Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ
PolskiУкраїнська

Regulamin procedury zebrań z Rodzicami

Regulamin

Szkolne procedury zebrań z rodzicami i udzielania informacji rodzicom o sytuacji ucznia w szkole

I. W prowadzenie:

 1. 1. Powyższe procedury określają zasady organizacji zebrań i kontaktów szkoły z rodzicami oraz zadania i obowiązki poszczególnych podmiotów w tym zakresie: rodziców, wychowawcy klasy, nauczycieli, wicedyrektora i dyrektora.

II. Podstawa Prawna:

1.  USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

2. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

3. Statut Szkoły Podstawowej.

III. Cele procedur:

 • określenie zadań o obowiązków poszczególnych podmiotów szkoły,
 • ustalenie zasad komunikacji w relacji rodzice-szkoła,
 • systematyczne przekazywanie rodzicom bieżącej, w tym śródrocznej i rocznej informacji o postępach jego dziecka w nauce i zachowaniu,
 • systematyczne przekazywanie rodzicom bieżącej informacji na temat postępów ucznia w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • udzielanie rodzicom wsparcia w zakresie rozpoznawanych problemów dydaktycznych i wychowawczych dziecka,
 • zachęcanie rodziców do systematycznego udziału w zebraniach organizowanych na terenie szkoły,
 • zachęcenie rodziców do systematycznego informowania o mocnych i słabych stronach pracy szkoły oraz zagrożeniach bezpieczeństwa uczniów,
 • otwarcie na wspólne poszukiwanie rozwiązań podnoszących jakość pracy szkoły,
 • określenie stałych i zmiennych informacji przekazywanych rodzicom w czasie zebrań ułatwienie prowadzenia ewaluacji w zakresie organizacji zebrań z rodzicami.

IV. Zakres procedury:

 • uzyskanie w relacji rodzice –szkoła, informacji o wszechstronnym rozwoju dziecka oraz warunkach domowych i szkolnych dziecka,
 • procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców (prawnych opiekunów) oraz wicedyrektora, dyrektora.

V. Osoby upoważnione do udzielania informacji o dziecku (uczniu):

 1. 1. Informacji o dziecku mogą udzielać wyłącznie wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog, psycholog, wicedyrektor, dyrektor szkoły oraz w sytuacji związanej z udzieleniem pomocy medycznej-pielęgniarka.

VI. Miejsce i systematyka kontaktów z rodzicami:

 1. 1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i dyrektorem jest szkoła.
 2. 2. Dopuszcza się również możliwość indywidualnego kontaktu rodziców ze szkołą na wizycie domowej, czy na wywiadzie rodzinnym,
 3. 3. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu zebrań i konsultacji z rodzicami ujętym corocznie w planie pracy szkoły.
 4. 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zmienić terminy spotkań.
 5. 5. Informację z harmonogramem spotkań zamieszcza się na stronie internetowej szkoły.
 6. 6. Każdego roku organizowane są następujące formy spotkań z rodzicami:
 • zebranie ogólne i klasowe na początku roku szkolnego- wrzesień,
 • zebranie klasowe w I półroczu – listopad,
 • konsultacje klasowe i indywidualne o przewidywanych śródrocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów/edukacji oraz przewidywanej ocenie zachowania ucznia – grudzień/styczeń.
 • rozmowy trójstronne Rodzic – Uczeń – Nauczyciel – na zakończenie I półrocza – styczeń/luty,
 • konsultacje indywidualne – marzec/kwiecień
 • zebranie klasowe o przewidywanych rocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów/edukacji oraz przewidywanej ocenie zachowania ucznia – do końca maja.
 • inne formy spotkań z rodzicami zgodnie z bieżącymi potrzebami np. wychowawcy klasy, rodziców czy uczniów.
 1. 7. Dyrektor Szkoły przyjmuje rodziców w miarę dyspozycyjności oraz po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania.
 2. 8. Rodzice/opiekunowie uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami lub specjalistami w ważnych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem. Spotkania takie odbywają się przed lub po zakończonych przez nauczyciela zajęciach.
 3. 9. Nauczyciele nie udzielają informacji rodzicom/opiekunom o ich dziecku w czasie prowadzonych przez siebie zajęć lekcyjnych (również w czasie pełnienia dyżurów na korytarzu, czy terenie przy szkole).
 4. 10. Miejscem kontaktów dyrektora, nauczycieli, specjalistów i rodziców na terenie szkoły są:
 • gabinet pedagoga i psychologa szkolnego,
 • Pokój rodzicielski,
 • sale lekcyjne,
 • gabinet dyrektora,
 • poza tymi miejscami żadne informacje nie mogą być udzielane.
 1. 11. Wszelkich informacji o dziecku należy udzielać z zachowaniem zasad poufności i dyskrecji, stąd nie należy udzielać żadnych informacji rodzicom w miejscach publicznych, pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli/osób.
 2. 12. Wychowawca klasy powiadamia rodziców/opiekunów poprzez dziennik elektroniczny lub poprzez uczniów najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem zebrania/konsultacji podając datę, miejsce i godzinę spotkania.
 3. 13. Obecność rodzica/opiekuna na zebraniach jest obowiązkowa.
 • w razie kolejnych dwóch nieobecności rodziców (prawnych opiekunów), wychowawca klasy wysyła wezwanie pisemne (listownie),
 • w przypadku braku zainteresowania rodziców funkcjonowaniem i postępami w nauce ucznia, dyrektor szkoły może poinformować o zaistniałej sytuacji odpowiednie organy, w tym sąd rodziny.
 1. 14. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami w formie pisemnej lub telefonicznej.
 2. 15. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie w innych sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie pisemnej.

VII. Zadania i obowiązki wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, nauczycieli

i rodziców (zawarte są w Statucie Szkoły)

 1. 1. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:
 • zebrań klasowych z rodzicami,
 • konsultacji,
 • pisemnych informacji o postępach i zachowaniu ucznia,
 • indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
 • konsultacji telefonicznych dokumentowanych w dzienniku lekcyjnym.
 1. 2. Obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie

rodziców z następującymi zagadnieniami zgodnie z planem w danym roku szkolnym:

Wrzesień – zebranie na początku roku szkolnego:

Tematyka stała zebrania klasowego:

 • Zapoznanie rodziców z przepisami prawa oświatowego, w tym najważniejszymi dokumentami szkolnymi:
 • odpowiednio Statutem szkoły podstawowej,
 • programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły,
 • zapoznanie rodziców i uczniów z ZWO (Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania) i PZO (Przedmiotowymi Zasadami Oceniania), w tym z:
 • wymaganiami edukacyjnymi, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, zasadami poprawiania ocen klasyfikacyjnych,
 • kryteriami ocen zachowania
 • zapoznanie rodziców klas VIII szkoły podstawowej z terminami i zasadami egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej Zapoznanie z komunikatem dyrektora CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) w Warszawie o sposobie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do indywidualnych potrzeb uczniów oraz powiadomienie rodziców o konieczności złożenia stosownego oświadczenia w przypadku rezygnacji z tego dostosowania.
 • Poinformowanie rodziców o formach udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i przyjęcie od rodziców pisemnej zgody na udział ich dziecka w
 • Zebranie deklaracji rodziców związanych z nauczaniem religii/ etyki w szkole, wdż, dodatkowego języka
 • Zebranie ewentualnych decyzji rodziców o rezygnacji z uczęszczania dziecka na przedmiot wychowanie do życia w rodzinie,
 • Zapoznanie z planem wychowawczym wychowawcy klasy,
 • Zapoznanie rodziców z propozycjami zajęć pozalekcyjnych,
 • Poinformowanie rodziców o zasadach realizacji różnych programów i projektów: np. Program „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.
 • Zebranie informacji o pracy szkoły – ankieta
 • Przedstawienie innej tematyki zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły i potrzebami danego zespołu klasowego,

Listopad:– zebranie w pierwszym półroczu:

Tematyka stała zebrania klasowego:

 • Zapoznanie rodziców z bieżącymi wynikami uczniów (dydaktyczne, zachowanie. frekwencja) oraz sukcesami uczniów danej klasy – systematyczność oceniania.
 • Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców zaplanowanych w planie pracy wychowawcy zgodnie z potrzebami danego zespołu klasowego,
 • Przypomnienie o najbliższych terminach wynikających z kalendarza szkolnego,
 • Przedstawienie innej tematyki zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły i potrzebami danego zespołu klasowego,

Grudzień: – konsultacje klasowe lub indywidualne o przewidywanych śródrocznych ocenach z poszczególnych przedmiotów/edukacji oraz przewidywanej semestralnej ocenie zachowania

Ucznia.

Tematyka stała konsultacji:

 • Przedstawienie rodzicom przewidywanych semestralnych ocen z poszczególnych przedmiotów,
 • Poinformowanie rodziców o zagrożeniach semestralnymi ocenami niedostatecznymi z przedmiotu/przedmiotów oraz nieodpowiednimi i nagannymi ocenami śródrocznymi zachowania dziecka,
 • Przypomnienie rodzicom zasad przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego dla uczniów oraz odwołania od oceny zachowania,

Styczeń/luty– zebranie na zakończenie pierwszego półrocza:

Rozmowy trójstronne „Rodzice – Uczeń – Nauczyciel”

Tematyka:

 • Samoocena ucznia – prezentacja osiągnięć.
 • Dokładne zapoznanie rodziców z wynikami uczniów (dydaktyczne, zachowanie i frekwencja) oraz sukcesami dydaktyczno – wychowawczymi ucznia danej klasy,
 • Poinformowanie rodziców o postępach uczniów w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Przypomnienie o najbliższych terminach wynikających z kalendarza szkolnego w II półroczu (np. terminy egzaminu dl uczniów klasy VIII),
 • Zapoznanie/przypomnienie planu pracy wychowawcy klasy na II półrocze.
 • Zebranie uwag o pracy szkoły – ankieta

Marzec/kwiecień – konsultacje indywidualne wg potrzeb zgłaszanych przez rodziców oraz zapoznanie rodziców z zasadami, terminami i informacjami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej.

Maj – zebranie w II półroczu:

Tematyka stała konsultacji:

 • Przedstawienie rodzicom przewidywanych rocznych ocen z poszczególnych przedmiotów.
 • Przypomnienie rodzicom zasad przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego dla uczniów oraz odwołania od oceny zachowania.
 • Zapoznanie rodziców z sukcesami uczniów danej klasy,
 • Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców zaplanowanych w planie pracy wychowawcy zgodnie z potrzebami danego zespołu klasowego,
 • Przypomnienie o najbliższych terminach wynikających z kalendarza szkolnego,
 • Przedstawienie innej tematyki zgodnie z wytycznymi dyrektora szkoły i potrzebami danego zespołu klasowego.
 1. 3. Wychowawca klasy prowadzi szkolenia dla rodziców zgodnie z rozpoznanymi potrzebami na podstawie opracowanego planu pracy wychowawcy klasy oraz zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły
 2. 4. Zasady prowadzenia spotkań klasowych:
 1. a) wychowawca klasy powinien stosować następujące zasady:
 • zapoznać rodziców z opracowaną tematyką spotkania,
 • omawiać sprawy ogólne i bieżące dotyczące zespołu klasowego i szkoły ze wszystkimi rodzicami,
 • sprawy dotyczące bezpośrednio danego ucznia należy omawiać w rozmowie indywidualnej z rodzicami,
 • wskazywać rodzicom przede wszystkim poczynione postępy przez ucznia a w przypadku potrzeby uzupełnienia braków – wskazywać sposoby i udzielać rodzicom pomocy ze strony własnej i innych nauczycieli przedmiotu,
 • okazywać rodzicom, życzliwość, zrozumienie i troskę o rozwój ich dziecka, w przypadku trudności – udzielać rodzicom wsparcia, a w uzasadnionych przypadkach wskazywać osoby lub instytucje, które mogą udzielić dziecku/rodzinie pomocy,
 • w trudnych sytuacjach, przeprowadzać wspólną rozmowę z rodzicami i pedagogiem szkolnym, zaproszonym specjalistą, a w uzasadnionych sytuacjach również dyrektorem szkoły,
 1. b) za niewłaściwe uważa się:
 • przekazywanie i uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli poza szkołą np. na ulicy,
 • przeszkadzanie nauczycielowi w czasie lekcji w celu uzyskania informacji o uczniu, lub w czasie pełnienia przez niego dyżuru czy innych ważnych czynności służbowych,
 • próby uzyskiwania informacji o uczniu w domu rodzinnym lub telefonicznie na prywatny numer nauczyciela bez jego zgody,
 • zasięganie informacji o uczniu od osób trzecich np. woźnego, pracowników szkoły, czy nauczycieli, którzy nie prowadzą zajęć z uczniem.

5. Rola rodziców w życiu klasy i szkoły:

 • zgłaszanie propozycji do klasowego planu pracy wychowawcy, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz zmian w Koncepcji Pracy Szkoły,
 • wybór trójki klasowej i przedstawiciela do Rady Rodziców,
 • rozwiązywanie problemów we współpracy z wychowawcą klasy, nauczycielami i specjalistami,
 • współorganizacja imprez klasowych: wycieczki, ognisko, zabawa choinkowa, dzień babci i dziadka, dzień matki, wigilii klasowych oraz innych okolicznościowych spotkań zgodnie z planem pracy wychowawcy i programem wychowawczym szkoły,
 • dbanie o wystrój klasy i szkoły,
 • nagradzanie rodziców listem pochwalnym za wyniki w nauce i inne wybitne osiągnięcia dziecka, jako forma uhonorowania i motywacji do nauki,
 • informowanie szkoły o jej mocnych i słabych stronach, wskazywanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów,
 • zgłaszanie pojawiających się potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia ich dziecku właściwej opieki, w tym opieki świetlicowej,
 • wspieranie szkoły w zakresie podnoszenia jakości jej pracy,
 • w trosce o zapewnienie maksimum bezpieczeństwa, opieki i właściwego rozwoju dziecka z chorobą przewlekłą, rodzice zobligowani są do poinformowania szkoły o zaistniałej sytuacji zdrowotnej dziecka,
 1. 5. W trakcie zebrań klasowych za niewłaściwe uważa się:
 • dokonywanie tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego,
 • publiczne czytanie ocen,
 • używanie nazwisk przy przykładach negatywnych,
 • podważanie hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców.
 1. 6. W przypadku zaplanowanego przez wychowawcę klasy spotkania rodziców z nauczycielami, nauczyciele mają obowiązek wziąć w nim udział.
 2. 7. Wychowawca klasy korzysta ze wsparcia pedagoga i psychologa szkolnego w czasie przygotowania zebrania, który:
 • pomaga zebrać niezbędne informacje o uczniu,
 • udziela wsparcia rodzicom uczniów, którzy mają różne kłopoty z nauką, zaburzeniami lub znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.
 1. 8. Dyrektor szkoły realizuje następujące zadania:
 • opracowuje corocznie harmonogram spotkań z rodzicami,
 • współpracuje z Radą Rodziców zgodnie z zapisami Statutu szkoły,
 • udziela wsparcia wychowawcom klas w prowadzeniu systematycznych kontaktów z rodzicami, w szczególności z rodzicami, którzy nie uczestniczą regularnie w zebraniach.
 • opracowuje dodatkową tematykę zebrań klasowych wynikającą z bieżących potrzeb szkoły i klasy,

VIII. Uwagi i wnioski związane z pracą szkoły:

1. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:

 • wychowawcy klasy,
 • pedagoga/psychologa
 • dyrektora lub wicedyrektora szkoły,
 • Rady Pedagogicznej,
 • organu prowadzącego szkołę
 • organu nadzorującego szkołę

IX. Dokumentowanie zebrań i kontaktów z rodzicami:

 1. 1. Wychowawca każdorazowo odnotowuje obecność rodziców w dzienniku elektronicznym oraz sporządza listę obecności (na której w wyznaczonym miejscu rodzic składa podpis ) z podaniem daty spotkania, tematyki spotkania.
 2. 2. Wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu sporządza notatkę, która zawiera informację o terminie, temacie i przebiegu oraz efektach rozmowy indywidualnej w dzienniku elektronicznym, dzienniku pedagoga/psychologa.
 3. 3. W uzasadnionych przypadkach sporządza się notatkę służbową.

XI. Wprowadzanie zmian w procedurach:

 1. 1. Zmiany wprowadzane są przez Dyrektora, z zachowaniem zasad ewaluacji szkoły z informacją dla Rady Pedagogicznej. Przy wprowadzaniu zmian uwzględnia się opinię Rady Rodziców.
 2. 2. W trosce o zapewnienie wysokiej jakości współpracy i rzetelności osoby objęte procedurami zobowiązują się do przestrzegania powyższej procedury.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. 1. Powyższe procedury zostają opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Marzena Kędra
Dyrektor PSP Cogito w Poznaniu

PolskiУкраїнська