachowania.

Marzena Kędra dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito

Regulamin

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą lub świerzbem

 1. Wychowawca klasy, w porozumieniu z pielęgniarką i dyrekcją szkoły, informuje rodziców wszystkich uczniów o konieczności systematycznego sprawdzania czystości głowy i skóry u dzieci.  
 2. Pielęgniarka szkolna przeprowadza kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną.
 3. Pielęgniarka informuje dyrektora szkoły i grono pedagogiczne o skali zjawiska, rodzicom uczniów zarażonych przekazuje informacje o stanie czystości głowy i skóry ich dzieci i zaleca przeprowadzenie koniecznych zabiegów higienicznych. Informacja o zjawisku pojawia się na stronie szkoły. Jednocześnie pielęgniarka szkolna rozpoczyna akcję sprawdzania głów wszystkich uczniów.
 4. W przypadku występowania trudności w rozwiązaniu problemu np. w rodzinach niewydolnych wychowawczo, o niskim statusie socjoekonomicznym, psycholog szkolny nawiązuje współpracę z pracownikiem MOPR-u w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązaniu problemu zakażenia wśród wszystkich domowników.
 5. W trudnych sytuacjach (przy dużym zasięgu występowania choroby, przewlekłym jej występowaniu, trudnych do rozwiązania przypadkach) dyrektor szkoły zwraca się o wsparcie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Procedura wchodzi w życie w dniu: 29.08.2019 r.

Marzena Kędra
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

Regulamin

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA
Publiczna Szkoła Podstawowa Cogito

I. Podstawa prawna

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

II. Definicja

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły:

 • na terenie szkoły;
 • poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła”).

III. Cele procedury

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.

IV. Zakres

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.

V. Osoby odpowiedzialne

 • Nauczyciele
 • Dyrektor
 • Pielęgniarka
 • Pracownicy niepedagogiczni

VI. Opis działań

1. Pracownik szkoły lub pielęgniarka, którzy uzyskał wiadomość o wypadku ucznia:

 • niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik do procedury),
 • nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów,
 • niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami asystenta lub nauczyciela uczącego w najbliższej sali.

2. O wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku oraz w dokumentacji pielęgniarki.

3. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamia rodzica o zdarzeniu 

4. W każdym trudniejszym przypadku (urazy głowy, widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe.

5. O każdym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp.

6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

8. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

9. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

10. Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego:

a) w skład zespołu wchodzi współpracujący ze szkołą pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp,

b) jeżeli w składzie zespołu nie może uczestniczyć pracownik służby bhp, w skład zespołu wchodzi dyrektor szkoły oraz pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bhp,

c) w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty,

d) przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły wyznacza dyrektor,

e) zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową;

 • przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) sporządza protokół przesłuchania
 • przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga szkolnego, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia – świadka i jego rodziców
 • sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji określonej w pkt 8)
 • uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek
 • uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku
 • sporządza protokół powypadkowy
 • protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły

f) w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym,

g) przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole

 • protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają to podpisem w protokole,
 • organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek,
 • jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole,
 • w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu),
 • zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,
 • zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
  • niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego
  • sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym
 • zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący 
  • po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może:
  • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych
  • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego

11. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

12. Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

VII. Techniki i narzędzia monitorowania

1. Obserwacja (sale, urządzenia i wyposażenia budynku i terenu szkoły – pod względem bhp).

2. Analiza dokumentacji (rejestr wypadków, protokoły powypadkowe).

VIII. Sposoby gromadzenia danych

 1. „Rejestr wypadków”
 2. Dokumentacja powypadkowa
 3. Protokoły pokontrolne dyrektora szkoły i instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli.

IX. Ewaluacja

Sformułowanie oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań w odniesieniu do celów, ewentualna modyfikacja procedury.

X. Sposób prezentacji wyników

  •  

Przekazywanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji – podczas analitycznych posiedzeń rady pedagogicznej – dyrektor szkoły.

Procedura przyjęta do realizacji w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito przez Radę Pedagogiczną w dniu ………….

Regulamin świetlicy szkolnej działającej wPublicznej Szkole Podstawowej Cogito

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy.

§ 2

Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają uczniom:
  • zorganizowaną opiekę wychowawczą oraz nadzór przy odrabianiu lekcji;
  • kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;
  • rozwijają zainteresowania oraz zdolności;
  • wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej, twórczej;
  • organizują właściwy i kulturalny wypoczynek;
  • współpracują i współdziałają ze szkołą, domem, oraz środowiskiem lokalnym.
 2. Do zadań świetlicy należy:
  • organizowanie opieki, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy;
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
  • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wypełniania wyżej wymienionych zadań.

 § 3

Założenia organizacyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie (zgodnie z kalendarzem pracy szkoły) w godzinach ustalonych w planie pracy świetlicy.
 2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:
 • miona i nazwisko uczestnika, klasa; 
 • adres zamieszkania;
 • informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą odbierać dziecko); (pisemna zgoda rodzica dziecka, o samodzielnym powrocie do domu);
 • numer telefonu do kontaktu z rodzicami. 

3. Kartę zgłoszenia do świetlicy należy wypełnioną oddać w terminie ustalonym przez nauczyciela – wychowawcę.

4. Rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach w uzasadnionych  przypadkach.

§ 4

Wychowankowie świetlicy

 1. Prawa uczestnika świetlicy. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
  • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
  • korzystania z pomocy wychowawcy w realizacji zadań;
  • wpływania na  planowanie pracy w świetlicy.

2. Obowiązki uczestnika świetlicy. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

  • zgłaszania swojej obecności u nauczyciela,
  • nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, dbania o porządek,
  • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
  • kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela – wychowawcy, przestrzegania regulaminu świetlicy.

§ 5

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców/ prawnych opiekunów z sali świetlicowej.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 3. Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
 4. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, odpisuje się tzn. podaje imię, nazwisko, klasę oraz podaje, z kim idzie do domu (zapisywana jest godz. opuszczenia świetlicy).
 5. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 6. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane osobiście przez rodzica lub przez osobę dorosłą wskazaną przez rodziców, opiekunów, w karcie świetlicowej. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów.
 7. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklaracje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po zakończeniu pracy świetlicy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie.
 8. O sytuacji nie odebrania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje, dyrektora szkoły.

§ 6

Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy w czasie pracy świetlicy

 1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut.
 3. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 4. W sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, nauczyciel informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.

§ 7

Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co, do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.
 2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić, dyrektora szkoły.
 3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.
 4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję.
 5. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga.

§ 8

Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej

 1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz powiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.
 2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

§ 9

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy

 1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza także notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach. 
 2. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

§ 10

Procedura postępowania w przypadku kradzieży

 1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w zeszycie uwag.
 2. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych itp.

§ 11

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia

 1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia, rodziców, wychowawcę klasy.
 2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
 3. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie uwag.
 4. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny/psycholog.

§ 12

Formy kontaktu z rodzicami

 1. Bezpośredni kontakt.
 2. Korespondencja z rodzicami.
 3. Rozmowy telefoniczne.

§ 13

Dokumentacja świetlicy

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego uwzględniający wszystkie profile świetlicy.
 2. Dziennik zajęć.
 3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 4. Regulamin świetlicy.
Regulamin obowiązuje od 4 września 2017 r. 

Regulamin sali gimnastycznej

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć sportowo – rekreacyjnych.
 2. W sali gimnastycznej mogą przebywać grupy ćwiczebne tylko w obec-ności nauczyciela lub innej osoby upoważnionej do prowadzenia za-jęć.
 3. Wszyscy użytkownicy sali gimnastycznej są jej współgospodarzami. Obowiązuje ich poszanowanie znajdującego się w niej sprzętu i urządzeń, przestrzeganie zasad zachowania czystości oraz zgłaszania zauważonych uszkodzeń.
 4. Opiekę nad sprzętem i urządzeniami sprawują ćwiczący, a osoba pro-wadząca zajęcia jest odpowiedzialna za cały używany sprzęt.
 5. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój sportowy, czyste obuwie sportowe, zapewniające bezpieczeństwo podczas ćwiczeń i nieniszczenie podłogi. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiają ubranie i obuwie w należytym porządku (zabrania się pozosta-wiania w szatniach kosztownej odzieży oraz wartościowych przedmiotów). 
 6. Na obiekcie zabrania się palenia tytoniu i picia alkoholu oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym.
 7. W czasie zajęć należy przestrzegać przepisów BHP:
  • nie korzystać ze sprzętu sportowego niesprawnego lub przezna-czonego do innych celów
  • nie dotykać instalacji elektrycznej.
 8. Wszyscy użytkownicy sali gimnastycznej mają obowiązek ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu.
Obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2014 r. 

Marzena Kędra Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu

Regulamin

Strategia przeciwdziałania przemocy i agresji

Wstęp

Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące i zagrażające zdrowiu dzieci i młodzieży uznaje się narkomanię, alkoholizm i prostytucję. Są to zjawiska, wobec których żaden dorosły nie powinien pozostawać obojętny, zwłaszcza że zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży najczęściej ze sobą współwystępują. Picie alkoholu czy odurzanie się narkotykami współwystępuje z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi, wczesną inicjacją seksualną. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nawiązywania kontaktów z grupami przestępczymi, a w dalszej kolejności popełniania przestępstw.

Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów spoczywa na nauczycielach. Szkoła, z racji powszechnego charakteru i funkcji, jest terenem, na którym w różnym stopniu i w różnej postaci ujawniają się niemal wszystkie nurtujące młodzież problemy. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego i podejmowania stosownych oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych, a wobec uczniów niedostosowanych – działań interwencyjnych.

Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu (czasem nawet życiu) uczniów. Nauczyciel częstokroć czuje się osamotniony i bezradny w sytuacji, kiedy ma do czynienia z zachowaniem w żadnym stopniu nie mieszczącym się w regulaminie szkoły, a nierzadko będącym czynem karalnym lub przestępstwem.

Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja wychowawcy, pedagoga czy dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców.

W zależności od okoliczności zdarzeń, kategorii popełnionego czynu oraz wieku sprawców – postępowanie wobec ucznia będzie różne.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach niecierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zlecone przez sędziego rodzinnego. 

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.

Podstawy prawne stosowanych procedur:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz.228 z p. zm. – tekst jednolity Dz. z 2002r. Nr 11 poz.109 z późn. zm. /oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą/.
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. Nr 35, poz.230 z p. zm./
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/.
 4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./
 5. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r.  w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67,  poz. 329 z późn. zm./
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz.226/.

Procedury

I. W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ, KTÓRY NIE UKOŃCZYŁ 18 LAT, UŻYWA ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW W CELU WPROWADZENIA SIĘ W STAN ODURZENIA, UPRAWIA NIERZĄD, BĄDŹ PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIA ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI, NAUCZYCIEL POWINIEN PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

 1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
 4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
 5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 
 6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.

II.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA SPRAWIAJĄCEGO TRUDNOŚCI  WYCHOWAWCZE    

1.Wychowawca przeprowadza wstępną diagnozę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia. 

 • swoich spostrzeżeniach informuje pedagoga/psychologa. 

2. Wychowawca wspólnie z pedagogiem/psychologiem informuje rodziców/prawnych opiekunów o istniejących trudnościach i zapoznaje ich z planem pomocy uczniowi. Jednocześnie zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów do rzetelnej współpracy. 

3. W razie potrzeby pedagog/psycholog proponuje rodzicom/prawnym opiekunom skorzystanie z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych w celu uzyskania diagnozy i wskazówek do pracy z dzieckiem. 

4. W przypadku braku współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami, lub też braku wymiernych efektów, pedagog/psycholog kieruje wniosek do sądu rodzinnego  o wgląd w sytuację rodziny.

III. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZACHOWANIA  UCZNIA    NIEMOŻLIWIAJĄCEGO PROWADZENIE LEKCJI 

1. Słowne zwrócenie uwagi na niewłaściwe postępowanie ucznia. 

2. Próba uspokojenia sytuacji w klasie.  

3. W przypadku konfliktu między uczniami – rozdzielenie stron.  

4. W przypadku braku reakcji ze strony ucznia/uczniów poproszenie  pedagoga/psychologa lub wicedyrektora o pomoc (w celu zaopiekowania się klasą), wyprowadzenie ucznia/uczniów z klasy przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, rozmowa wychowawcza. 

5. Powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów i wychowawcy klasy. 

6. W przypadku powtórzenia się niewłaściwego zachowania na lekcji – rozmowa z pedagogiem/psychologiem w obecności rodziców/prawnych opiekunów. Zaproponowanie opracowania programu modyfikującego zachowanie, ewentualnie wykonanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Poinformowanie dyrektora szkoły. 

8. Brak poprawy zachowania – rozmowa z dyrektorem szkoły w obecności rodziców, wychowawcy. 

9. Jeżeli nie ma widocznych pozytywnych skutków podjętych działań, powiadomienie sądu rodzinnego.   

IV. PROCEDURA ZACHOWANIA SIĘ W PRZYPADKU CZYNU O DUŻEJ     SZKODLIWOŚCI (NP. STWORZENIE ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA SWEGO LUB INNYCH, USZKODZENIE CIAŁA ITP.) 

Pracownik szkoły 

1. Zdecydowane, bezdyskusyjne, stanowcze, przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary. 

2. Rozdzielenie stron.  

3. Ustalenie granic: niedopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.  

4. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju dalszej interwencji.  

5. Udzielenie pierwszej pomocy ofierze zdarzenia i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.  

6. Wezwanie pomocy medycznej (w razie konieczności).  

7. Poinformowanie dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

8. Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów. 

9. Poinformowanie wychowawcy.  

10. Rozmowa indywidualna ze sprawcą, ofiarą i innymi osobami będącymi świadkami lub uczestnikami zdarzenia. 

11. Sporządzenie notatki służbowej dotyczącej zdarzenia.

V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTAUCJI NARUSZENIA NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ LUB ZNIEWAGI NAUCZYCIELA  

1. Powiadomienie dyrekcji i rodziców/prawnych opiekunów ucznia.  

2. Ustalenie przez pedagoga/psychologa/wychowawcę okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. 

3. Przeprowadzenie rozmowy przez pedagoga/psychologa, dyrektora szkoły ze sprawcą.  

4. Powiadomienie policji lub/i sądu rodzinnego.   

V. W przypadku, gdy nauczyciel ( inny pracownik szkoły) zauważy, że uczeń pali papierosy :

1. Powinien poinformować o tym wychowawcę klasy lub pedagoga.

2. Wychowawca (w porozumieniu z pedagogiem) wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów przez dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności pedagoga lub dyrektora szkoły. Rodzic zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

3. Pedagog przeprowadza rozmowę profilaktyczno – ostrzegawczą z uczniem.

4. Uczeń zobowiązuje się do niepalenia papierosów.

5. W przypadku ponownego palenia papierosów decyzją dyrektora szkoły, uczeń może być zawieszony w prawach ucznia (np. zakaz udziału w dyskotece)

VI. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3. W przypadku, gdy uczeń swoim zachowaniem i stanem zdrowia stwarza zagrożenie dla swego życia lub zdrowia innych osób, nauczyciel wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i udzielenia pomocy medycznej.

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

5. Powiadamia telefonicznie rodziców i zobowiązuje ich do odebrania dziecka ze szkoły.

6. Gdy rodzice odmawiają przyjścia do szkoły bądź kontakt z nimi jest niemożliwy, albo zachowanie nieletniego przed przybyciem rodziców daje powody do interwencji policji, dyrektor szkoły zawiadamia najbliższa jednostkę policji.

7. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

8. W porozumieniu z policją – specjalistą ds. nieletnich szkoła uzgadnia sposób dalszego postępowania wobec ucznia bądź jego rodziców.

VII. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 

VIII. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

UWAGA:

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest:

 • Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • Wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
 • Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;
 • Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat.

Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).

IX. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STWIERDZENIA DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO LUB CUDZEJ WŁASNOŚCI   

1. Interwencja – powstrzymanie sprawców.  

2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców (wykorzystanie monitoringu szkolnego).

3. Wezwanie rodziców/prawnych opiekunów. 

4. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji. 

5. Rozważenie podjęcia działań prawnych zmierzających do uzyskania rekompensaty od osób odpowiedzialnych za zaistniałą szkodę.

X. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY

1. Rozmowa wychowawcy z uczniem celem ustalenia okoliczności kradzieży.  

2. Poinformowanie dyrektora szkoły, pedagoga/psychologa o zaistniałej sytuacji.

3. Wezwanie do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazanie im informacji.

4. Zobowiązanie ucznia do oddania skradzionej rzeczy, ewentualnie pokrycia kosztów skradzionego przedmiotu.  

5. Powiadomienie policji (jeżeli sytuacja się powtarza lub dotyczy przedmiotu o większej wartości).

6. Dalszy tok postępowania prowadzi policja.   

XI. Procedura postępowania nauczycieli na wypadek ujawnienia agresji:

1. Nauczyciel, którzy zauważy zachowanie agresywne ucznia lub zostanie o nim poinformowany zgłasza ten fakt wychowawcy klasy lub pedagogowi.

2. Wychowawca ( pedagog) przeprowadza rozmowę z uczniem mającą na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

3. W przypadkach, gdy agresja jest skierowana na przedmioty, które w jej wyniku uległy zniszczeniu, wychowawca ( pedagog) wraz z uczniem ustala, w jaki sposób uczeń może naprawić (zminimalizować) efekty swojego działania. Informuje dyrektora szkoły i rodziców.

4. W przypadku, gdy agresja skierowana jest przeciwko drugiemu człowiekowi wychowawca (pedagog) przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia.

5. W poważnych przypadkach obowiązują procedury postępowania obowiązujące w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego.

AGRESJA – zaliczamy do niej:

 1. łamanie przepisów (praw ucznia), zakłócanie porządku,
 2. świadome naruszanie dyscypliny,
 3. odmowa i robienie na przekór,
 4. przeklinanie (agresja słowna),
 5. tyranizowanie (bardzo blisko przemocy),
 6. dyskryminacja,
 7. groźby użycia przemocy,
 8. wandalizm,
 9. bójki,
 10. ataki na nauczycieli,
 11. użycie broni i zbiorowa przemoc.
 12.  

Postawy sprzyjające powstawaniu agresji

 • Unikanie w szkole miejsc o szczególnie wysokim ryzyku występowania przemocy.
 • Ignorowanie skarg uczniów o tym, że grozi  im niebezpieczeństwo.
 • Ignorowanie choćby minimalnych przejawów przemocy, poniżanie, zastraszanie, tyranizowanie.
 • Ignorowanie  gróźb uczniów o planowanych atakach przemocy.
 • Ignorowanie pogłosek o uczniach, którzy mogą posiadać broń/niebezpieczne przedmioty.
 • Brak działań w przypadkach przemocy ze strony uczniów lub nieinformowanie o tego rodzaju zajściach.
 • Usprawiedliwianie agresywnych zachowań „dobrych uczniów” jako dopuszczalny środek agresji.
 • Zachowanie autorytarne i poniżające.
 •  

XII. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO LUB PRZESTĘPSTWA

 1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
 2. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
 3. Przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
 4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,
 5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
 6. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży). 

XIII. POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELA WOBEC UCZNIA, KTÓRY STAŁ SIĘ OFIARĄ CZYNU KARALNEGO

 1. Udzielenia pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,
 2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
 3. Powiadomienie rodziców ucznia,
 4. Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.
 •  

XIV. W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, INNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI LUB PRZEDMIOTÓW NALEŻY

 1. Zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom,
 2. Uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów.
 3. Wezwać policję – tel. 997 lub 112.

XV. PROCEDURA INTERWENCJI W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA NIEREALIZUJĄCEGO OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 1. Wychowawca dokonuje systematycznej analizy frekwencji uczniów.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek powiadomić wychowawcę o dłuższej niż tydzień nieobecności dziecka (telefonicznie lub osobiście). 
 3. W przypadku braku informacji ze strony rodziców/prawnych opiekunów o nieobecności ucznia dłuższej niż tydzień, wychowawca zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami ucznia i ustalenia przyczyny nieobecności.
 4. Gdy rodzic/opiekun prawny nie wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca wpisuje w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną.
 5. W przypadku zdiagnozowania wagarów ucznia wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, informuje o konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się powtarzał.
 6. Gdy niemożliwe jest nawiązanie telefonicznego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia – po dwóch tygodniach nieobecności wychowawca wysyła pisemne zawiadomienia do rodziców/prawnych opiekunów o absencji ucznia i nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego i zaprasza ich na rozmowę.
 7. Jeżeli nieobecności nadal się utrzymują, pedagog/psycholog zaprasza rodzica/opiekuna prawnego na rozmowę w celu zdiagnozowania sytuacji, podjęcia dalszych wspólnych działań odnośnie kontroli obecności ucznia na lekcjach (ze spotkania sporządzona jest notatka).
 8. Gdy uczeń jest nadal nieobecny w szkole, pedagog/psycholog wysyła upomnienie do rodziców/prawnych opiekunów wzywające do regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. W sytuacji braku reakcji rodziców/prawnych opiekunów ucznia wszczyna się postępowanie administracyjne i administracyjną egzekucję realizacji obowiązku szkolnego przez organ prowadzący.
 9. Pedagog /psycholog niezwłocznie informuje sąd rodzinny i/lub policję o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego.

XVI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PRZEMOCY Z UŻYCIEM INTERNETU ORAZ TELEFONU KOMÓRKOWEGO 

 1. Nauczyciel/wychowawca w przypadku podejrzenia, że zostały przy pomocy mediów naruszone dobra osobiste ucznia lub pracownika szkoły powiadamia o tym fakcie pedagoga/psychologa.
 2. Pedagog/psycholog zawiadamia dyrektora szkoły.
 3. Pedagog/psycholog zapewnia bezpieczeństwo i wsparcie ofierze przemocy, jak również wspólnie z wychowawcą ustalają okoliczności zdarzenia, sprawców i zabezpieczają dowody.
 4. Jeżeli sprawcami przemocy są uczniowie szkoły należy powiadomić rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji.
 5. Pedagog/psycholog przeprowadza rozmowę wyjaśniającą, informując zainteresowane osoby o dalszym postępowaniu i konsekwencjach prawnych. Zobowiązuje ucznia do usunięcia materiału ze szkodliwymi treściami.
 6. W sytuacji braku możliwości współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, sprawcy przemocy, pedagog/psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły zwraca się z prośbą do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny.
 7. Jeżeli zostały naruszone dobra osobiste pracownika szkoły przez ucznia, po dokładnym przeanalizowaniu sprawy, powiadomieniu dyrekcji szkoły, zgłoszeniu sprawy na policję, osoba pokrzywdzona ma możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.
 8. W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest nieznany, zawiadamia się administratora sieci w celu usunięcia materiałów.  

XVII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SAMOWOLNEGO OPUSZCZENIA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA 

 1. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji (telefonicznie lub za pośrednictwem ucznia lub innego pracownika szkoły).
 2. Wyznaczona przez dyrektora osoba przejmuje opiekę nad uczniami danej klasy, podczas gdy nauczyciel sprawdza czy uczeń przebywa gdzieś na terenie szkoły.
 3. Jeśli na terenie szkoły nie ma ucznia, nauczyciel o tym fakcie zawiadamia rodziców/opiekunów ucznia. 
 4. Dyrektor, lub inna wyznaczona przez niego osoba, telefonicznie powiadamia policję o samowolnym oddaleniu się ucznia ze szkoły.
 5. Nauczyciel sporządza notatkę z czynności podejmowanych w trakcie poszukiwania ucznia
 6.  
 1.  

ŚRODKI ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA PRZEZ SZKOŁĘ W RAMACH PROCEDUR: tzw. Interwencja profilaktyczna

 • Rozmowa profilaktyczno-ostrzegawcza z uczniem przeprowadzona przez wychowawcę lub  pedagoga szkolnego;
 • Rozmowa dyscyplinująca z uczniem w obecności dyrektora szkoły;
 • Zobowiązanie ucznia do zaniechania  negatywnego postępowania, zachowania;
 • Wezwanie rodziców/opiekunów ucznia do szkoły;
 • Zobowiązanie rodziców do systematycznego kontaktu ze szkołą (w terminach wyznaczonych przez wychowawcę ucznia) w celu monitorowania zachowania ucznia w szkole;
 • Zobowiązanie rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem w domu;
 • Zaproponowanie rodzicom/opiekunom alternatywnych form pomocy w rozwiązaniu trudnej sytuacji ucznia (psycholog, terapia, itp.)
 •  

W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie wymienione powyżej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynoście oczekiwanych rezultatów lub gdy też rodzice/opiekunowie ucznia odmawiają współpracy, nie stawiają się do szkoły, a nadal odbierane są sygnały o przejawach demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia  o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

Z działań interwencyjnych podejmowanych przez pracowników szkoły zawsze sporządzona zostaje notatka służbowa.  

O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia szkoła informuje rodziców na spotkaniach z rodzicami. 

Powyższe procedury są dostępne w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły. 

Obowiązuje od dnia