Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ

Zarządzenie nr 11/2019/2020
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu
z 28 sierpnia 2020 r.

            Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia z 12.08.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. (Dz.U. Z 14.08.2020 poz.1394) i w związku z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 6 sierpnia 2020 r.,  dla szkół podstawowych, wprowadzam procedury obowiązujące uczniów, pracowników i rodziców.

§1

Z dniem 1 września 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu wprowadzam procedurę do stosowania przez pracowników, uczniów i rodziców:

 1. Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19 obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu – załącznik nr 1.

§2

Tracą moc zarządzenia wydane od 13 marca 2020 r. do 25 czerwca 2020 r.

 • w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w sprawie wprowadzenia procedur;
 • Zasady i organizacja zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, konsultacji dla uczniów oraz zajęć rewalidacyjnych w czasie pandemii w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu.

§3

Zarządzenie obowiązuje 1 września 2020 r.

Dyrektor Szkoły
Marzena Kędra

 

 Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 11/2019/2020
z dnia 28.08.2020 r.

 Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19 obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia z 12.08.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. (Dz.U. z 14.08.2020 poz.1394)

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2020 r.

§1

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze szkoły

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły w wyznaczonym miejscu:
 3. Klasy 1a, 1b, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8 – uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem przy sali gimnastycznej
 4. Klasy 2b, 3a, 3b – uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem od strony nowej szkoły
 5. Klasy 2a, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c – uczniowie wchodzą i wychodzą wejściem od strony poradni psychologiczno – pedagogicznej
 6. Każdy uczeń/uczennica po wejściu do budynku szkoły ma obowiązek bezzwłocznie zdezynfekować lub umyć ręce.
 7. Rodzice/opiekunowie uczniów klas 2-8 odprowadzają dzieci tylko do drzwi szkoły. Za wyjątkiem rodziców uczniów klas 1, którzy mogą towarzyszyć dziecku w miesiącu wrześniu.
 8. Rodzice/opiekunowie dzieci z klas 1 – 3, których dzieci są zapisane do świetlicy szkolnej odbierając dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej i oznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 9. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 10. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 2 m,
 11. dystansu od pracowników szkoły min. 2 m,
 12. opiekunowie po wejściu do budynku szkoły zobowiązani są do założenia maseczki ochronnej zakrywającej noc i usta oraz zdezynfekowania rąk.
 13. Osoby z zewnątrz mogą wejść do budynku szkoły wejściem głównym i są one zobowiązane są do stosowania środków ochronnych: maseczka osłaniająca usta i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 14. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 15. Dzieci z objawami alergii (katar, kaszel) muszą dostarczyć zaświadczenie o chorobie alergicznej, inaczej nie będą wpuszczane na zajęcia.

§2

Organizacja zajęć w szkole

 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w formie tradycyjnej odbywają się zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny tygodniowym planem zajęć (załącznik).
 2. Dyrektor szkoły w miarę możliwości przypisuje każdemu oddziałowi stałą salę zajęć do realizacji zajęć obowiązkowych. Niektóre lekcje: wychowanie fizyczne, informatyka, języki obce, zajęciach artystyczne i przyrodnicze odbywają się w innych salach.
 3. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. W miarę możliwości poszczególne klasy szkolne nie będą się kontaktować między sobą w budynku szkoły i na szkolnym boisku.
 5. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie wyłącznie rodziców pracujących, którym szkoła zapewnia opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny 17. 00. Dla uczniów z klas 1 – 3 są zorganizowane zajęcia w obrębie danej klasy (szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie świetlicy szkolnej).
 6. Dzieci z klas wyższych mają zapewnione zajęcia świetlicowe wyłącznie na wniosek rodziców. W pierwszej kolejności do świetlicy przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących, w drugiej obydwojga pracujących rodziców. Pozostałe w miarę wolnych miejsc. Zajęcia prowadzone są w grupach mieszanych wiekowo. Podczas pobytu w świetlicy każde dziecko ma obowiązek założenia i przebywania w maseczce ochronnej zakrywającej nos i usta podczas trwania zajęć oraz zdezynfekowania rąk. Uczeń jest zobowiązany do przynoszenia własnej maseczki lub przyłbicy (szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie świetlicy szkolnej).
 7. Każdy nauczyciel świetlicy ma przypisaną opiekę dla uczniów z poszczególnych klas i dla nich stwarza warunki do pobytu na świeżym powietrzu organizując zajęcia wynikające z zainteresowań uczniów lub zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo – profilaktycznym.
 8. Zajęcia dodatkowe: kanony, koła zainteresowań, korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne, Akademia Kompetencji i inne będą realizowane tylko w obrębie danej klasy. Jeżeli wystąpi konieczność zorganizowania zajęć w grupach mieszanych – międzyoddziałowych, wówczas każde dziecko ma obowiązek założenia i przebywania maseczce ochronnej zakrywającej nos i usta podczas trwania zajęć.
 9. Wyposażenie sali pozbawione jest przedmiotów, których nie można wyprać lub przeprowadzać skutecznej dezynfekcji.
 10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 11. Nauczyciel informatyki zapewni uczniom bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się w pracowniach informatycznych i uwzględni to w regulaminie pracowni.
 12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W miarę potrzeby sala jest dezynfekowana.
 13. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Podczas przerwy uczniowie zostają w swojej sali lub korzystają z terenu przyszkolnego.
 14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z przerw na świeżym powietrzu (teren przyszkolny – boisko, ogród) wg harmonogramu i zawsze pod opieką nauczyciela.
 15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 16. Przerwy międzylekcyjne są dostosowane do potrzeb organizacyjnych szkoły, z uwzględnieniem możliwości dezynfekcji pomieszczeń oraz z uwagi na organizację wydawania obiadów.
 17. Ustala się przerwy międzylekcyjne dla uczniów klas IV-VIII, w tym 2 długie przerwy obiadowe.
 18. Uczniowie w trakcie przerwy międzylekcyjnej nie przemieszczają się na inne kondygnacje niż kondygnacja na której znajduje się ich sala zajęć z wyjątkiem: przerw na powietrzu, gdzie schodzą i wchodzą wyjściem wyznaczonym dla danej klasy
 19. Uczniowie w trakcie długiej przerwy mogą korzystać z terenów boiska pod opieką nauczycieli dyżurujących. Wejście i powrót z przerwy do budynku odbywa się wejściem wskazanym dla danej klasy.
 20. Nauczyciele, których uczniowie zmieniają salę lekcyjną oraz nauczyciele wychowania fizycznego, informatyki i języka angielskiego w przypadku podziału zespołu klasowego na grupy są zobowiązani do przyprowadzania i odprowadzania uczniów do wyznaczonych sal.
 21. Szczegółową organizację pracy i zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin, który uwzględnia konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece oraz harmonogram godzin jej pracy.
 22. W szkole są dostępne dystrybutory wody, korzystanie z nich odbywa się pod nadzorem

§3

Zasady organizacji zajęć na obiektach sportowych: sala gimnastyczna i boiska szkolne

 1. Po wejściu na teren obiektu należy zdezynfekować ręce płynem z dozownika zamontowanego przy drzwiach wejściowych.
 2. Grupa korzystająca z boiska przechodzi przez wejście przy sali gimnastycznej.
 3. Po zakończeniu zajęć pracownik przeprowadza dezynfekcję.
 4. Uczniowie w trakcie długiej przerwy mogą korzystać z terenów boiska pod opieką nauczycieli dyżurujących. Wejście i powrót z przerwy do budynku odbywa się wejściem wskazanym dla danej klasy.
 5. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 7. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali gimnastycznej podłoga będzie myta detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 9. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego należy prowadzić na otwartej przestrzeni.
 10. Stroje sportowe na lekcje wf uczeń przechowuje w sali zajęć.

§4

Wydawanie posiłków

 1. Żywienie w szkole obsługiwane jest przez firmę cateringową.
 2. Posiłki w pojemnikach jednorazowych wraz ze sztućcami jednorazowymi dostarczane są o wyznaczonej godzinie do sali lekcyjnej przez wyznaczonych pracowników.
 3. Posiłki spożywane są przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku
 4. Przed posiłkami dzieci myją ręce, zgodnie z instrukcją, pod nadzorem nauczyciela.

§5

Zebrania i konsultacje z rodzicami

 1. Pierwsze zebrania organizuje się zdalnie 31 sierpnia 2020 r. ich celem jest przedstawienie „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa”
 2. Drugie zebranie jest organizacyjne w wyznaczonych terminach – odbywają się w budynkach szkolnych z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.
 3. Kolejne zebrania rodzicielskie odbywają się w systemie zdalnym. Konsultacje odbywają się w formie zdalnej, w szczególnych przypadkach mogą przyjąć formę bezpośredniej rozmowy na terenie szkoły.
 4. Konsultacje rodziców winny być poprzedzone zgłoszeniem do nauczyciela/specjalisty, który wyznacza godzinę i ewentualnie salę spotkania w terminie przewidzianym na konsultacje.
 5. W przypadku zapotrzebowania rodziców na wydanie dokumentów/ zaświadczeń przez szkołę, zgłasza poprzez pocztę elektroniczną do sekretariatu szkoły (adres: spcogito@operator.edu.pl) a termin i sposób odbioru dokumentów zostanie wskazany informacją zwrotną lub telefonicznie).

§6

Kontakty z dyrektorem i wicedyrektorami szkoły

 1. Kontakty bezpośrednie są możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu daty i godziny spotkania za pośrednictwem sekretariatu w szkole.
 2. Wskazane są kontakty za pośrednictwem poczty elektronicznej i platformy Ofiice365 lub dziennika elektronicznego – Librus.

§7

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Wszystkie osoby dorosłe po wejściu do placówki są zobowiązane do dezynfekcji rąk, noszenia maseczki ochronnej.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z boiska i po skorzystaniu z toalety.
 3. Pracownicy obsługi wykonują swoje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych tj.: poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty stolików, oparcia krzesełek i siedziska, włączniki.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Po każdym zakończeniu zajęć dydaktycznych każda sala jest dezynfekowana przez pracowników firmy sprzątającej, co musi być odnotowane w karcie monitoringu pomieszczeń, a w szczególności sale komputerowe.
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy obsługi powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem do użycia go w razie konieczności, np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka.
 7. Plastelinę, ciastolinę, itp. wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta a inne przedmioty używane przez dzieci (kredki, nożyczki, itp.) spryskać co najmniej raz dziennie płynem do dezynfekcji.
 8. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych szkoły są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji instrukcje ich używania.
 9. Toalety są systematycznie po każdej przerwie dezynfekowane, co musi być odnotowane w karcie monitoringu pomieszczeń.
 10. Prowadzony jest codzienny monitoring prac porządkowych przez osoby odpowiedzialne za czystość w danych pomieszczeniach, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, wyłączników światła, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i innych pomieszczeniach szkoły.

§8

Szybka ścieżka komunikacji z rodzicami

 1. W celu zapewnienia sprawnej komunikacji z rodzicami/prawnymi opiekunami ze szkołą -rodzic zobowiązany jest do podania aktualnego numery telefonów do kontaktu.
 2. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych wymaga natychmiastowej aktualizacji.
 3. Rodzic kontaktuje się ze szkołą: telefonicznie pod nr 533 337457 mailowo: spcogito@operator.edu.pl
 4. W godzinach pobytu dziecka w szkole rodzic/ prawny opiekun zobowiązuje się do natychmiastowego odbierania połączeń przychodzących ze szkoły.
 5. Rodzic zobowiązany jest do bieżącego śledzenia strony internetowej szkoły.
 6. Rodzic zobowiązany jest do bieżącego śledzenia wiadomości na Librusie.

§9

Postępowanie w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u uczniów

 1. Należy dokonać, za zgodą rodzica, pomiaru temperatury ciała.
 2. Odizolować je w wyznaczonym miejscu – zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
 3. Niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 4. Skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną pod numerami telefonów: 609 794 670 całodobowo lub 518 097 443 w godzinach 7:00 -21:35 lub Izbą przyjęć oddziału zakaźnego Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia ul. Szwajcarska 3 – 61 8 739 346, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem  i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń bezzwłocznie poddaje się  gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 10. Dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

§10

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosuje się rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 3. W szkole zostało wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
 • 11

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
 2. każdego pracownika szkoły/ rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 3. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 4. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 5. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 6. pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 7. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 8. jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 9. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 10. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

§12

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.  
 2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

§13

Ogólne warunki bezpieczeństwa obowiązujące w szkole

 1. W szkole:
 • stwarza się warunki dla pracowników i uczniów zgodnie z wymogami zwiększonego reżimu sanitarnego;
 • wyznacza się pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika;
 • wyposaża się pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny, w skład, którego wchodzi:
  1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 2 maski medyczne, co najmniej 10 par rękawiczek jednorazowych.
 • Zapewnia się w porozumieniu z organem prowadzącym środki ochrony osobistej dla pracowników, w tym: rękawiczki jednorazowe, maseczki oraz środki higieniczne do mycia rąk oraz dezynfekcji rąk i powierzchni.

2. Zabezpieczenie termometrów bezdotykowych w każdym pokoju nauczycielskim wraz z kartą pomiaru temperatury i rękawiczkami jednorazowymi.

3. Pracownicy zostaną zapoznani z kartami charakterystyki stosowanych w szkole środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni.

§14

Zasady i organizacja przygotowanie pomieszczeń dydaktycznych do zadań opiekuńczo- wychowawczych, zajęć rewalidacyjnych, konsultacji i korzystania z biblioteki.

 1. Przygotowanie pomieszczeń, w których przebywać będą uczniowie podczas zajęć opiekuńczych lub konsultacyjnych, polega na pozostawieniu w pomieszczeniu, tylko takich pomocy dydaktycznych, które można każdorazowo łatwo zdezynfekować.
 2. Wszelkie przedmioty materiałowe, pluszaki, itd., powinny zostać schowane,
 3. W sali zajęć stoliki uczniowskie winny być ustawione w odległości z zachowaniem dystansu.
 4. Sala zajęć oraz inne pomieszczenia, z których będą korzystać uczniowie powinna być przed rozpoczęciem tych zajęć wywietrzona.
 5. Wietrzenie pomieszczeń powinno odbyć się także po każdorazowej odbytej konsultacji z uczniem lub grupą uczniów. Wietrzenie pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia opiekuńcze powinno odbywać się minimalnie co 2 godziny lub po każdym wyjściu grupy uczniów na boisko szkolne.
 6. Sprzęt sportowy, z którego korzystają uczniowie na boisku szkolnym i na sali gimnastycznej powinien być zdezynfekowany, po każdorazowym użyciu przez grupę uczniów.
 7. Pracownicy obsługi zobowiązani są do dokonywania dezynfekcji toalet i pomieszczeń łazienkowych i odnotowywanie dokonanej dezynfekcji na KARCIE MONITOROWANIA DEZYNFEKCJI.
 8. Dezynfekcja pomieszczeń, w których odbywają się konsultacje powinna się odbywać po zakończeniu każdego spotkania z uczniem. Szczegółowej dezynfekcji podlegać powinny klamki, biurka i stoły, oparcia krzeseł, klawiatury, włączniki światła.

§15

Obowiązki pracowników

 1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą procedurą oraz jest zobowiązany do jej stosowania.
 2. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji, a w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, COVID-19 lub innej choroby zakaźnej z objawami grypopodobnymi (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora oraz korzysta z porady lekarza i stosuje się do jego zaleceń.
 3. Pracownicy bezwzględnie przy każdym wejściu do szkoły i w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk.

§16

Obowiązki nauczycieli w okresie pandemii

 1. Nauczyciele pracują w budynku szkolny, w przypadku nauczania hybrydowego, wykonując pracę zdalną na terenie szkoły.
 2. W przypadku braku dzieci na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy organizowanych na terenie szkoły, nauczyciele pozostają w godzinach pracy szkoły do dyspozycji dyrektora. 
 3. Do obowiązków nauczyciela, w tym prowadzącego zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy z uczniami należy w szczególności:
 4. wyjaśnianie uczniom, zasad obowiązujących w szkole i powód dla którego zostały wprowadzone;
 5. instruowanie i demonstrowanie techniki właściwego mycia rąk;
 6. zwracania uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na boisku szkolnym;
 7. dopilnowanie, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami itp. między sobą;
 8. organizowanie przerw w klasach I-III w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min ale nie w czasie przerw przyjętych dla uczniów kl. IV-VIII.
 9. Uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela w sali zajęć lub na świeżym powietrzu, na ogrodzonym terenie szkoły.
 10. Uczniowie podczas zajęć nie muszą mieć maseczki, co może ulec zmianie w zależności od okoliczności za wyjątkiem zajęć opiekuńczo – wychowawczych organizowanych w grupach międzyklasowych (świetlica dla dzieci z klas wyższych).
 11. Nauczyciele zobowiązani są wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby, także w czasie zajęć.
 12. Nauczyciele organizują wyjścia uczniów na teren boiska, tak aby uczniowie innej grupy nie mieszali się ze sobą.
 13. Nauczyciel organizuje zajęcia w taki sposób, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 14. Nauczyciele, których uczniowie zmieniają salę lekcyjną oraz nauczyciele wychowania fizycznego, informatyki i języka angielskiego w przypadku podziału zespołu klasowego na grupy są zobowiązani do przyprowadzania i odprowadzania uczniów do wyznaczonych sal.
 15. Nauczyciele obserwują uczniów i w przypadku niepokojących objawów postępują jak opisano w  §9

§17

Obowiązki pracowników obsługi w okresie pandemii

 1. Pracownicy obsługi pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu.
 2. Do obowiązków pracowników obsługi należy w szczególności:
 3. usuwanie z sal przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany;
 4. wietrzenie sal, w których organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę;
 5. bieżąca dezynfekcja toalet;
 6. każdorazowo dezynfekowanie ławki i krzesła po zmianie sali przez uczniów;
 7. wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;
 8. dezynfekowanie powierzchni dotykowych tj. poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty i powierzchnie płaskie, w tym blaty ławek, oparcia i siedziska krzeseł po każdym zakończeniu zajęć;
 9. pomoc w odizolowaniu dziecka z niepokojącymi objawami zdrowotnymi do właściwego pomieszczenia w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

§18

Obowiązki pracowników kuchni

 1. Do obowiązków pracowników kuchni należy w szczególności:
 2. rygorystyczne przestrzeganie warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia;
 3. utrzymywanie odległości dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy;
 4. stosowanie środków higieny osobistej w postaci fartuchów oraz rękawiczek;
 5. szczególnie staranna dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;
 6. gruntowne dezynfekowanie powierzchni, sprzętów i pomieszczeń zaplecza kuchennego, zmywalni po zakończonej pracy;
 7. dochowanie dbałości o higieniczny odbiór obiadu od cateringu i zwracanie uwagi by catering nie wchodził na teren stołówki.
 8. Wydawanie posiłków z zachowaniem reżimu sanitarnego.

§19

Obowiązki pracowników administracji

 1. Do obowiązków pracowników administracji szkoły w okresie pandemii należy:
 2. wykonywanie swoich obowiązków z uwzględnienie procedur dotyczących zachowania reżimu bezpieczeństwa;
 3. przeszkolenie podległych pracowników w zakresie stosowanych procedur;
 4. systematyczne monitorowanie wykonywania instrukcji i zaleceń oraz procedur związanych ze stosowaniem reżimu bezpieczeństwa;
 5. zachowanie dystansu 1,5 m oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z uczniami;
 6. przyjmowanie interesantów w miarę możliwości za pomocą poczty elektronicznej i telefonu , a w szczególnych przypadkach w swoim pokoju tylko indywidualnie z zachowaniem z zachowaniem reżimu sanitarnego.

§20

Obowiązki rodziców

 1. Do obowiązków rodziców należy w szczególności:
 2. zapoznanie się z niniejszą procedurą przed decyzją o przyprowadzeniu dziecka do szkoły;
 3. przekazywanie telefonicznie lub poprzez e-dziennik informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły;
 4. pisemnego wyrażenia zgody na udział w zajęciach/konsultacjach;
 5. nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
 6. zapewniają dziecku, indywidualną osłonę ust i nosa podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych (świetlica) prowadzonych w grupach międzyklasowych (klasy wyższe);
 7. przyprowadzają do szkoły tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów chorobowych;
 8. zmierzenie dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły, a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37 ºC, pozostanie w domu.
 9. regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust;
 10. nie pozwalają dzieciom z klas 1-3 na przynoszenie do szkoły zabawek, kocyków, przytulanek, itp;
 11. zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;
 12. informowanie o zmianie numeru telefonu kontaktowego;
 13. niezwłoczne odbieranie telefonów ze szkoły i natychmiastowe przybycie do szkoły jeżeli zaistnieje taka konieczność.

 

Postanowienia końcowe

 1. Procedura zostaje wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 28. 08.2020r.
 2. Z procedurą zapoznani zostają nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzicie poprzez przesłanie procedury drogą elektroniczną, przedstawienie podczas zebrania z rodzicami.
 3. Procedura jest dostępna na stronie internetowej szkoły w aktualnościach.
 4. Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

 

Zarządzenie nr 12/2019/2020
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu
z 31 sierpnia 2020 r.

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia z 12.08.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. (Dz.U. Z 14.08.2020 poz.1394) i w związku z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 6 sierpnia 2020 r.,  dla szkół podstawowych, wprowadzam „Procedurę organizacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w czasie pandemii”

§1

Z dniem 1 września 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu wprowadzam „Procedurę organizacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w czasie pandemii”

§2

Zarządzenie obowiązuje 1 września 2020 r.

Dyrektor Szkoły
Marzena Kędra

 

 

 

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 12/2019/2020
z dnia 31.08.2020 r.

Procedura organizacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w czasie pandemii

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia z 12.08.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. (Dz.U. z 14.08.2020 poz.1394)

§1

Przygotowanie do edukacji zdalnej

W zakresie dostępu do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu.

 1. Wychowawca klasy w dniach 2 – 5 września 2020 r. ustala zasoby sprzętowe w domu i dostęp do internetu każdego ucznia i przekazuje informacje w formie pisemnej dyrektorowi szkoły.
 2. W przypadku braku narzędzi wśród uczniów (sprzęt komputerowy i dostęp do internetu), i w przypadku organizacji nauki w formie zdalnej, nauczyciele przygotowują raz w tygodniu pakiety zadaniowe, które udostępniają uczniom lub ich rodzicom/opiekunom za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 3. Dyrektor w miarę posiadanych zasobów udostępnia przez użyczenie na piśmie sprzęt uczniom i nauczycielom.
 4. Dyrektor w przypadku wyczerpania zasobów szkoły zgłasza zapotrzebowanie w sprzęt do organu prowadzącego.
 5. Sposoby realizacji zajęć edukacyjnych w formie zdalnej oraz komunikacji z uczniami i rodzicami:
  • wszyscy nauczyciele i uczniowie oraz rodzice korzystają ze szkolnej platformy Office 365,
  • wychowawcy zobowiązani są do dnia 7 września przekazać uczniom i rodzicom kody dostępu do platformy (jeżeli jeszcze nie mają),
  • dziennik elektroniczny służy zarówno do dokumentowania działalności edukacyjnej jak i do korespondencji z rodzicami i uczniami,
 6. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia zajęć zdalnych on-line z wykorzystaniem aplikacji Teams, pakietu Office365.
 7. Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych określono w Regulaminie korzystania z platformy Office365 dla Edukacji w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu.
 8. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać w trakcje edukacji zdalnej. Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z materiałów i źródeł wiedzy:
  • Podręcznik w formie papierowej i elektronicznej
  • E-booków
  • Platform edukacyjnych rekomendowanych przez MEN
  • Własnych materiałów w formie prezentacji multimedialnych lub zaczerpniętych z internetu ale sprawdzonych wcześniej przez nauczyciela (linki do źródeł internetowych, w których nie stosuje się reklam i które gwarantują bezpieczne korzystanie przez uczniów).

§2

Organizacja pracy szkoły w systemie hybrydowym

 1. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, za zgodą organu prowadzącego i Powiatowego Inspektora  Sanitarnego może wprowadzić system hybrydowy nauczania.
 2. „Nauczanie hybrydowe to nauczanie, w którym wykorzystuje się różne środowiska uczenia. Najczęściej rozumie się przez to łączenie metod tradycyjnych z elementami e-learningu. W sieci można umieścić potrzebne uczniom materiały albo treść zadań. (…) Komunikatory internetowe pozwalają na szybszy i mniej kłopotliwy logistycznie kontakt ze uczniami.”[1]
 3. Nauka odbywałaby się częściowo stacjonarnie, a częściowo zdalnie.
 4. Zaproponowane rozwiązanie przyczyni się do zmniejszenia liczby uczniów w szkole, a co za tym idzie możliwość zachowania większego dystansu społecznego oraz zapewnienia uczniom przestrzeni do uczenia się w tej samej sali.
 5. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do przygotowania warunków do pracy z uczniem w systemie hybrydowym, w tym wykorzystania platformy Office365 w trybie stacjonarnego nauczania , w tym np.: poprzez:
  • udostępnianie uczniom zadań edukacyjnych
  • zamieszczanie źródeł wiedzy
  • zamieszczanie materiałów dydaktycznych
  • podejmowanie działań pracy w chmurze
  • przesyłanie informacji zwrotnej / oceny opisowej uczniom i rodzicom
  • prowadzenie korespondencji z uczniami i rodzicami
  • odbywanie konsultacji z uczniami i rodzicami poprzez platformę
  • prowadzenie zebrań rodzicielskim on-line, itp.
 6. Szczegółowe rozwiązania nauczania hybrydowego zostaną wdrożone w miarę możliwości i w zależności od okoliczności.

§3

Organizacja pracy szkoły w systemie  zdalnym

 1. W przypadku całkowitej pracy zdalnej szkoły, uczniowie pozostają w domu i podejmują aktywność edukacyjną zgodnie z tygodniowym planem zajęć w formie on-line na platformie Office365, realizując tym samym obowiązek szkolony.
 2. Praca uczniów w formie zdalnej jest monitorowana.
 3. Nauczyciele w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły prowadzą lekcje on-line za pośrednictwem platformy Office365 odnotowując zaplanowane lekcje kalendarzu Teams i dzienniku elektronicznym, co jest sposobem na komunikację z uczniami i rodzicami.
 4. Zasady bezpieczeństwa
  • Zgodnie z przepisami RODO, zabrania się nagrywania lekcji bez uprzedniej pisemnej zgodny nauczyciela prowadzącego.
  • Nauczyciel może przygotować nagranie lekcji lub jej fragmentu do odtworzenia w systemie pracy zdalnej jednocześnie jest zobowiązany do bezpośredniego kontaktu z uczniami pomimo odtwarzania nagranej lekcji.
  • Nauczyciel monitoruje obecność uczniów na lekcji i stopień zrozumienia poruszanych zagadnień.
 5. Nauczyciele sprawdzają frekwencje uczniów na zajęciach on -line i monitorują ich efektywność.
 6. W przypadku nieobecności ucznia na trzech kolejnych lekcjach nauczyciele zgłaszają ten fakt rodzicom, pedagogowi, wychowawcy oraz wicedyrektorowi, którzy są zobowiązani do wyjaśnienia przyczyn absencji ucznia oraz podjęcia stosownych działań na rzecz realizacji obowiązku szkolnego.
 7. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w formie zdalnej odbywają się zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny tygodniowym planem zajęć, w godzinach:

1 – 8.00-8.30
2 – 9.00-9.30
3 – 10.00-10.30
4 – 11.00-11.30
5 – 12.00-12.30
6 – 13.00-13.30
7- – 14.00-14.30
8 – 15.00-15.30
9 – 16.00-16.30
10 – 16.45-17.15 (zajęcia pozalekcyjne)

 1. W szczególnych przypadkach lekcja może trwać do 45 min, niemniej jednak jej organizacja winna obejmować różnorodną aktywność uczniów, w tym praca poza monitorem.
 2. Każdy nauczyciel odbywa konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów, w wymiarze, który jest sumą 1/3 każdej odbytej lekcji w formie zdalnej, o których informuje uczniów, rodziców i dyrektora szkoły. Np.: 5X15 min.= 1h15 min konsultacji z uczniami tygodniowo.
 3. Czas konsultacji wynikający z lekcji należy zamieść w kalendarzu programu TEAMS, platformy Office 365 oraz dzienniku elektronicznym (w zakładce „dodatkowe godziny pracy nauczyciela).
 4. W przypadku edukacji zdalnej po ustaleniu z nauczycielami dyrektor może dokonać modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania, a w szczególności w zakresie:
  • wychowania fizycznego
  • religii
  • etyki
  • wychowania do życia w rodzinie
 5. W przypadku edukacji zdalnej w odniesieniu do treści podstawy programowej obowiązkowych przedmiotów nauczania, dyrektor może zobowiązać nauczycieli do realizacji projektów interdyscyplinarnych, które muszą zostać upowszechnione uczniom i rodzicom oraz dyrektorowi w formie pisemnej.
 6. W przypadku edukacji zdalnej nauczyciel jest zobowiązany do opracowania, upowszechnienia rodzicom, uczniom i dyrektorowi tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając w szczególności:
  • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
  • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
  • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
  • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć;
 7. W przypadku edukacji zdalnej uczeń potwierdzania swoje uczestnictwo w zajęciach głosem w trakcie sprawdzania listy obecności przez nauczyciela.
 8. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność dziecka na zajęciach poprzez librus – skierowaną do wychowawcy w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze.
 9. Nauczyciele w trakcie edukacji hybrydowej lub zdalnej zapewniają każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazują im informację o formie i terminach tych konsultacji, po lekcjach obowiązkowych.
 10. W  trakcie edukacji hybrydowej lub zdalnej  nauczyciele monitorują postępy uczniów poprzez  rozmowy bezpośrednie na Teams oraz analizę wytworów przesłanych drogą elektroniczną lub zaprezentowanych w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.
 11. Udzielają informacji zwrotnej  w kontakcie elektronicznym lub w trakcie trwania zajęć i konsultacji.
 12. W ramach weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, nauczyciel korzysta z programu Forms na szkolnej platformie Offic365 lub  aplikacji edukacyjnych zawierających quizzy, krzyżówki, gry dydaktyczne, itp.
 13. Informacje o ustalonych ocenach nauczyciel zamieszcza w dzienniku elektronicznym, który jest dostępny dla uczniów i rodziców.
 14. Informacja zwrotna dla uczniów i rodziców  o postępach ucznia w nauce udzielana jest w trakcie konsultacji indywidualnych w formie zdalnej.

§4

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 1. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie.
 2. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.
 3. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 4. Zasady poprawy oceny powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.
 5. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.
 6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
 7. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób w innej formie przekazywania prac ucznia.
 8. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji informatycznych. Nauczyciel (w kontakcie z nauczycielem informatyki) uwzględnia zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosowuje poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia.
 9. Jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela terminie, otrzymuje przypomnienie o konieczności wywiązania się z obowiązków.
 10. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane.
 11. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
 12. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.

§5

Organizacja egzaminów i sprawdzianów w systemie zdalnym

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności (niezgodność wystawienia ocen z przepisami prawa) oraz warunki i sposób uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena z zajęć edukacyjnych i/lub zachowania (egzamin sprawdzający) w trybie nauki zdalnej. Wymienione egzaminy przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych (art. 44k ust.1 ustawy o systemie oświaty i o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),  w tym:

 1. Szczegółowe zasady przeprowadzania tych egzaminów w czasie trwania epidemii określają następujące zasady:
  1. Egzamin sprawdzający i sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się na   wniosek rodzica. Wniosek ten powinien być przesłany drogą mailową na adres szkoły  a w przypadku braku takiej możliwości w wersji papierowej dostarczony do sekretariatu szkoły.
  2. Dyrektor szkoły w korespondencji mailowej uzgadnia datę i godzinę w/w egzaminów.
  3. Nauczyciel przygotowuje w uzgodnieniu z dyrektorem zestaw zadań egzaminacyjnych.
  4. Egzaminy przeprowadzane są jednym z następujących sposobów:
   1. nauczyciel przesyła zestaw zadań egzaminacyjnych  drogą elektroniczną rodzicom/uczniowi. Uczeń odsyła wykonane zadania w dniu ich otrzymania w określonej przestrzeni czasowej. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica, ucznia;
   2. egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do nauki zdalnej pozwalających na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia z wykorzystaniem platformy Office365;
   3. online – z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
 2. O sposobie przeprowadzenia egzaminu decyduje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z nauczycielem.
  1. W przypadku uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad określonych w tym załączniku.
  2. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy.
  3. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do protokołu z egzaminu.
  5. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic lub uczeń na prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej zgłosić swoje zastrzeżenia.
  6. Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawione zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia w formie zdalnej  sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.
  7. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

§6

Inne uregulowania uzupełniające na czas trwania pandemii.

 1. Utrzymuje się w mocy funkcjonującą w szkole procedurę udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w PSP Cogito w Poznaniu.
 2. W sytuacji nauczania zdalnego zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, specjalistyczne i rewalidacyjne odbywają się w formie zdalnej i w terminach ustalonych w planie nauczania.
 3. W okresie trwania pandemii indywidualne nauczanie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, pozostających w domu, na życzenie rodziców lub z przyczyn kadrowych, społecznych może odbywać się wyłącznie w formie zdalnej.
 4. Dyrektor za pośrednictwem wicedyrektorów oraz pedagoga koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów objętych indywidualnym nauczaniem.

 

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być wprowadzone w trybie w jakim zostały wprowadzone.

 

Źródła:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 7 sierpnia 2020 r. Poz. 1356 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Rozporządzenie MEN z dnia z 12.08.2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. (Dz.U. Z 14.08.2020 poz.1394)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 12.08.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 13.08.2020 r. Poz. 1386).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 12.08.2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 13.08.2020r. Poz.1389)
 5. Wytyczne MEN,MZ i GIS z 6.08.2020 r. https://cea-art.pl/wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/

Kontakt telefoniczny (komórkowy) ze świetlicą – +48 533 337 482

Regulamin świetlicy szkolnej
(pobierz plik)

Karta uczestnika świetlicy
(pobierz plik)

Upoważnienie o odbiorze dziecka
(pobierz plik)

Upoważnienie o odbiorze dziecka
jednorazowe
(pobierz plik)

Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021 

01.09 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

11.11 

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych 

17-20.11 

19.11 

 zebrania z rodzicami             

Święto Szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

23 – 31.12 

Zimowa przerwa świąteczna 

25 – 26.12 

Boże Narodzenie 

01.01 

Nowy Rok 

04.01-17.01 

18.01

25.01

Ferie zimowe 

Wystawienie ocen

Rada klasyfikacyjna

01.02 

Początek 2 półrocza

08.02.2021

Rada Analityczna 

01-19.03 

Spotkania trójstronne “Dziecko-Rodzic-Nauczyciel” 

01 – 06.04 

 

 

 

30.04 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

Wiosenna przerwa świąteczna- dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych 

 

dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

3.05 

4.05 

dzień wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych  

dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

10-14.05 

25-27.05.2021 

Zebrania z Rodzicami                        

Egzamin ośmioklasisty  

02.06 

 oceny przewidywane 

11.06 

21.06.2021 

oceny klasyfikacyjne   

RADA KLASYFIKACYJNA  

03.06 

 Boże Ciało
dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
 

04.06 

dzień wolny od zajęć dydaktycznych   

25.06 

28.06 

zakończenie zajęć 

RADA ANALITYCZNA 

     W każdy ostatni czwartek miesiąca odbywać się będzie spotkanie z wychowawcą od 18.00 do 19.00 za wyjątkiem miesięcy z zebraniami.

HARMONOGRAM PRACY SEKRETARIATU

Dane teleadresowe szkoły:

sekretariat - tel. +48 533 337 457    
e-mail: spcogito.poznan@operator.edu.pl
ul. Sierakowska 23;  60-367 Poznań

dane do faktur:

Ogólnopolski Operator Oświaty
ul. Gorczyczewskiego 2/7
60-554 Poznań
NIP 778 13 95 875

 

Uprzejmie przypominamy o zasadach pracy sekretariatu wg. Procedury Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19

 

Przyjmowanie interesantów w miarę możliwości za pomocą poczty elektronicznej 
i telefonu, a w szczególnych przypadkach w sekretariacie tylko indywidualnie 
z zachowaniem reżimu sanitarnego 
w godz. 8.00 -10.00 lub 14.00 -16.00

W czasie nauczania zdalnego, szczegółowe konsultacje Nauczycieli i poszczególnych klas znajdą Państwo w Kalendarzu MS Teams swojego dziecka.

Weronika Stefaniak-Ardzińska – psycholog/pedagog

Lokalizacja: Pokój psychologów na drugim piętrze
Dyżury:  
poniedziałek-wtorek  8:00-14:00
czwartek-piątek  8:00-14:00

Kontakt przez dziennik Librus lub aplikację Teams oraz telefonicznie +48 535 965 864

Anna Bukowiec – pedagog

Lokalizacja: Pokój Mediatorów na pierwszym piętrze
Dyżury:
poniedziałek 8:50-14:00
wtorek 8:50-13:00
środa 8:00-13:00
czwartek 8:00-15:00 

Kontakt przez dziennik Librus lub aplikację Teams oraz telefonicznie +48 533 335 460

Adam Stepnowski-Said – psycholog

Lokalizacja: Pokój psychologów na drugim piętrze
poniedziałek  8:00-17:00
środa-czwartek 8:00-17:00

Kontakt przez dziennik Librus lub aplikację Teams oraz telefonicznie +48 513 067 539

Pomoc psychopedagogiczna skierowana jest do uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły.  Jej celem jest wspieranie wymienionych osób w procesie edukacji i wychowania. Pomoc ta realizowana jest w różnych formach dostosowanych do potrzeb i możliwości, najczęściej w postaci porad i konsultacji stacjonarnych lub online.